Klauzula informacyjna dla HubHub Poland sp. z o.o.

Jeśli mają Państwo zamiar przekazać naszym podmiotom swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej www.HubHub.com (zwanej dalej jako „Strona”) lub w inny sposób:

 1. HubHub Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571817
 2. HubHub Group s. r. o., z siedzibą w Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, nr identyfikacyjny firmy: 51 772 876, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: Sro, nr wpisu: 129700 / B,

 

(dalej jako „HubHub“ lub „my”) jest administratorem danych przekazanych przez Państwa, i chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z oferowaniem, świadczeniem i utrzymywaniem naszych usług.

HubHub jest częścią Grupy HubHub z siedzibą w Luksemburgu (zwana dalej „Grupą HubHub”), w związku z czym niniejsza klauzula informacyjna może zawierać odniesienia do Grupy HubHub.

Niniejsza klauzula informacyjna opisuje cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, osoby, którym możemy przekazywać dane osobowe, sposób, w jaki mogą Państwo dowiedzieć się o swoich danych osobowych, które przetwarzamy oraz Państwa indywidualne prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z niniejszą Informacją o polityce prywatności.

Jakie dane osobowe pozyskujemy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • stanowisko pracownicze,
 • nazwa pracodawcy,
 • dane osobowe podane w CV,
 • zdjęcie osoby,
 • materiały audiowizualne przedstawiające osobę.

 

Dlaczego HubHub przetwarza dane osobowe i jaki jest cel i podstawa prawna tego przetwarzania?

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) Realizacja umowy i przedsięwzięcie środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

a) Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia Usług określonych w Warunkach ogólnych i w Umowie członkowskiej lub inna umowa, a także w związku ze stosunkami przedumownymi oraz ochroną i dochodzeniem praw i interesów HubHub wynikających z tych stosunków. Powyższy cel obejmuje następujące działania związane z przetwarzaniem:

 • efektywną komunikację związaną ze świadczeniem Usług;
 • umożliwienie rozpatrywania wniesionych przez Państwa skarg i roszczeń;
 • umożliwienie prawidłowej realizacji Usług;
 • wywiązywanie się z naszych zobowiązań i dochodzenie naszych praw wynikających z umów zawartych między nami a Państwem oraz wystawianie rachunków i ich rozliczanie;
 • wysyłanie Państwu informacji o stanie Państwa konta/subskrypcji, w tym powiadomień o ich wygaśnięciu i odnowieniu;
 • powiadamianie Państwa o zmianach;
 • uproszczenie nawiązywania relacji biznesowych w społeczności HubHub oraz rejestracja Państwa konta na Platformie. Państwa konto tworzone przez HubHub jest domyślnie ukryte i zawiera minimalną ilość Państwa danych osobowych;
 • Państwa adres e-mail i numer telefonu mogą być wykorzystywany przez HubHub do komunikacji z Państwem w celu weryfikacji lub na potrzeby innych spraw związanych z Usługą.

 

Zawarcie i realizacja umowy są możliwe tylko wtedy, gdy możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nasza spółka nie będzie w stanie zawrzeć umowy i świadczyć Państwu Usług zgodnie z Warunkami ogólnymi.

b) W przypadku wysłania podania o pracę drogą elektroniczną dane osobowe, które przekazują Państwo naszej firmie zostaną użyte w celu wywiązywania się z zobowiązań pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz na potrzeby stosunku przedumownego.

Powyższe cele obejmują następujące działania związane z przetwarzaniem wchodzące w skład fazy poprzedzającej umowę:

 • analizę aplikacji rekrutacyjnej,
 • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych,
 • wysyłanie informacji do osób biorących udział w rekrutacji,
 • zarządzanie procesem rekrutacji.

 

2) Państwa dane osobowe są także przetwarzane podczas postępowań reklamacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO stanowiącym, że przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu firma podlega. Dane osobowe przekazane naszej firmie przez Państwa będą wykorzystywane głównie do następujących działań związanych z przetwarzaniem:

 • rejestrowania skargi,
 • rozpatrywania skargi,
 • sprawdzenia czy osoba jest uprawniona do złożenia skargi,
 • zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

3. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie HubHub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa na naszym terenie. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym kontekście:

 • identyfikacji i rejestracji Państwa obecności na terenie naszych obiektów,
 • działania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby monitorowania i nagrywania obrazu na obszarach dostępnych publicznie w ramach naszych obiektów (zwanego dalej „CCTV”).

 

4) Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu stworzenia bazy danych osób lub podmiotów, by móc kontaktować się z nimi w sprawach dotyczących przyszłych relacji biznesowych, przyszłego wynajmowania biur oraz w celu umożliwienia obustronnej komunikacji z Państwem za pośrednictwem e-maila lub formularza internetowego. W tym przypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie efektywnej, sprawnej i bezproblemowej komunikacji obustronnej.

5) Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe wykonując zdjęcia i nagrania audiowizualne oraz publikując te zdjęcia (na których Państwo mogą wystąpić) i nagrania na naszych profilach w mediach społecznościowych, na naszej firmowej stronie internetowej i stronie internetowej danej konferencji w celach prezentacji w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami polegającymi na promocji naszych wydarzeń i usług oraz zwiększeniu wartości naszej marki i firmy.

6) Prosimy o Państwa zgodę według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadkach, w których nie mają zastosowania żadne z podstaw prawnych wymienionych w pkt. 2.1 do 2.2. HubHub potrzebuje Państwa dobrowolnej i w każdym wypadku odwracalnej zgody na przetwarzanie danych w poniższych celach:

 • przechowywania Państwa CV w naszej bazie danych,
 • komunikacji marketingowej, w szczególności informowania Państwa na bieżąco (poprzez pocztę elektroniczną, SMS, telefonicznie, poprzez stronę internetową, serwisy społecznościowe i inne kanały komunikacji) o działaniach i usługach HubHub i innych osób.

 

Komu możemy przekazywać twoje dane osobowe?

Zewnętrzni usługodawcy: W celu wywiązywania się z naszych zobowiązań prawnych i umownych współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług (podmiotami przetwarzania) i przekazujemy im dane osobowe w zakresie wymaganym do wykonania Usługi. Nasi usługodawcy w szczególności świadczą usługi z dziedziny IT.

Wewnętrzni usługodawcy: HubHub jest częścią Grupy HubHub z siedzibą w Luksemburgu. W celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i umownymi wynikającymi z Umowy współpracujemy z innymi podmiotami z Grupy HubHub w celu świadczenia naszym klientom Usług migracyjnych.

Przed każdym ujawnieniem Państwa danych osobowych podmiotom przetwarzania zawieramy z tymi podmiotami pisemną umowę zobowiązującą ich do przestrzegania zasad i spełniania obowiązków wynikających z RODO.

Sądy i władze: HubHub musi zapewnić zgodność także z wymogami prawnymi, w związku z czym konieczne jest przekazywanie przez nas Państwa danych odpowiednim organom władzy (organy podatkowe, audytorzy), sądom lub organom ścigania w wymaganym zakresie.

Inni odbiorcy – na podstawie wyrażonej zgody.

Czy możemy ujawniać twoje dane osobowe innym krajom (także poza UE)?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w kraju z poza Unii Europejskiej, jeśli to państwo trzecie zostało uznane przez Unię Europejską za kraj o wystarczającym poziomie ochrony danych osobowych lub jeśli w tym kraju stosuje się inne odpowiednie środki do ochrony danych osobowych (np. wiążące zasady dla przedsiębiorstw dotyczące ochrony prywatności lub standardowe klauzule ochrony danych UE).

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

 1. W przypadkach, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego, dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od tego obowiązku lub zgodnie z tym obowiązkiem.
 2. W przypadkach, gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy.
 3. W przypadkach, gdzie dane osobowe są przetwarzane na potrzeby działania systemu CCTV, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 21 dni.
 4. Dane osobowe przekazane w związku z wynajmem biur będą przechowywane przez okres 3 lat.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie przez HubHub Państwa danych osobowych w celu, w którym zostały pozyskane nie jest już konieczne, dane te zostaną usunięte, chyba że nie upłynął okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem tych danych.
 6. Niektóre informacje o transakcjach i korespondencja mogą zostać zatrzymane do momentu upłynięcia terminu przedawnienia właściwych roszczeń lub w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania takich danych.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?

Poniżej opisane są prawa, które przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą. Prosimy zauważyć, że w niektórych przypadkach nie jest możliwe skorzystanie ze wszystkich praw. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienie brakujących danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku braku celu przetwarzania lub bezpodstawnego przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli istnieje podejrzenie bezzasadnego przetwarzania tych danych,
 • prawo do bycia wyłączonym z procesu automatycznego podejmowania decyzji,
 • prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu formacie maszynowym lub do przesłania innemu administratorowi danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Elektroniczniedataprivacy@hbreavis.com
Pisemnie na adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
Telefon: +421 918 723 243

Staramy się w jak największym stopniu chronić Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z:

Inspektorem ochrony danych osobowych: Erika Wild,
punkt kontaktu pod adresem: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Rzeczpospolita Słowacji,
e-mail: dataprivacy@hbreavis.com,
tel.: +421 918 723 243.

Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies? Plik cookie to mały plik znajdujący się na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest odrzucenie (lub wyłączenie w dowolnym momencie) plików cookie, aktywując odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej. Jednakże po wybraniu tej opcji mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony internetowej, chyba że przeglądarka zostanie ustawiona w taki sposób, że będzie odrzucać pliki cookie do momentu wejścia na naszą stronę internetową.

Jakie typy plików cookie wykorzystujemy? Nasza Strona stosuje dwa typy plików cookie: sesyjne i trwałe.

 • Sesyjne pliki cookie” pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Prosimy zauważyć, że do poprawnego działania niektórych aplikacji lub funkcji konieczne jest włączenie akceptacji sesyjnych plików cookie.
 • Trwałe pliki cookie” pozostają na Państwa urządzeniu na czas określony w parametrach danego pliku (czas można dostosować w ustawieniach przeglądarki) lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają korzystanie ze strony internetowej. Jedną z ich funkcji jest zapamiętywanie poprzednio użytej rozdzielczości lub układu strony.

HubHub może wykorzystywać zewnętrzne pliki cookies w następujących sytuacjach:

 • wyświetlanie treści multimedialnych na stronie internetowej, które są strumieniowane, pobierane lub udostępniane z zewnętrznej strony internetowej;
 • wyświetlanie reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań przy użyciu zewnętrznych stron i usług;
  udostępnianie treści z sieci społecznościowych i korzystanie z udostępnianych przez nie funkcji.

 

Sprawy różne

Niniejsza klauzula informacyjna jest ważna i skuteczna od 1.12.2018.