Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov HubHub Slovakia a HubHub Group s. r. o.

V prípade, že zvažujete poskytnutie Vašich osobných údajov našim spoločnostiam prostredníctvom webovej stránky www.HubHub.com alebo iným spôsob (ďalej len “Webová stránka”), tak:

 1. HubHub Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 772 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129700/B; and
 2. HubHub Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105972/B

(ďalej spoločne ako „HubHub“ alebo “my”) ako prevádzkovatelia by sme Vás radi informovali o spôsobe akým spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s ponúkaním, poskytovaním a zabezpečovaním našich služieb.

HubHub je súčasťou medzinárodnej skupiny HubHub Group, ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HubHub Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HubHub Group.

V tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov sú informácie ohľadne účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov, informácie ohľadne poskytovania Vašich osobných údajov tretím stranám, informácie ohľadne prístupu k Vašim osobným údajom a o Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • pracovná pozícia
 • názov zamestnávateľa
 • osobné údaje uvedené vo Vašom životopise
 • Vašu fotku
 • Vaše audio-vizuálne vyobrazenie

 

Prečo HubHub spracúva Vaše osobné údaje a aký je účel a právny základ spracúvania?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

1) Plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

a) Vaše osobné údaje sa používajú na účel poskytnutia Služieb (tak ako sú definované vo Všeobecných obchodných podmienkach a Zmluve) vrátane predzmluvných vzťahov a ochrana a vymoženie práv a záujmov HubHub vyplývajúce z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • efektívna komunikácia v súvislosti s poskytovaním Služieb;
 • zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 • zabezpečenie riadneho poskytovania Služieb;
 • plnenie našich povinnosti a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami, vrátane fakturácie;
 • zasielanie upozornení ohľadne Vášho účtu/predplatného, vrátane upozornení ohľadne skončenia predplatenej doby alebo upozornenie týkajúce sa predĺženia predplatenej doby;
 • zasielanie upozornení ohľadne zmien;
 • zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v rámci HubHub komunity a na účely vytvorenie Vášho účtu v Platforme. HubHub vytvorí Váš účet automaticky v skrytom režime, ktorý obsahuje iba minimum osobných údajov;
 • komunikácia a overovanie Vašej identity prostredníctvom e-mailovej adresy a telefónneho čísla;
 • iné záležitosti nevyhnutné pre Služby.

 

Uzavretie a plnenie zmluvy je možné iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, tak nemôžeme uzavrieť s Vami zmluvu a tým pádom Vám neposkytneme Služby v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

b) V prípade, ak sa uchádzate o pracovné miesto elektronicky, tak Vaše osobné údaje budú použité na účely naplnenia zamestnávateľových povinností v súvislosti so zamestnávaním, vrátane predzmluvných vzťahov. Tento účel zahŕňa v predzmluvnej fáze najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • posúdenie žiadosti o pracovné miesto;
 • osobný pohovor;
 • zasielanie osobných údajov uchádzačom;
 • zabezpečenia náborového procesu.

 

2) Vaše osobné údaje spracúvame na účely vybavenia Vašej sťažnosti na právnom základe splnenia zákonnej požiadavky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Spracúvané osobné údaje sú použité na nasledovné spracovateľské operácie:

 • zaznamenanie sťažnosti;
 • posúdenie sťažnosti;
 • overenie či osoba, ktorá podala sťažnosť je oprávnená podať sťažnosť;
 • upovedomenie o výsledku posúdenia sťažnosti.

 

3) V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. ochrana našich práv a záujmov a zabezpečenie bezpečnosti v našich priestoroch. Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovných situáciách:

 • identifikácia a registrácia Vašej prítomnosti v našich priestoroch;
 • prevádzkovanie kamerových systémov na účely monitorovania a nahrávania našich priestorov dostupných verejnosti (ďalej len “CCTV”).

4) Vaše osobné údaje spracúvame na účely vytvorenia databázy fyzických a právnických osôb za účelom naviazania obchodných vzťahov v budúcnosti, prenajímania kancelárii a zabezpečenia vzájomnej komunikácie v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo online formulára. V tomto prípade je našim oprávneným záujmom zabezpečenia efektívnej, bezchybnej a priamej vzájomnej komunikácie.

5) Okrem toho, spracúvame Vaše osobné údaje vyhotovovaním fotografii a audio-vizuálnych záznamov a zverejňovaním fotografii (kde sa môžete nachádzať) a záznamov na našich sociálnych profiloch a našich webových stránkach na účely a oprávnené záujmy propagácie našich udalostí a služieb a na podporu našej značky a dobrého mena.

6) Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získavame v prípade, že sa nedá aplikovať žiaden z vyššie uvedených právnych základov. HubHub získava Váš dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný súhlas na nasledovné účely:

 • uchovávanie Vášho životopisu v našej databáze;
 • marketingová komunikácia najmä aktívne informovanie (prostredníctvom e-mailov, SMS, webových služieb, telefonicky, sociálnych sietí a iných komunikačných kanálov) ohľadne našich aktivitách a službách a o aktivitách a službách tretích strán.

 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Externí poskytovatelia služieb: V súlade so zákonnými a zmluvnými povinnosťami spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb (sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia) a zdieľame Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Služieb. Naši externí poskytovatelia služieb sú najmä IT poskytovatelia.

Interní poskytovatelia služieb: Vzhľadom na to, že HubHub je súčasťou HubHub Group, tak môže Vaše osobné údaje poskytnúť entitám v rámci HubHub Group a to najmä na zabezpečenie služieb v súvislosti s presunom našich klientov z jedného coworkingu do druhého coworkingu.

Predtým než zdieľame Vaše osobné údaje iným sprostredkovateľom, uzatvoríme s týmito sprostredkovateľmi písomnú zmluvu, aby bolo spracúvanie v súlade s princípmi v zmysle GDPR.

Štátne orgány: Niektoré zákonné povinnosti môže HubHub splniť iba v prípade, ak poskytne Vaše osobné údaje štátnym orgánom, ako sú daňové orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

Iní príjemcovia – na základe súhlasu.

Môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do iných krajín (vrátane mimo Európskej únie)?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 1. V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky, Vaše osobné údaje budú spracúvané počas doby určenej na základe alebo v zmysle platnej právnej úpravy.
 2. V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, Vaše osobné údaje budú spracúvania do konca platnosti zmluvy.
 3. V prípade, že Vaše osobné údaje sú spracúvane na účely CCTV, Vaše osobné údaje budú uchovávaná počas 15 dní.
 4. V prípade, že nám poskytnete Vaše osobné údaje na účely prenajímania kancelárii, Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov.
 5. Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť ich uchovávať.
 6. Niektoré transakčné detaily a korešpondencia môžu byť uchovávané do konca premlčacej doby alebo do doby v zmysle platnej právnej úpravy.

 

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov;
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne;
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene;
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania;
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Ako môžete uplatniť Vaše práva?

elektronickydataprivacy@hbreavis.com
písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
tel. č.: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Erika Wild, kontaktná adresa: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 918 723 243.

Taktiež máte právo podať sťažnosť slovenskému dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Cookies

Čo sú to Cookies? Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevnom disku Vášho počítača. Kedykoľvek môžete odmietnuť akceptovať (alebo deaktivovať) cookies prostredníctvom nastavení vo Vašom webovom prehliadači. V prípade, že odmietnete akceptovať cookies, tak niektoré časti našej Webovej stránky nemusia byť dostupné. V prípade, že si neupravíte nastavenie vo Vašom webovom prehliadači, náš systém bude ukladať cookies keď sa pripojíte na našu Webovú stránku prostredníctvom Vášho webového prehliadača.

Aké typy cookies používame? Naša Webová stránka používa dva typy cookies: dočasné cookies a stále cookies

 • Dočasné cookies” ostávajú uložené na Vašom zariadení do momentu, kedy opustíte Webovú stránku alebo webového prehliadač. Upozorňujeme, že na riadne používanie niektorých aplikácii alebo funkcionalít musia byť dočasné cookies povolené;
 • Stále cookies” ostávajú uložené na Vašom zariadení počas doby určenej v parametroch zložky (úprava tejto doby môže byť vykonaná v nastaveniach webového prehliadača) alebo dokým ich manuálne nezmažete. Tento typ cookies používa naša Webová stránka a to napríklad pri zapamätaní predošlého nastaveného rozlíšenia alebo rozvrhnutia obsahu.

 

HubHub môže použiť externé cookies v nasledovných situáciách:

 • prezentácia multimediálneho obsahu na Webovej stránke, ktorý je streamovaný, sťahovaný alebo dostupný z externej webovej stránky;
 • prezentácia reklám určených podľa Vašich preferencií za použitia externých webových stránok a služieb;
  zdieľanie obsahu zo sociálnych sietí a používanie tam dostupných funkcii.

 

Rôzne

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov je platné a účinné od 01.12.2018