Všeobecné podmienky

1. Definície a výklad pojmov

1.1 Definície

Nižšie uvedené pojmy týchto Všeobecných podmienok majú nasledujúci význam:

 • Pridružená spoločnosť“ vo vzťahu k akejkoľvek osobe znamená akúkoľvek inú osobu, ktorá príležitostne priamo alebo nepriamo: (i) ovláda prvú zmienenú osobu, (ii) je ovládaná prvou zmienenou osobou alebo (iii) je ovládaná spoločne s prvou zmienenou osobou; na účely tejto definície sa pojem „Ovládanie“ vykladá tak, že zahŕňa aj priame alebo nepriame vlastníctvo väčšinového podielu, väčšinovú majetkovú účasť alebo držbu väčšiny hlasovacích práv, spôsobilosť vymenovať väčšinu predstaviteľov vedenia spoločnosti alebo spôsobilosť uplatňovať rozhodujúci vplyv na príslušnú osobu;
 • Budova“ znamená budovu, v ktorej sa nachádza Priestor, ako je uvedené vo Formulári podrobných informácií o Členstve a na Webovej stránke;
 • Obchodná adresa“ má význam uvedený v odseku 8.2 týchto Všeobecných podmienok;
 • Pracovný deň“ znamená deň, kedy sú v Slovenskej republike otvorené  banky na účely podnikania (okrem sobôt, nedieľ a sviatkov);
 • Otváracie hodiny“ znamenajú spravidla čas od 9:00 do 17:00 v Pracovný deň;
 • Kontaktná osoba“ znamená osobu riadne oprávnenú zastupovať a právne zaväzovať Primárneho člena v súvislosti s Členskou zmluvou a kontaktovať Prevádzkovateľa, ako je uvedené v odseku 19.1 týchto Všeobecných podmienok;
 • Právne predpisy o ochrane údajov“ znamenajú akýkoľvek zákon, predpis, nariadenie, regulačnú politiku, vyhlášku, výnos alebo podzákonné právne predpisy týkajúce sa spracovania, ochrany a používania osobných údajov, ktoré platia v Slovenskej republike, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (t.j. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)) a/alebo akýchkoľvek príslušných alebo rovnocenných vnútroštátnych právnych predpisov alebo nariadení od momentu nadobudnutia platnosti a účinnosti;
 • Dokumenty“ majú význam uvedený v odseku 22.2 týchto Všeobecných podmienok;
 • Podpísanie“ alebo „Podpísaný“ znamená podpísanie Členskej zmluvy v písomnej, online alebo elektronickej podobe (bez zabezpečeného elektronického podpisu overeného platným kvalifikovaným certifikátom)
 • Poplatok“ znamená splatný poplatok uvedený v Členskej zmluve alebo v prípade dodatočných služieb dohodnutých medzi Zmluvnými stranami splatný poplatok uvedený v osobitnom cenníku, ktorý je k dispozícii u Prevádzkovateľa, Manažéra alebo na Webovej stránke.
 • Prípad vyššej moci“ je udalosť, ktorá je mimo primeranej kontroly dotknutej Zmluvnej strany a zahŕňa (v tej miere, v akej je mimo takejto kontroly) udalosť, ktorá spadá do jednej alebo viacerých z nasledujúcich kategórií: (i) štrajk, nevpustenie na pracovisko (uzavretie podniku), zastavenie prác, úmyselné spomalenie prác alebo akýkoľvek iný zamestnanecký alebo pracovný spor; (ii) božia vôľa, požiar, povodeň, búrka, zemetrasenie, extrémne nepriaznivé poveternostné podmienky; (iii) vojna, vojenský zásah, výtržnosti, občianske nepokoje, terorizmus, epidémia alebo pandémia; (iv) rádioaktívna, chemická alebo biologická kontaminácia alebo zvukový náraz (pri prekonaní rýchlosti zvuku); (v) výbuch alebo úmyselné poškodenie; (vi) dodržanie zákona alebo vládneho nariadenia, pravidla, predpisu alebo smernice; vii) nehoda, nedostatok elektrickej energie alebo porucha prístroja alebo strojového zariadenia; (viii) oneskorenia spôsobené dodávateľmi alebo nedostatkom materiálu; (ix) ťažkosti alebo zvýšené náklady pri získavaní pracovníkov, tovaru alebo doprave a (x) iné okolnosti ovplyvňujúce Prevádzkovateľa alebo tovar, príp. služby, vynímajúc však nezaplatenie Poplatku (z akéhokoľvek dôvodu);
 • Všeobecné podmienky“ sú tieto všeobecné podmienky spolupráce, ktoré sú prístupné na Webovej stránke alebo v písomnej forme a boli dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a Primárnym členom, pričom sa týkajú (okrem iného) pravidiel poskytovania služieb, všeobecných podmienok platby Poplatku, práv a povinností Individuálneho člena a Prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z alebo súvisia s poskytovaním služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a iných práv a povinností súvisiacich s Členskou zmluvou predstavujúcich jej neoddeliteľnú súčasť;
 • HubHub“ má význam uvedený v odseku 2.1 týchto Všeobecných podmienok;
 • Centrum/-á HubHub“ znamená/-jú centrum/-á, kde Prevádzkovateľ alebo k nemu Pridružené spoločnosti ponúkajú Služby komunite HubHub;
 • Pravidlá HubHub“ znamenajú všetky pravidlá a zásady Členstva a normy komunity HubHub, ktoré sa týkajú, oznamujú alebo rozposielajú v rámci Priestoru;
 • Obrázok” má význam uvedený v odseku 15.5 týchto Všeobecných podmienok;
 • „Index“ znamená na účely Indexácie akejkoľvek sumy harmonizovaný index spotrebiteľských cien („HICP“), ako je definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 v platnom znení, oficiálne zverejňované Európskou komisiou (Eurostatom) – mesačné údaje (ročná miera zmeny) [prc_hicp_manr]) subindex, COICOP – „All-items HICP“, za december každého roka a pre konkrétnu krajinu, v ktorej Primárny člen využíva Služby a za ktorú Primárny člen platí príslušný Poplatok, ktorý podlieha Indexácii, ako je bližšie špecifikované v bode 3.
  • „Indexácia“ znamená zmenu výšky Poplatku (alebo jeho časti) podľa bodu 3 alebo analogickú zmenu akejkoľvek inej platby podľa Zmluvy o členstve alebo súvisiacej dokumentácie (ak existuje).Individuálny člen“ znamená Primárneho člena, ktorý je fyzickou osobou, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.;
 • Manažér/-i“ znamená/-jú osobu/-y, ktorú/-é určí Prevádzkovateľ na riadenie Priestoru;
 • Člen“ znamená Primárneho člena a každú fyzickú osobu (jednotlivca), ktorú Primárny člen na svojom zozname členov (ďalej len „Zoznam členov“) splnomocní (obsahujúc údaje v rozsahu minimálne meno a priezvisko všetkých Členov) na prijímanie Služieb a užívanie Priestoru podľa Členskej zmluvy. Primárny člen je povinný zaslať Prevádzkovateľovi prvý Zoznam členov najneskôr jeden (1) deň pred Dátumom začatia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v Členskej zmluve a následne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny v Zozname členov podľa bodu 19.2 týchto Všeobecných podmienok.
 • Členský personál“ znamená Individuálneho člena alebo akýchkoľvek zamestnancov, personál, iných pracovníkov a hostí Člena, ktorí príležitostne požadujú prístup do Budovy;
 • Majetok člena“ znamená akékoľvek vybavenie, dokumenty, veci, cennosti, vlastníctvo alebo iné osobné veci, ktoré si Člen alebo jeho hostia prinesú do Priestoru;
 • Členstvo” má význam uvedený v odseku 2.3 týchto Všeobecných podmienok;
 • Členská zmluva“ znamená každú zmluvu, vrátane všetkých jej zmien alebo doplnení, uzatvorenú elektronicky, online, prostriedkami diaľkovej komunikácie, v písomnej alebo tlačenej podobe, medzi Prevádzkovateľom a Primárnym členom v súvislosti s poskytovaním Služieb, pozostávajúcu z celého súboru členských dokumentov, najmä z Formuláru podrobných informácií o Členstve a všetkých dodatkov k Členskej zmluve.
 • Formulár podrobných informácií o členstve“ znamená členský formulár, ktorý je súčasťou Členskej zmluvy a obsahuje (okrem iného) podrobné informácie o Poplatku, Objednaných službách, Členovi/-och, Dátumoch začatia, podmienkach a výpovedných lehotách, ktoré sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami;
 • Prevádzkovateľ“ znamená HubHub Slovakia s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným založenú a existujúcu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, IČO: 47 258 578, so sídlom na adrese Mlynské Nivy 16, Bratislava, PSČ 821 08, Slovenská republika, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105972/B, vrátane akéhokoľvek jej právneho nástupcu;
 • „Skupina prevádzkovateľa“ znamená Prevádzkovateľa a akúkoľvek Pridruženú spoločnosť Prevádzkovateľa, ako aj každú jednu osobu/-y, ktorá/-é je/sú akcionárom buď Prevádzkovateľa, alebo jeho Pridruženej spoločnosti a akákoľvek príbuzná/blízka osoba vyššie uvedených osôb;
 • Zmluvná strana“ znamená aj Prevádzkovateľa, aj Primárneho člena a „Zmluvné strany“ označujú spoločne Prevádzkovateľa a Primárneho člena;
 • Platforma“ znamená internú alebo externú webovú aplikáciu používanú Prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním služieb alebo riadením Centra/-ier HubHub, prostredníctvom ktorého/-ých sa budú niektoré Služby poskytovať;
 • Zásady“ znamenajú ktorýkoľvek z kódexov správania, smerníc a postupov dostupných na Webovej stránke alebo inak sprístupnených Členovi, ktoré Prevádzkovateľ príležitostne zmení alebo doplní, vrátane pravidiel HubHub;
 • Primárny člen“ znamená každý subjekt alebo každého Individuálneho člena, ktorý uzavrie Členskú zmluvu s Prevádzkovateľom;
 • Zásady ochrany osobných údajov“ znamenajú zásady upravujúce spracúvanie všetkých osobných údajov súvisiacich s poskytovaním služieb dostupných na Webovej stránke;
 • Bezpečnostný depozit“ má význam uvedený v článku 12.1 týchto Všeobecných podmienok.
 • Služby“ znamenajú Služby ponúkané Prevádzkovateľom a/alebo zvolené Primárnym členom v súlade a súvislosti s Členskou zmluvou;
 • Priestor“ znamená Priestor špecifikovaný v Členskej zmluve a spoločné Priestory Centra HubHub v Budove a (v závislosti od zvolených Objednaných služieb) Priestor v iných dostupných Centrách HubHub. Špecifikácia Priestoru (v závislosti od zvolených Objednaných služieb) znamená uvedenie čísla/-iel stola/-ov alebo kancelárie/-ií, ktoré sa môžu používať podľa Členskej zmluvy;
 • Dispozičný plán priestoru“ znamená Dispozičný plán priestoru, ktorý podrobne zobrazuje rozdelenie Priestoru a jeho príslušných plôch s názvami alebo číslami jednotlivých stolov alebo kancelárií;
 • Dátum začatia“ znamená Dátum začatia uvedený vo Formulári podrobných informácií o členstve;
 • Objednané služby“ znamenajú príslušné Služby podľa objednávky a podrobnejšieho opisu uvedeného v/vo: (i) Formulári podrobných informácií o členstve, (ii) dodatku č. 2 k Členskej zmluve a/alebo (iii) osobitných dohodách uzavretých medzi Primárnym členom a Prevádzkovateľom, ak je to uplatniteľné, poskytnuté Prevádzkovateľom za Poplatok.;
 • Hlavný prenajímateľ“ znamená zákonného vlastníka Budovy;
 • Doba platnosti“ má význam uvedený v odseku 11.1 týchto Všeobecných podmienok;
 • DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty;
 • Webová stránka“ znamená Webovú stránku umiestnenú na adrese www.hubhub.com;
 • Formulár na odstúpenie“ znamená formulár na odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Vzor Formulára na odstúpenie v slovenskom jazyku tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných podmienok.

1.2  Výklad pojmov

(a)              „odsek“ znamená odsek alebo pododsek týchto Všeobecných podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak;

(b)              akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Všeobecných podmienkach, majú význam uvedený v Členskej zmluve;

(c)              pojmy a výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj svoj tvar v množnom čísle a naopak;

(d)              jednotlivé nadpisy sú v týchto Všeobecných podmienkach uvedené len na účely jednoduchej orientácie a neovplyvňujú ich výklad;

(e)              pojem „zahŕňať“, „vrátane“ alebo „napr.“ sa nevykladá ako pojem obmedzujúci;

(f)                odkaz na „písomnú formu“ zahŕňa každé oznámenie zaslané poštou alebo osobne doručené s potvrdením o doručení (vrátane e-mailu s potvrdením o doručení) a zaslané faxom.

2. Predmet Členskej zmluvy

2.1             Prevádzkovateľ zriadil a vykonáva podnikateľskú činnosť, t.j. pracovnú komunitu pre Členov HubHub. Na základe splnenia podmienok Členskej zmluvy Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na poskytovanie Služieb Členom za Poplatok, ktorý má Primárny člen zaplatiť  Prevádzkovateľovi. Zoznam aktuálnych Služieb v ponuke Prevádzkovateľa, ktorý zahŕňa štýl práce spočívajúci v nevýlučnom prístupe do kancelárie (ďalej len „HubHub“) je k dispozícii: (i) na Webovej stránke a (ii) v Priestore. HubHub je prepojený s Priestorom v Budove špecifikovanej v Členskej zmluve a (v závislosti od zvolených Objednaných služieb) s Priestorom v iných dostupných Centrách HubHub.

2.2            Všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach sa primerane vzťahujú na:

(a)              všetkých Členov určených Primárnym členom; a

(b)              hosťov Člena; a

(c)              akékoľvek iné osoby oprávnené na používanie Služieb podľa Členskej zmluvy.

Vyššie uvedené sa týka najmä domového poriadku Budovy a Zásad.

Primárny člen je zodpovedný za to, aby všetky uvedené osoby plnili Členskú zmluvu (vrátane všetkých jej príloh), domový poriadok Budovy a Zásady.

2.3            Od dátumu uzatvorenia Členskej zmluvy sa každý Člen automaticky stáva súčasťou komunity HubHub (ďalej len „Členstvo“), aby však mohol využívať Služby, je povinný dodržiavať Zásady a ďalšie pravidlá vzťahujúce sa na Priestor a iné požiadavky uvedené v odseku 4.

3. Zámer a hodnoty komunity HubHub

3.1             Spoločným cieľom komunity HubHub a jej Členov je:

(a)              nadväzovať kontakty, vytvárať bezpečné a rešpektujúce pracovisko, kde spolupracujú rôznorodé skupiny spoločností, začínajúce podniky, živnostníci (osoby na voľnej nohe), pracovníci na diaľku a iné zainteresované subjekty;

(b)              rozvíjať kreatívnu atmosféru a podporovať rozvoj jedinečnej skúsenosti, ktorá spĺňa potreby príslušných Členov;

(c)              povzbudiť Členov k tomu, aby poznávali a preskúmali: (i) spoločné vzájomné záujmy a (ii) príležitosti na spoluprácu, ktoré presahujú každodenné pracovné postupy.

3.2            Členovia komunity HubHub majú možnosť:

(a)              spolupracovať a vzájomne podporovať svoje aktivity;

(b)              diskutovať a vymieňať si poznatky a skúsenosti;

(c)              oznamovať Prevádzkovateľovi alebo Manažérovi svoje očakávania a návrhy týkajúce sa zlepšenia Priestoru a Služieb.

3.3            Predovšetkým Centrum HubHub poskytuje a zabezpečuje svojim Členom (v závislosti od dostupnosti) (i) zónu na odpočinok a herňu, ktoré sú k dispozícii všetkým Členom, (ii) exkluzívne podujatia a workshopy a (iii) mentoring (t.j. odborné vedenie) a poradenstvo.

3.4            Počas používania Služieb a zariadení Priestoru sa od všetkých Členov očakáva, že sa budú správať v súlade s týmito hodnotami:

(a)              Členovia by sa mali v Priestore chovať slušne a nechať ho v takom stave, v akom ho nájdu, t.j. udržiavať Priestor čistý a uprataný s ohľadom na bežné opotrebovanie. Ak Členovia veci presúvajú, sú povinní ich vrátiť na pôvodné miesto a upratať si po sebe;

(b)              z hľadiska účelu Priestoru sa očakáva, že Členovia budú navzájom spolupracovať keď je to možné a  budú pripravení využiť pomoc a podporu iných osôb pri rešpektovaní ich práva dokončiť si svoju prácu;

(c)              Členovia sú povinní rešpektovať Zásady a ľudí vo svojom okolí, ako aj ich práva na ochranu súkromia a dôvernosť.

3.5            Ak má byť komunita HubHub: (i) prístupná všetkým, zábavná a spolupracujúca, musí byť aj (ii) profesionálna, a to za predpokladu, že Členovia budú zodpovedať za jej správne vyváženie.

4. Vyhlásenia Zmluvných strán

4.1             Primárny člen týmto vyhlasuje, že:

(a)              preskúmal a akceptoval podmienky Priestoru;

(b)              si uvedomuje skutočnosť, že Priestor je kanceláriou s nevýlučným prístupom, t.j. v súlade so zásadami stanovenými v iných dohodách je k dispozícii aj iným osobám a/alebo subjektom a/alebo Členom, a to aj na účely registrácie kancelárie. Týmto Člen navyše potvrdzuje, že vyššie uvedené okolnosti nepredstavujú prípad porušenia Členskej zmluvy;

(c)              chápe, že Priestor bol vytvorený v prospech celej komunity HubHub a že užívanie Priestoru z jeho strany a jeho Členstvo nesmú narúšať záujmy komunity HubHub ako celku;

(d)              súhlasí s tým, že nebude konať takým spôsobom, ktorý ovplyvní alebo pravdepodobne nepriaznivo ovplyvní nerušenú prevádzku alebo využívanie Služieb a Priestoru, Budovy alebo jej užívanie nájomníkmi, hosťami, dodávateľmi alebo akýmikoľvek inými osobami.

4.2            Člen bude dodržiavať (a zabezpečí, aby aj každý z jeho hostí dodržiaval):

(a)              Zásady;

(b)              domový poriadok Budovy;

(c)              Dispozičný plán priestoru;

(d)              odporúčania Manažéra/-ov alebo Prevádzkovateľa. Do momentu určenia Manažéra Prevádzkovateľom alebo počas neprítomnosti Manažéra sa budú všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach a súvisiace s Manažérom primerane vzťahovať na Prevádzkovateľa alebo jeho príslušných zástupcov (okrem Manažéra).

4.3            Prevádzkovateľ alebo Manažér disponuje aktuálnymi verziami Zásad a domového poriadku Budovy, ktoré sú dispozícii na žiadosť každého Člena. Člen je okrem toho povinný oboznámiť sa s takýmito Zásadami a domovým poriadkom Budovy počas svojej prvej návštevy Priestoru.

4.4            Vzhľadom na požiadavky bezpečnosti a ochrany sa spoločné plochy Priestoru (okrem zasadacích miestností) špecifikované na Dispozičnom pláne priestoru monitorujú kamerovým systémom. Všetky kamery sú namierené tak, aby nenarúšali súkromie uzavretých kancelárií. Primárny člen je povinný informovať svojich zamestnancov, hostí a dodávateľov o tomto monitorovaní. Okrem toho budú takéto informácie umiestnené v Priestore alebo Budove v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.5            Člen výslovne vyhlasuje, že on sám, ani žiadna z jeho Pridružených Spoločností:

(a)              nepodlieha žiadnym platným hospodárskym alebo finančným sankciám, obchodným embargám alebo iným úradným reštriktívnym opatreniam, ktoré ukladá, spravuje alebo uplatňuje Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov, Európska únia, ktorýkoľvek štát, ktorý je členom OECD a ktorýkoľvek orgán konajúci v mene ktoréhokoľvek z nich v súvislosti s vyššie uvedenými sankciami (najmä, nie však výlučne Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA, Ministerstvom zahraničných vecí USA, Ministerstvom obchodu USA) alebo je zapojený do akejkoľvek činnosti priamo alebo nepriamo spojenej s akoukoľvek osobou alebo subjektom, ktorý je predmetom vyššie opísaných sankcií; a

(b)              nie je zapojený do činnosti alebo vykonáva akúkoľvek angažovanosť, ktorá by porušovala zákony proti praniu špinavých peňazí v akejkoľvek platnej jurisdikcii, a že zaviedla a udržiava politiky a postupy určené na predchádzanie porušovaniu takýchto zákonov; a

(c)              nie je zapojený do vykonávania činností, ktoré by neboli v súlade s platnými zákonmi proti korupcii a úplatkárstvu, a zaviedol a udržiava zásady a postupy určené na podporu a dosiahnutie súladu s takýmito zákonmi.

4.6             Ak počas trvania Zmluvy o členstve nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré by mali za následok, že Člen nedodrží akékoľvek vyhlásenie podľa bodu 4.5 alebo ktoré by spôsobili, že takéto vyhlásenia (alebo ich časť) budú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, Člen je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi.

5. Komunita

Prístup ku komunite HubHub

5.1             V rámci Členstva a v závislosti od zaplatených Objednaných služieb môže Člen získať prístup a heslo k účtu virtuálnej Platformy individuálneho Člena, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ alebo externý dodávateľ (tretia strana).

5.2            Pri registrácii na Platforme môže Členovi vzniknúť povinnosť prijať príslušné podmienky Platformy. Prístup k Platforme a jej používanie podliehajú potrebným súhlasom Člena, podmienkam Platformy, Zásadám ochrany osobných údajov a všetkým príslušným právnym predpisom. Okrem toho berie Člen do úvahy, že jeho účet na Platforme je vytvorený automaticky za podmienok a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov HubHub. Ak Platformu dodáva tretia strana, ktorá nepatrí do Skupiny prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ nemá vplyv na vyššie uvedené podmienky Platformy ani na žiadne iné požiadavky, avšak v  takom prípade však Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na zaistenie bezpečného a pohodlného používania Platformy, najmä tretia strana poskytne dostatočné záruky na vykonanie vhodných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracovanie zodpovedalo požiadavkám Právnych predpisov o ochrane údajov.

 • Prístup k exkluzívnym podujatiam a priestorom na podujatia HubHub

5.3            V rámci Služieb možno Priestor prispôsobiť akémukoľvek rozsahu podujatí (napr. zoznamovacím večierkom alebo workshopom), ktoré organizuje Prevádzkovateľ, Manažér alebo Člen.

5.4            Na žiadosť zainteresovaného Člena mu Manažér poskytne potrebné informácie týkajúce sa organizácie takýchto podujatí.

6.              Priestor

 • Stoly alebo súkromné kancelárie

6.1             Rozsah, druh a podmienky prístupu Člena do Priestoru závisia od Objednaných služieb zakúpených Primárnym členom a uvedených vo Formulári podrobných informácií o členstve, ktorých podrobný opis je uvedený v dodatku č. 2 k Členskej zmluve s názvom „Podrobný opis typu Objednaných služieb“.

6.2            V rámci Objednaných služieb typu  „Corporate Rotation Standard“ skutočný počet Členov v Priestore nemôže v jeden moment prekročiť počet jednotiek „Private Office“ uvedený v tabuľke v § 1  Členskej zmluvy. Ak skutočný počet Členov v Priestore prekročí počet podľa predchádzajúcej vety, je Primárny člen povinný zaplatiť za každého ďalšieho (nadbytočného) Člena v Priestore Poplatok vo výške uvedenej v cenníku dostupnom u Prevádzkovateľa, Manažéra alebo na Webovej stránke.

6.3            Umiestnenie Priestoru podľa Objednaných služieb zakúpených Primárnym členom zodpovedá číslu oblasti a menám uvedeným v Dispozičnom pláne priestoru. Avšak v  rámci Objednaných služieb „Flexible desks“ alebo „One day“ je Člen oprávnený používať akýkoľvek voľný stôl v spoločnom Priestore v sekcii „flexible desks“ v Centre HubHub (na základe zásady „kto prvý príde, prvý berie“).

6.4            Ak má Člen právo na prístup do Priestoru, má tiež právo na prístup do spoločných plôch Priestoru. Člen by mal používať spoločné plochy Priestoru na vstup do plôch, kancelárie alebo prístup k stolu špecifikovaných v odseku 6.3 alebo na používanie iných Služieb.

6.5            Priestor je spoločný pracovný priestor založený na vzájomnej spolupráci, a preto Člen berie na vedomie, že bude pracovať v tesnej blízkosti iných Členov, ktorí sú (alebo by mohli byť) jeho konkurentmi v rámci ním vykonávanej podnikateľskej činnosti. Člen je výlučne zodpovedný za dodržiavanie všetkých povinností, ktoré môže mať v súvislosti s takýmito konkurujúcimi Členmi z hľadiska blízkosti práce a/alebo zachovávania mlčanlivosti.

6.6            Člen berie na vedomie, že v dôsledku zdieľanej povahy Priestoru môže niekedy dôjsť k náhodnému vypočutiu tajných alebo dôverných informácií. V takom prípade sa Člen zaväzuje rešpektovať právo na ochranu súkromia a dôvernosti ostatných Členov.

6.7            Ak je na základe Objednaných služieb Člen oprávnený na prístup do Priestoru, neznamená to, že má výhradné právo na akúkoľvek jeho časť. Člen je zodpovedný za to, aby Priestor vyhovoval potrebám jeho činnosti.

6.8            Členovia sú výlučne a plne zodpovední za náležitú ochranu svojich dôverných informácií, a to v rámci Priestoru a počas používania Platformy Členom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne neoprávnené zverejnenie dôverných informácií Člena, pokiaľ takéto zverejnenie nevznikne v dôsledku preukázaného úmyselného porušenia povinností zachovávať mlčanlivosť zo strany Prevádzkovateľa voči Členovi.

6.9            Priestor predstavuje spoločnú kanceláriu, a preto sú Členovia povinní brať ohľad na ostatných Členov a používať Priestor, Platformu a Webovú stránku s rešpektom. Urážlivý jazyk, výhražné správanie, zneužívanie personálu Prevádzkovateľa (najmä Manažéra/-ov) alebo iných Členov a poškodzovanie majetku Prevádzkovateľa alebo iného Člena sa nebude tolerovať, pričom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zabezpečiť vypratanie takýchto narušiteľov z Priestoru a podľa vlastného uváženia a bez ďalších upozornení pozastaviť alebo zrušiť ich Členstvo a prístup k Platforme.

 • Súkromná skrinka

6.10         V závislosti od Objednaných služieb uvedených vo Formulári podrobných informácií o členstve je Člen oprávnený používať akúkoľvek voľnú skrinku v Priestore.

6.11           Člen nesmie nechávať svoj Majetok člena v Priestore.

6.12          Člen je výlučne a plne zodpovedný za akýkoľvek svoj Majetok člena ponechaný v Priestore.

6.13          Člen berie na vedomie, že odloženie alebo uloženie jeho majetku nesúvisí s prevádzkou HubHub. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu ani poškodenie Majetku člena, pokiaľ takúto stratu alebo poškodenie nespôsobí samotný Prevádzkovateľ.

 • Prístup k Priestoru a Službám

6.14          Pod podmienkou zaplatenia požadovanej zálohy (v príslušných prípadoch) bude môcť Člen alebo nový Člen začať využívať prístup k Priestoru a prijímať Služby objednané Primárnym členom alebo Členom v neskorší deň z nižšie uvedených dátumov: (i) Dátum začatia alebo (ii) dátum, kedy Prevádzkovateľ písomne, e-mailom alebo iným spôsobom potvrdí pridanie nového Člena do Zoznamu členov za predpokladu, že Primárny člen zabezpečí, aby sa každý takýto nový Člen zaregistroval na Platforme. Primárny člen je zodpovedný za zachovanie presnosti a správnosti Zoznamu členov.

6.15          Žiaden Člen nemá právo na trvalý prístup k akémukoľvek danému Priestoru, s výnimkou prípadov dohodnutých s Prevádzkovateľom v rámci príslušného typu Objednaných služieb. Ak má Člen k Priestoru neobmedzený prístup, t.j. 24 hodín denne 7 dní v týždni, neznamená to, že má povolené v danom Priestore bývať. Priestor sa nesmie používať na účely ubytovania, spania alebo varenia ani na žiadne nemorálne či nelegálne účely. V Priestore sa nesmú prevádzkovať žiadne herné zariadenia.

6.16          Na základe zvolených Objednaných služieb môže Prevádzkovateľ poskytnúť Členovi Individuálne elektronické karty, kľúče, kódy alebo iné prostriedky umožňujúce prístup k: (i) príslušným častiam Budovy (vrátane parkovacích miest ktoré môžu byť umiestnené mimo Budovy, spŕch, príp. parkovacích miest pre bicykle) a (ii) Priestoru. Člen súhlasí s tým, že všetky Individuálne elektronické karty, kľúče, kódy alebo iné prostriedky umožňujúce prístup sú neprenosné, a preto ich bude chrániť pred krádežou, lúpežou a plienením.

6.17          Elektronické karty, kľúče, kódy alebo iné prostriedky umožňujúce prístup zostávajú za každých okolností vlastníctvom Prevádzkovateľa Nevrátenie ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov pri ukončení Členskej zmluvy bude mať za následok prepadnutie časti alebo celého  Bezpečnostného depozitu uvedeného v nasledujúcom článku 12 (v prípade ak sa uplatňuje).

6.18          Na vylúčenie pochybností a pod podmienkou dodržania zvyšných ustanovení Členskej zmluvy platí, že iba zaplatené Objednané služby oprávňujú: (i) Člena alebo (ii) jeho hosťa na používanie Služieb, ktoré si Člen objednal (t.j. aktívne Členstvo).

6.19          Prevádzkovateľ venuje náležitú starostlivosť tomu, aby vopred Členovi oznámil akékoľvek známe zmeny alebo narušenia týkajúce sa prístupu Člena k Priestoru alebo použitia iných Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v Priestore.

6.20        Kedykoľvek počas Doby platnosti (ako je definovaná v nižšie uvedenom odseku 11.1 týchto Všeobecných podmienok) Členskej zmluvy Prevádzkovateľ, Manažér alebo osoba oprávnená ktorýmkoľvek z nich: (i) má právo na neobmedzený prístup k celému Priestoru, vrátane súkromných kancelárií, či už na základe oznámenia alebo bez neho, v súvislosti s poskytovaním Služieb (najmä čo sa týka upratovania a doručovania pošty, ak nie je dohodnuté inak) na účely poskytovania Služieb, bezpečnosti alebo núdzových prípadov a/alebo (ii) môže s výnimkou súkromných kancelárií dočasne presunúť nábytok nachádzajúci sa na ploche Priestoru prideleného Členovi. Na akékoľvek iné účely, najmä za účelom ukázať Priestor ostatným klientom Prevádzkovateľa má Prevádzkovateľ alebo Manažér právo na neobmedzený prístup k celému Priestoru, či už na základe oznámenia alebo bez neho, okrem prístupu k súkromným kanceláriám, ku ktorému môže dôjsť na základe oznámenia doručeného päť (5) dní vopred. Člen je povinný tolerovať takýto neobmedzený prístup a žiadnym spôsobom mu nebrániť.

6.21          Ak Prevádzkovateľ nie je schopný odovzdať Priestor pridelený Členovi podľa príslušnej Členskej zmluvy do užívania do Dátumu začatia z akéhokoľvek dôvodu, a to aj v dôsledku: (i) zmien v stavebných plánoch, oneskorení pri získavaní povolení alebo akýchkoľvek iných prekážok pri zabezpečovaní Priestoru, alebo (ii) oneskorení spôsobených Členom alebo akýmikoľvek zmenami požadovanými Členom a akceptovanými Prevádzkovateľom, v súvislosti s takouto neschopnosťou nebude Prevádzkovateľ braný na zodpovednosť ani takéto porušenie neovplyvní platnosť Členskej zmluvy. V takom prípade, okrem prípadov uvedených v Členskej zmluve, nebude Primárny člen povinný uhrádzať Poplatok, kým Členovi nebude príslušný (pridelený) Priestor odovzdaný do užívania.

6.22        Pokiaľ Prevádzkovateľ nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť Priestor priradený Členovi podľa zmluvy o Členstve počas Doby platnosti z akéhokoľvek dôvodu z dôvodu Prípadu vyššej moci, nebude Prevádzkovateľ niesť žiadnu zodpovednosť za takúto neschopnosť ani nebude mať takáto neschopnosť vplyv na platnosť Členskej zmluvy.

6.23        Prístup k Priestoru môže byť občas narušený. Medzi takéto narušenia patria najmä tieto prípady: (i) ponúkanie podujatí alebo iných Služieb v Priestore, ktoré nie sú zahrnuté v Objednaných službách a ktoré si môžu vyžadovať zaplatenie dodatočného Poplatku za účasť alebo použitie, (ii) potreba presunúť alebo obmedziť pracovnú plochu v Priestore a vo výnimočných prípadoch úplne Priestory vypratať alebo (iii) akékoľvek práce v Budove, vrátanie no nie výlučne interiérové prestavby.

Prístup k Priestorom HubHub v rámci iných Centier HubHub

6.24        Členovia oprávnení na základe Členskej zmluvy na prístup do Priestorov HubHub v iných Centrách HubHub, ktoré prevádzkujú spoločnosti zo Skupiny prevádzkovateľa, sú povinní dodržiavať príslušné pravidlá súvisiace s takýmito priestormi. Služby poskytované v priestoroch HubHub v iných Centrách HubHub spoločnosťami zo Skupiny prevádzkovateľa sú vždy závislé od ich aktuálnej dostupnosti. Za účelom zabezpečenia efektívneho využívania takýchto služieb Člen kontaktuje Manažéra, ktorý Členovi oznámi ďalšie podrobné pokyny a postupy.

7. Zasadacie miestnosti, miestnosti na zasadnutie predstavenstva a iných orgánov, priestory na organizovanie podujatí

 • Rezervácia

7.1              V závislosti od Objednaných služieb majú Členovia možnosť rezervácie zasadacích miestností, miestností na zasadnutie predstavenstva a iných orgánov, konferenčných miestností, súkromných miestností alebo Priestorov na organizovanie podujatí ako súčasť Poplatku alebo dodatočného Poplatku za takéto Služby podľa cenníka, ktorý je k dispozícii u Prevádzkovateľa, Manažéra alebo na Webovej stránke.

7.2            Proces rezervácie sa uskutoční prostredníctvom: (i) Platformy, (ii) e-mailovej korešpondencie s Manažérom a (iii) dohôd s Manažérom v Priestore. Rezervácia nadobúda platnosť po doručení potvrdenia rezervácie Členovi. Proces rezervácie podľa vyššie uvedených možností uvedených v bodoch (ii) a (iii) bude možné vykonať len počas Otváracích hodín.

7.3            Poplatok za zasadaciu miestnosť, miestnosť na zasadnutie predstavenstva a iných orgánov, konferenčnú miestnosť, súkromnú miestnosť alebo Priestor na organizovanie podujatí sa účtuje za každú začatú hodinu. Člen je povinný užívať zasadaciu miestnosť, miestnosť na zasadnutie predstavenstva a iných orgánov, konferenčnú miestnosť, súkromnú miestnosť alebo priestor na organizovanie podujatí primeraným a náležitým spôsobom.

7.4         Pri užívaní akýchkoľvek priestorov podľa tohto odseku 7 Všeobecných podmienok je Člen povinný:

(a)         ich užívať primeraným a náležitým spôsobom;

(b)        v súlade s akýmikoľvek primeranými pravidlami stanovenými Prevádzkovateľom a/alebo Manažérom na ich použitie;

(c)         v prípade poškodenia miestnosti bezodkladne opraviť takéto poškodenie k primeranej spokojnosti Prevádzkovateľa a

(d)        vypratať priestory na konci alebo pred koncom obdobia, na ktoré si ich Člen rezervoval.

7.5       V prípade, že rezervácia zasadacej miestnosti, miestnosti na zasadnutie predstavenstva a iných orgánov, konferenčnej miestnosti alebo súkromnej miestnosti je zrušená menej ako dve (2) hodiny pred začatím takejto rezervácie, uplatní sa zmluvná pokuta vo výške 50% dodatočného Poplatku za takéto Služby podľa cenníka, ktorý je k dispozícii u Prevádzkovateľa, Manažéra alebo na Webovej stránke. V prípade, že rezervácia priestoru na organizovanie podujatí zrušená menej  ako dva (2) dni pred začatím podujatia, uplatní sa zmluvná pokuta vo výške 50% dodatočného Poplatku za takéto Služby podľa cenníka, ktorý je k dispozícii u Prevádzkovateľa, Manažéra alebo na Webovej stránke.

8. Používanie tlačiarne a iných Služieb

 • Používanie tlačiarne

8.1             Člen je oprávnený tlačiť alebo kopírovať 150 strán mesačne (zásada primeraného používania). Na základe skutočného počtu vytlačených strán poskytne tlačový softvér informáciu o celkovom  počte vytlačených strán na Člena. Ak Člen vytlačí viac strán, naúčtuje sa mu dodatočný Poplatok za stranu podľa odseku 10, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tlačiareň sa používa na základe zásady „kto prvý príde, prvý berie“, a preto Prevádzkovateľ nezaručuje jej neobmedzenú dostupnosť všetkým Členom.

Adresa spoločnosti a poštová schránka

8.2            V závislosti od Objednaných služieb môžu mať Primárny člen, jeho Pridružená spoločnosť a jeho klienti možnosť oznámiť príslušným orgánom alebo obchodnému registru príslušného súdu adresu Budovy, kde sa nachádza Priestor (vždy za predpokladu obdržania súhlasu so zápisom sídla od Hlavného prenajímateľa Budovy kde je Priestor umiestnený), ako adresu vykonávania ich podnikateľskej činnosti, ako sídlo ich spoločnosti alebo ako ich doručovaciu adresu (ďalej len „Obchodná adresa“).

8.3            Bez odkladu, avšak najneskôr do jedného (1) týždňa po vypršaní platnosti alebo ukončení Členskej zmluvy (bez ohľadu na dôvod) je Primárny člen povinný odhlásiť svoju Obchodnú adresu a zabezpečiť odhlásenie Obchodnej adresy svojich Pridružených spoločností a klientov  (ak ide o adresu Budovy, kde sa nachádza Priestor) z obchodného registra príslušného súdu a iných orgánov a predložiť Prevádzkovateľovi potvrdenie o podaní návrhu na odhlásenie najneskôr jeden (1) deň po podaní návrhu na odhlásenie príslušnému súdu alebo inému orgánu, inak bude Primárny člen povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Poplatku za každé opomenutie odhlásiť registrované sídlo počas Doby platnosti (ako je definované nižšie v odseku 11.1 týchto Všeobecných podmienok), a to za každý deň po uplynutí jedného (1) týždňa od vypršania platnosti alebo ukončenia Členskej zmluvy.

 • Poskytovanie poštových služieb, vrátnik, vstupné logo a ďalšie doplnkové Služby

8.4            Poskytnutie akýchkoľvek dodatočných Služieb alebo zariadení zo strany Prevádzkovateľa (v prípade ich objednania), vrátane poštových služieb, vrátnika a vstupného loga, ktoré nie sú zahrnuté v Objednaných službách, sa uskutoční:

(a)              podľa aktuálneho cenníka sprístupneného Prevádzkovateľom, Manažérom alebo na Webovej stránke;

(b)              za podmienok, ktoré si Zmluvné strany dohodnú osobitne (v príslušných prípadoch);

(c)              podľa vlastného uváženia Prevádzkovateľa alebo Manažéra alebo aktuálnej dostupnosti zariadení a iného priestoru.

8.5            Primárny člen sa zaväzuje zaplatiť príslušnú sumu (vrátane zaplatenia zálohy v prípade potreby) za objednané dodatočné Služby.

8.6            Zoznam aktuálnych Služieb je okamžite k dispozícii na Webovej stránke alebo poslaný e-mailom Kontaktnej osobe (v prípade potreby), ako aj na hlavnej recepcii Centra HubHub.

 • Internet, dodávka energií alebo iné    služby

8.7            Do Priestoru sa budú dodávať tieto energie, resp. sa v ňom budú poskytovať tieto služby: elektrina (230V a 380V), studená a horúca voda, kanalizácia, likvidácia zvyčajného kancelárskeho odpadu, internetové pripojenie, kávovar a upratovanie (sóda a/alebo iné občerstvenie môže/-u byť tiež k dispozícii).

8.8            Člen sa zaväzuje dodržiavať predpisy týkajúce sa internetovej siete vrátane pripojenia Wi-Fi.

8.9            Člen sa zaväzuje nevykonávať žiadne druhy online, podnikateľských alebo iných činností, ktoré: (i) nie sú v súlade so zákonom, alebo ktoré môžu poškodiť alebo narušiť fungovanie Priestoru alebo jeho Služieb, najmä čo sa týka preťažovania alebo narúšania akýchkoľvek serverov alebo sietí prepojených s Priestorom, alebo (ii) majú otázny morálny charakter, ktorý môže poškodiť alebo inak nepriaznivo ovplyvniť výhody Členstva, povesť Prevádzkovateľa alebo povesť akéhokoľvek Člena komunity HubHub, najmä tie, ktoré súvisia so sťahovaním alebo používaním materiálov s ochrannými známkami alebo materiálov chránených autorskými právami bez povolenia, podvodnými pyramídovými systémami investícií, posielaním spamov, krádežou identity, ohováraním alebo obťažovaním iných, alebo nahrávaním alebo sťahovaním rúhavého alebo neslušného materiálu.

8.10          Nadmerné zaťažovanie internetového pripojenia sťahovaním veľkého množstva údajov je zakázané.

9. Používanie Služieb

9.1             Člen bude používať Služby len na kancelárske účely a v súvislosti s nimi, avšak okrem prípadov, keď sú parkovacie miesta pre vozidlá alebo bicykle súčasťou Služieb, kedy bude Služby používať na parkovanie bicyklov alebo motorových vozidiel do 3,5 tony. Člen nesmie používať Služby na žiadne iné účely okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, pokiaľ nie je v Členskej zmluve uvedené inak ani bez predchádzajúceho písomného alebo elektronického (e-mailového) súhlasu Prevádzkovateľa. Na žiadnom zaparkovanom vozidle ani v jeho blízkosti nesmie byť umiestnený nápis „na predaj“ ani iné reklamné tabule. Všetky vozidlá musia byť zaparkované na vyhradených parkovacích plochách v súlade so všetkými značkami a inými nápismi.

9.2            Iba Členovia alebo ich hostia v súlade s Členskou zmluvou majú nárok na prístup k Službám a ich používanie, najmä na prístup do Priestoru. Člen nemôže povoliť tretej strane používať Služby alebo obsadiť Priestor (ani jeho časť).

9.3            Pri vstupe do Priestoru, spoločných Priestorov a iných častí Budovy a jej zariadení bude Člen dodržiavať zákony a predpisy o hygiene, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane platné v Slovenskej republike, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu (alebo podstatnému opotrebeniu) majetku, fyzickej ujme alebo úmrtiu, pričom nebude používať materiály, postupy a vybavenie poškodzujúce životné prostredie parou, hlukom, vibráciami alebo iným spôsobom, ktorý presahuje povolenú úroveň podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem. Člen je zodpovedný za povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov alebo nariadení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane právnych predpisov upravujúcich faktory a podmienky pracovného prostredia v Priestore.

9.4            Člen nie je oprávnený púšťať ani používať žiadne zvukové zariadenia alebo prístroje, ani organizovať žiadne podujatia v Priestore tak, že nimi spôsobený zvuk možno počuť aj zvonka Priestoru, najmä vo zvyšných Priestoroch Budovy alebo akejkoľvek jej časti, ani rušiť ostatných Členov používaním rádia alebo hudobného nástroja, alebo vydávaním hlučných alebo nevhodných zvukov. Člen nie je oprávnený inštalovať ani používať žiadne blikajúce svetlá tak, že budú viditeľné zvonka Priestoru.

9.5            Člen sa zaväzuje na vlastné náklady udržiavať Priestor v dobrom stave a bez odpadu a nerušiť návštevníkov v Priestoroch Budovy určených pre verejnosť.

9.6            Člen je si vedomý skutočnosti, že Priestor nie je určený na účely ubytovania ani prenocovania.

9.7            Člen môže mať hostí, ale iba v Priestoroch vyhradených na tieto účely. Hosť musí byť takisto zapísaný v zozname hostí predtým, ako použije akúkoľvek zo Služieb. V každom prípade (i) musí každého hosťa sprevádzať Člen. Okrem toho (ii) bude Člen zodpovedať za činy alebo opomenutia svojich hostí tak ako za svoje vlastné. Člen je povinný zabezpečiť, aby sa hostia oboznámili a porozumeli pravidlám, Zásadám a iným požiadavkám týkajúcim sa Priestoru a jeho Služieb.

9.8            V Priestoroch nie sú povolené žiadne bicykle. Okrem toho je Priestor nefajčiarsky (vrátane zariadení na použitie zahrievaného tabaku).

9.9            Člen nebude umiestňovať žiadny tovar ani iné predmety do spoločných Priestorov Budovy, garáží alebo iného interiéru alebo exteriéru Budovy (alebo iných častí Budovy) s výnimkou miest schválených Prevádzkovateľom na tento účel.

9.10         Ak Člen nedodrží pravidlá parkovania, je Prevádzkovateľ oprávnený odstrániť vozidlá porušujúce pravidlá parkovania na riziko a náklady Člena.

9.11           Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevpustiť do Priestoru alebo z neho vylúčiť každú osobu, ktorá je podľa úsudku Prevádzkovateľa alebo Manažérov omámená alebo pod vplyvom alkoholu či drog, resp. ktorá bude akýmkoľvek spôsobom konať v rozpore zo Zásadami.

9.12          S výnimkou psov a iných domácich zvierat a domácich miláčikov nie sú v Priestore, spoločných Priestoroch, halách ani iných vnútorných Priestoroch Budovy povolené žiadne zvieratá.

9.13          Člen nesmie v Priestore nainštalovať ani prevádzkovať žiadny parný či plynový motor alebo kotol, ani iný mechanický prístroj okrem prípadov, ktoré sú výslovne schválené v Členskej zmluve. Používanie ropy, plynu alebo horľavých kvapalín na ohrev, osvetlenie alebo akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Do Priestoru nie je povolené priniesť žiadne výbušniny alebo iné predmety, ktoré sa považujú za mimoriadne nebezpečné.

9.14          Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa v Priestore nepovolí žiadna aukcia ani výstava, či už verejná alebo súkromná. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa v Priestore nesmie konať žiadne politické stretnutie.

9.15          Člen nesmie:

(a)              poškodiť ani zničiť akýkoľvek nábytok, koberce a steny  umiestnené v Priestore;

(b)              rozhadzovať odpadky v Priestore alebo spoločných priestoroch;

(c)              preťažiť podlahy, zariadenia konferenčných miestností ani zariadenia na tlač alebo kopírovanie;

(d)              poškodiť okná v Priestore ani do nich zasahovať.

9.16          Člen berie na vedomie, že:

 • Prevádzkovateľ a osoby ním oprávnené môžu vstupovať do Priestoru kedykoľvek s oznámením alebo bez neho. Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby Člena rušil čo najmenej, pričom opraví akékoľvek škody spôsobené pri vstupe do Priestoru a
 • Prevádzkovateľ môže v Centre HubHub usporiadať podujatia prístupné verejnosti, pričom vynaloží primerané úsilie na to, aby Člena rušil čo najmenej.

10. Platobné podmienky

10.1           Poplatok je Primárnemu členovi automaticky fakturovaný na základe jeho Objednaných služieb uvedených v Členskej zmluve. V prípade akýchkoľvek dodatočných Služieb poskytnutých Členovi, ktoré nie sú zahrnuté v Objednaných službách, je Prevádzkovateľ oprávnený vystaviť jednu (1) spoločnú faktúru za všetky Služby poskytnuté v príslušnom období, za ktoré sa faktúra vystavuje. V niektorých prípadoch sa však môže platba za príslušné dodatočné Služby vyžadovať vopred. V takom prípade sa vystaví osobitná faktúra.

10.2         Všetky sumy splatné podľa týchto Všeobecných podmienok sa zvýšia o príslušnú sumu DPH v aktuálnej sadzbe podľa platných zákonov (v príslušných prípadoch).

10.3          Poplatok sa k 1. januáru každého kalendárneho roka zvyšuje o sadzbu Indexu. Ak sadzba Indexu nie je k dispozícii v čase vystavenia faktúry za január a/alebo február príslušného kalendárneho roka, ktorý je predmetom Indexácie, číslo, ktoré sa použije na Indexáciu Poplatku za tento január a/alebo február, je posledné známe číslo subindexu HICP zverejneného Eurostatom – mesačné údaje (ročná miera zmeny) [prc_hicp_manr]), COICOP – „All-items HICP“, pre konkrétnu krajinu, v ktorej Hlavný člen využíva Služby a za ktorú Hlavný člen platí príslušný Poplatok, ktorý podlieha Indexácii, v deň predchádzajúci dňu vystavenia faktúry v súlade so Zmluvou o členstve. Základom pre výpočet Poplatku na nasledujúci kalendárny rok je vždy výška Poplatku zaplatená v predchádzajúcom kalendárnom roku (t. j. bez zohľadnenia akýchkoľvek zliav alebo znížení poplatkov alebo podobných výhod). Ak sa Index kedykoľvek v budúcnosti prestane zverejňovať, Prevádzkovateľ ho nahradí iným indexom, ktorý zverejňuje príslušný štatistický orgán merajúci porovnateľné štatistické údaje.

10.4          Pokiaľ nie je uvedené inak v týchto Všeobecných podmienkach alebo Členskej zmluve, všetky sumy splatné podľa týchto Všeobecných podmienok uhradí Člen na bankový účet Prevádzkovateľa, ktorý bude uvedený v príslušnej faktúre (v niektorých prípadoch bude dostupný aj na Platforme v profile Primárneho člena), a to bankovým prevodom do 10 (desiatich) dní odo dňa vystavenia príslušnej faktúry Prevádzkovateľom ale v žiadnom prípade neskôr ako v posledný deň predchádzajúceho mesiaca za ktorý je Poplatok dlžný. Všetky sumy splatné podľa týchto Všeobecných podmienok sa budú považovať za zaplatené v deň pripísania celej splatnej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

10.5         Primárni členovia, ktorí neudelili svoj súhlas (v Členskej zmluve) na prijímanie elektronických faktúr, sú povinní vyzdvihnúť si faktúru na recepcii Priestoru po objednaní akýchkoľvek Služieb a bez zbytočného odkladu. V prípade, že si Člen faktúru osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu nevyzdvihne, alebo ak sa mu faktúra nedoručí elektronicky, môže sa zaslať na adresu Primárneho člena uvedenú v Členskej zmluve (pokiaľ to nie je tá istá adresa, na akej sa nachádza Priestor).

10.6         Ak nie je dohodnuté inak, Poplatok za akékoľvek Služby poskytnuté Prevádzkovateľom a trvajúce viac ako jeden (1) mesiac majú byť zaplatené vopred.

10.7          Ak je Primárny člen v omeškaní s akoukoľvek platbou viac ako desať (10) dní, Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo obmedziť prístup Člena k Priestoru a Službám, až kým mu nebudú tieto platby pripísané na bankový účet.

10.8          V prípade, že Objednané služby  začínajú alebo končia v polovici kalendárneho mesiaca, bude Poplatok pomerne rozdelený, t.j Poplatok (alebo jeho príslušná časť) bude vypočítaný ako jedna tridsatina sumy za jeden deň (zaokrúhlené na druhé desatinné miesto) vynásobená počtom kalendárnych dní, za ktoré je Poplatok (alebo jeho príslušná časť) splatný.

10.9         Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v súvislosti so Službami, ktoré trvajú dlhšie ako jeden (1) mesiac, sa prvá faktúra za prebiehajúci mesiac a faktúra za nasledujúci mesiac vystaví do desiatich (10) dní od dátumu podpisu Členskej zmluvy a bude uhradená do desiatich (10) Pracovných dní od dátumu príslušnej faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Každá nasledujúca faktúra sa vystaví do desiateho (1O.) dňa v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, za ktorý sa Poplatok účtuje. Prevádzkovateľ má navyše nárok na zriaďovací Poplatok/Poplatky za každý stôl alebo kanceláriu. Zriaďovací/zriaďovacie Poplatok/Poplatky bude/budú automaticky účtované k prvej faktúre vystavenej Prevádzkovateľom.

10.10       Ak Člen nepoužíva akékoľvek Služby objednané na základe Členskej zmluvy s tým, že takéto nepoužívanie nie je priamym dôsledkom porušenia povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z Členskej zmluvy, takéto nepoužívanie nezbavuje Člena jeho platobnej povinnosti.

10.11         Člen nebude oprávnený jednostranne započítať ktorúkoľvek zo svojich pohľadávok voči Prevádzkovateľovi, ani znižovať, odopierať alebo zadržiavať akúkoľvek výšku Poplatku alebo akýchkoľvek iných platieb podľa Členskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti nárokom Prevádzkovateľa.

10.12       Ak je akákoľvek platba Člena v prospech Prevádzkovateľa podľa týchto Všeobecných podmienok po termíne splatnosti, Člen zaplatí Prevádzkovateľovi na požiadanie úroky z omeškania v zákonnej sadzbe.

10.13        Člen je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetky primerané náklady a výdavky (vrátane nákladov a výdavkov na profesionálnych poradcov Prevádzkovateľa) vrátane DPH a spolu s akýmikoľvek stratami, ktoré Prevádzkovateľovi a/alebo Manažérovi vzniknú v súvislosti s:

 • akýmkoľvek porušením povinností Člena, ktoré mu vyplývajú z Členskej zmluvy;
 • prípravou a doručením akéhokoľvek oznámenia Členovi s objasnením, že si Člen nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z Členskej zmluvy, vrátane oznámenia o ukončení Členskej zmluvy, a to aj v prípade, že Člen vyhovie požiadavkám takéhoto oznámenia alebo Prevádzkovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky v tejto veci; a
 • podniknutím akýchkoľvek krokov proti Členovi za účelom vymáhania akýchkoľvek dlžných platieb podľa Členskej zmluvy.

11.Doba platnosti

11.1             Členská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej Podpísania obidvoma Zmluvnými stranami alebo dňom jej online Podpísania v deň odoslania potvrdenia finálnych príprav Prevádzkovateľa e-mailom Primárnemu členovi, pričom sa uzatvára na dobu uvedenú v Členskej zmluve (ďalej len „Doba platnosti“). V prípade, že existujú rôzne lehoty trvania konkrétnych Služieb v rámci alebo nad rámec Objednaných služieb, obdobie trvania sa vypočíta individuálne pre každú z nich. Bez ohľadu na Dobu platnosti možno Členskú zmluvu ukončiť v písomnej alebo elektronickej podobe (i) výpoveďou podanou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac, ak sa v Členskej zmluve nedohodlo inak, je takáto výpoveď účinná od posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane (ii) písomnou dohodou Zmluvných strán, (iii) po ukončení nájomnej zmluvy medzi majiteľom Budovy a Prevádzkovateľom, (iv) ukončením zo strany Prevádzkovateľa podľa odseku 11.4 týchto Všeobecných Podmienok.

11.2           S výnimkou Objednaných služieb typu „One day“ je minimálna Doba platnosti Členstva dva (2) týždne.

11.3           Člen je oprávnený predĺžiť Objednané služby a Dobu platnosti predložením nového Formulára podrobných informácií o členstve, ktorý po prijatí a Podpísaní Prevádzkovateľom (alebo po potvrdení v elektronickej podobe) bude predstavovať dodatok k Členskej zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia odmietnuť predĺženie Objednaných služieb alebo Doby platnosti, najmä v prípade aktuálnej absencie dostatočného priestoru. Akýkoľvek takýto nový Formulár podrobných informácií o členstve prijatý a Podpísaný oboma Zmluvnými stranami (alebo potvrdený elektronickou formou), ak existuje, predstavuje nasledujúcu prílohu k Členskej zmluve a má prednosť pred predchádzajúcimi formulármi žiadostí a Členskou zmluvou.

11.4           Pokiaľ Členská zmluva nestanovuje inak, môže Prevádzkovateľ ukončiť Členskú zmluvu v písomnej alebo elektronickej podobe (alebo jej časť týkajúcu sa konkrétneho Člena) s okamžitým účinkom po doručení oznámenia o ukončení Primárnemu členovi a/alebo pozastaviť Členskú zmluvu (alebo jej časť týkajúcu sa konkrétneho Člena) s okamžitým účinkom po doručení oznámenia o pozastavení Primárnemu členovi, ak:

(a)              Primárny člen je v omeškaní s platbou Poplatku a nenapraví takéto porušenie v dodatočnej lehote desiatich (10) Pracovných dní od doručenia písomnej alebo elektronickej výzvy Prevádzkovateľa;

(b)              Člen porušuje Členskú zmluvu alebo tieto Všeobecné podmienky, najmä čo sa týka Zásad alebo domového poriadku Budovy, pričom nenapraví takéto porušenie v dodatočnej lehote dvoch (2) Pracovných dní od doručenia písomnej alebo elektronickej výzvy Prevádzkovateľa;

(c)              Člen odovzdá tretím stranám, ktoré nie sú jeho hosťami, elektronickú kartu, kľúče, kódy alebo iné prostriedky prístupu k Priestoru alebo im umožní prístup k Priestoru a svojim plateným Službám;

(d)              sa účel použitia Služieb zmení na iné účely, ako sú definované v týchto Všeobecných podmienkach, pričom Člen nenapraví takéto porušenie v dodatočnej lehote piatich (5) Pracovných dní od doručenia písomnej alebo elektronickej výzvy Prevádzkovateľa;

(e)              Člen spôsobí vážne poškodenie Priestoru, pričom takéto poškodenie nenapraví v primeranej lehote uvedenej v  písomnej alebo elektronickej výzve Prevádzkovateľa;

(f)                Primárny člen nedoplní alebo neobnoví Bezpečnostný depozit uvedený v článku 12 v súlade s ustanoveniami Členskej zmluvy a pokračuje v takomto porušovaní aj po uplynutí dodatočnej lehoty desiatich (10) Pracovných dní od doručenia písomnej alebo elektronickej výzvy Prevádzkovateľa;

(g)              je Primárny člen v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii alebo inom podobnom konaní podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

(h)              člen nedodrží ustanovenie 4.6 alebo poruší alebo nedodrží ustanovenie 4.5 tohto dokumentu.

Počas pozastavenia Členstva je Primárny člen povinný platiť Poplatky. Primárny člen nie je oprávnený v tejto súvislosti vzniesť voči Prevádzkovateľovi akýkoľvek nárok.

11.5           Oznámenie o ukončení Členskej zmluvy zo strany Primárneho člena sa musí vyhotoviť v písomnej alebo elektronickej podobe a doručiť Prevádzkovateľovi.

11.6           V prípade ukončenia Členskej zmluvy podľa odseku 11.4 (ukončenie Členskej zmluvy v dôsledku porušenia Členskej zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok Primárnym členom alebo Členom podľa znenia odseku 11.4 týchto Všeobecných podmienok) má Prevádzkovateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty Primárnym členom vo výške zodpovedajúcej Bezpečnostnému depozitu ku dňu  podpisu Členskej zmluvy. Zmluvná pokuta stanovená v tomto odseku 11.6 týchto Všeobecných podmienok je splatná na výzvu Prevádzkovateľa.

11.7            Bez odkladu, avšak najneskôr do jedného (1) týždňa po vypršaní platnosti alebo ukončení Členskej zmluvy (bez ohľadu na dôvod) je Člen povinný na vlastné náklady:

(a)              vrátiť zverené elektronické karty, fyzické kľúče, kódy alebo iné prostriedky prístupu k Priestoru alebo skrinke (ak existuje);

(b)              vypratať všetok Majetok člena z Priestoru, vziať si svoje osobné veci a vyprázdniť skrinku (ak existuje). Akékoľvek veci, ktoré v Priestore zostanú jeden (1) týždeň po ukončení Členskej zmluvy, možno uložiť do úschovne na vlastné náklady Člena;

(c)              dodržiavať povinnosti uvedené v odseku 8.3 (v príslušných prípadoch);

(d)              zabezpečiť, aby časť Priestoru, ktorú podľa Dispozičného plánu priestoru využíval výhradne Člen, bola v rovnakom stave (berúc do úvahy bežné opotrebovanie), ako v tom v akom sa nachádzala, keď ju Prevádzkovateľ v Dátum začatia odovzdal Členovi („Pôvodný stav“) a že akékoľvek alternácie, práce na zariadení, vylepšenia, inštalácie, úpravy alebo iné zmeny uvedené v článku 14.5 vykonané Členom budú odstránené na náklady Primárneho člena. To zahŕňa vymaľovanie stien a / alebo čistenie kobercov alebo iných druhov podláh v príslušnej časti Priestoru na základe písomnej žiadosti Prevádzkovateľa. Táto povinnosť sa nevzťahuje na Objednané služby typu „HubHub Virtual“, „One Day“, „Flexible Desk“ alebo „Double Desk“. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok prepadnutie časti alebo celého Bezpečnostného depozitu špecifikovaného v nasledujúcom článku 12 (ak je to relevantné) vo výške, ktorú musel Prevádzkovateľ vynaložiť na uvedenie príslušnej časti Priestoru do jeho Pôvodného stavu.

11.8           V prípade, že si Člen nesplní niektorú zo svojich povinností stanovených v odseku 11.7, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné nároky alebo opravné prostriedky Prevádzkovateľa z tohto dôvodu, bude mať Prevádzkovateľ právo požadovať od Primárneho člena zmluvnú pokutu, ktorú bude tento povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi vo výške 200,- EUR za každý deň porušenia takýchto povinností. Zmluvná pokuta stanovená v tomto odseku 11.8 týchto Všeobecných podmienok je splatná na základe výzvy Prevádzkovateľa.

11.9           Okrem odsekov 8.3 a 11.5 až 11.8 a 12.2 budú po ukončení alebo vypršaní platnosti Členskej zmluvy platiť všetky ustanovenia Členskej zmluvy, ktoré sa musia plniť alebo dodržiavať bez ohľadu na takéto ukončenie alebo vypršanie platnosti, či už sú v nej výslovne uvedené alebo nepriamo vyjadrené.

11.10         Ak nie je stanovené inak v odseku 11.7 týchto Všeobecných podmienok a Členská zmluva bude ukončená s okamžitou účinnosťou, žiadna zo Zmluvných strán nie je povinná vrátiť plnenie druhej Zmluvnej strane, ani jej vyplatiť žiadnu náhradu či refundáciu za akúkoľvek povinnosť splnenú ešte pred takýmto ukončením.

12.Bezpečnostný depozit

12.1           Ako záruka včasného a riadneho plnenia povinností Člena podľa Členskej zmluvy, s výnimkou Objednaných služieb typu „One Day“ alebo „HubHub Virtual“, poskytne Primárny člen Prevádzkovateľovi Bezpečnostný depozit rovnajúci sa súčasnej výške jedného (1) mesačného pravidelného Poplatku za každé Objednané služby vybrané Primárnym členom a uvedený vo Formulári podrobných informácií o členstve („Bezpečnostný depozit“). Z Bezpečnostného depozitu nevznikne ani nebude splatný žiadny úrok a Primárny člen naň nebude mať právo ani žiaden nárok voči Prevádzkovateľovi z tohto dôvodu.

12.2          Prevádzkovateľ je oprávnený použiť Bezpečnostný depozit na urovnanie akýchkoľvek záväzkov Člena podľa Členskej zmluvy, vrátane povinností, ktoré vyplývajú z porušenia Členskej zmluvy. Právo Prevádzkovateľa použiť Bezpečnostný depozit v súlade s týmto článkom 12.2 zostane v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti Členskej zmluvy.

12.3          Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, Primárny člen zaplatí Bezpečnostný depozit na bankový účet Prevádzkovateľa uvedený v Členskej zmluve v rovnakej mene ako Poplatok. Bezpečnostný depozit sa platí spolu s prvou platbou Poplatku podľa Členskej zmluvy.

12.4          Ak Prevádzkovateľ čerpá Bezpečnostný depozit (úplne alebo čiastočne), bez zbytočného odkladu o tom písomne alebo elektronicky upovedomí Primárneho člena s uvedením dátumu čerpania Bezpečnostného depozitu.

12.5          V prípade, že Prevádzkovateľ vyčerpá celý alebo časť Bezpečnostného depozitu, Primárny člen ho obnoví na uvedenú celú sumu (uvedenú vo Formulári podrobných informácií o členstve) do piatich (5) Pracovných dní po oznámení Prevádzkovateľa.

12.6          V prípade, že dôjde k zvýšeniu Poplatku za Objednané služby Člena (vrátane prípadov, keď sa strany dohodnú na akýchkoľvek nových Objednaných službách) po dátume Členskej zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený, nie však povinný, písomne požiadať Primárneho člena ​​aby navýšil Bezpečnostný depozit tak, aby sa rovnal zvýšenej sume mesačného Poplatku plus DPH, a Primárny člen doplní (navýši) Bezpečnostný depozit na toto vyššie číslo do siedmich (7) Pracovných dní po tom, čo bude písomne ​​alebo elektronicky upovedomený Prevádzkovateľom.

12.7          Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných podmienkach ustanovené inak, Prevádzkovateľ vráti Bezpečnostný depozit (alebo jeho zostatok) Primárnemu členovi, pod podmienkou úplného splnenia všetkých povinností Člena podľa Členskej zmluvy do desiatich (10) Pracovných dní nasledujúcich po neskoršom z: (i) dátumu ukončenia (alebo uplynutia platnosti) Členskej zmluvy, (ii) dátumu, kedy Primárny člen oznámi Prevádzkovateľovi jeho bankový účet, na ktorý sa má vrátiť Bezpečnostný depozit (alebo jeho zostatok) a (iii) dátum úplného splnenia všetkých povinností Primárneho člena a všetkých jeho Členov podľa zmluvy o Členstve. Prevádzkovateľ navyše nebude zodpovedný za prípadnú menovú konverziu vráteného  Bezpečnostného depozitu, v prípade ak nastane.

13.Poistenie

13.1           Primárnemu členovi sa odporúča a navrhuje, aby mal počas celej Doby platnosti uzavreté poistenie majetku a všeobecné komerčné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zabezpečia Primárneho člena a všetkých jeho Členov proti strate a poškodeniu majetku, ujme spôsobenej Členom a ich hosťom, a to vo forme a s poistným krytím, ktoré zodpovedajú jeho podnikateľskej činnosti. Prevádzkovateľ nebude zodpovedať za poistenie ani akúkoľvek stratu či poškodenie Majetku člena, ktorý si tento prinesie do Priestoru.

14.Údržba, zmeny a opravy

 • Údržba

14.1           Počas celej Doby platnosti zostáva Prevádzkovateľ jediným vlastníkom alebo Manažérom/spolupracujúcim Manažérom Priestoru, najmä (nie však výlučne) čo sa týka vybavenia, armatúry, inštalácií a zariadení, ktoré Prevádzkovateľ do Priestoru priniesol a v ňom nainštaloval. Prevádzkovateľ je však oprávnený podľa vlastného uváženia zveriť riadenie Priestoru inej osobe alebo subjektu, najmä Manažérovi.

14.2          Prevádzkovateľ môže v Priestore (alebo v akejkoľvek jeho časti) kedykoľvek vykonať zmeny, interiérové prestavby, vylepšenia, inštalácie, úpravy, renovácie, opravy, inštaláciu nových technických zariadení a vybavenia a iné podobné investície alebo zmeny, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu Člena. Členovia umožnia vykonanie vyššie uvedených investícií a zmien v Priestore, pričom nebudú brániť Prevádzkovateľovi ani tretím stranám oprávneným Prevádzkovateľom vstupovať do svojej súkromnej kancelárie a iných súkromných priestorov (ak existujú). Členovia takého priestory Prevádzkovateľovi (alebo oprávneným tretím stranám) sprístupnia v požadovanom rozsahu, pričom nebudú obmedzovať ani sťažovať vykonávanie takýchto prác.

14.3          Prevádzkovateľ je oprávnený trvale alebo dočasne meniť plochu v Priestore pridelenú Členovi za predpokladu, že Prevádzkovateľ tak neurobí spôsobom, ktorý podstatne zníži štvorcovú výmeru časti Priestoru pridelenú Členovi. Podľa možností sa takéto zmeny vykonajú iba v rámci toho istého alebo väčšieho balíka Objednaných služieb, avšak za rovnaký Poplatok.

14.4          Člen je na svoje náklady zodpovedný za každú údržbu, úpravu, pravidelnú kontrolu, opravu a výmenu zariadení, ktoré výlučne on sám v Priestore nainštaluje, prevádzkuje, vlastní alebo používa, a to tak, aby vyhovel všetkým súvisiacim technickým bezpečnostným požiadavkám príslušných právnych predpisov a technických noriem. Člen nesmie nainštalovať ani prevádzkovať v rámci Priestoru žiadne strojové alebo mechanické zariadenia, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, pričom musí zabezpečiť, aby žiadne takéto strojové zariadenia nespôsobovali vibrácie, hluk a prúdenie vzduchu, ktoré sa môžu Priestorom šíriť, a tým rušiť ostatných Členov.

 • Zmeny

14.5          Člen nie je oprávnený: (i) vykonať žiadne zmeny, interiérové prestavby, vylepšenia, inštalácie, úpravy ani iné zmeny akejkoľvek časti Priestoru alebo Budovy, pokiaľ každú jednu takúto zmenu Prevádzkovateľ výslovne písomne neodsúhlasí alebo (ii) vykonať akékoľvek iné zmeny Priestoru vrátane zmien súvisiacich s označením Priestoru alebo jeho vybavením.

14.6          Ak Člen zmení usporiadanie nábytku v Priestore, na žiadosť Prevádzkovateľa je povinný ho vrátiť na pôvodné miesto (najneskôr však v deň ukončenia Členskej zmluvy).

14.7          Člen je povinný získať od Prevádzkovateľa alebo Manažéra povolenie, ak chce vyvesiť nápisy, lepiť na sklo alebo okná, usporadúvať podujatia alebo inak využívať Služby, a to najmä spôsobom, ktorý môže pôsobiť na  záujmy komunity HubHub alebo iných Členov, alebo užívateľov Priestoru.

 • Opravy

14.8          Člen musí bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek chyby alebo iné skutočnosti, ktoré bránia riadnemu užívaniu Priestoru a prevádzke v ňom. Člen je povinný umožniť Prevádzkovateľovi (alebo tretej strane oprávnenej Prevádzkovateľom) vykonať všetky potrebné opravy a iné opatrenia v Priestore, pričom musí dodržiavať všetky primerané obmedzenia a poskytnúť všetku súčinnosť v rozsahu potrebnom na ich vykonanie, inak bude Člen zodpovedný za všetky škody a straty spôsobené Prevádzkovateľovi v dôsledku nesplnenia povinností podľa tohto odseku 14.8.

15. Osobné údaje a používanie Obrázku/loga

15.1           Primárny člen a Prevádzkovateľ týmto prehlasujú, že každá zmluvná strana je samostatným prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služieb vymedzených v Členskej zmluve, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Primárnemu členovi, a nezávisle určujú účely a prostriedky takéhoto spracúvania.

15.2          Primárny člen sa týmto zaručuje, že má právo poskytovať Prevádzkovateľovi osobné údaje nevyhnutne potrebné v súvislosti s plnením Členskej zmluvy, vrátane osobných údajov Členov a že všetky osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi boli spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Primárny člen je povinný Prevádzkovateľa informovať o každej zmene takýchto osobných údajov do dvoch (2) Pracovných dní. Primárny člen si je vedomý skutočnosti, že na riadnu identifikáciu a náležité plnenie Členskej zmluvy je potrebné spracúvať a prenášať meno, priezvisko a e-mailovú adresu každého Člena iným Pridruženým spoločnostiam Prevádzkovateľa (alebo vlastníkovi Platformy).  Ak Člen chce mať na Platforme svoje profilové fotografie, mal by ich nahrať proaktívne on sám. Člen je upovedomený o použití takýchto profilových fotografií, a to výlučne v súvislosti so zjednodušením vytvárania obchodných spojení v rámci komunity HubHub na Platforme.

15.3          Osobné údaje Členov sa spracúvajú v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

15.4          Primárny člen udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s používaním a zverejňovaním svojho loga alebo názvu spoločnosti. Takýto súhlas sa vzťahuje na používanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie a zverejňovanie loga/názvu spoločnosti Primárneho člena iba na účely súvisiace s HubHub alebo Členstvom.

15.5          Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo fotografovať alebo natáčať filmy v Priestore, v ktorom možno vyobraziť podobu Člena (ďalej len „Obrázok“) na základe oprávneného záujmu HubHub propagovať svoju značku na trhu. Účelom používania Obrázka je ilustrácia aktivít alebo projektov súvisiace s HubHub alebo Členstvom. Radi by sme prehlásili, že rešpektujeme princíp minimalizácie údajov a Obrázok bude adekvátny, relevantný a obmedzený na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelu, na ktorý je spracovaný. Člen  by preto mal byť identifikovateľný čo najmenej. Prevádzkovateľ nikdy nepoužije Obrázok tváre Člena.

15.6          Primárny člen sa zaväzuje oznámiť a sprístupniť svojim Členom a svojim obchodným partnerom, ktorých Osobné údaje budú poskytnuté (i) Hlavnému prenajímateľovi, oznámenie o ochrane osobných údajov Hlavného prenajímateľa (ktorého aktuálna verzia sa nachádza na recepcii Budovy a/alebo na webovej stránke Hlavného prenajímateľa: https://hbreavis.com/sk/vyhlasenie-o-spracovani-osobnych-udajov/), a (ii) Prevádzkovateľovi, oznámenie o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľa (ktorého aktuálna verzia sa nachádza na recepcii v priestoroch HubHub a/alebo na webovej stránke).

16. Zodpovednosť

16.1           Primárny člen zodpovedá za všetky činy alebo opomenutia svojich Členov alebo ich hostí ako za svoje vlastné. Primárny člen je navyše povinný zabezpečiť, aby sa jeho Členovia alebo ich hostia: (i) oboznámili s Členskou zmluvou, všetkými pravidlami Členstva, Zásadami, domovým poriadkom Budovy a Pravidlami HubHub (v znení zmien, doplnení a aktualizácií) a (ii) zaviazali sa ich všetky dodržiavať.

16.2          Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo ušlý zisk spôsobený Členom, ich hosťom alebo tretím stranám Prípadom vyššej moci alebo okolnosťami či dôvodmi, ktoré sú mimo jeho kontroly.

16.3          Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

(a)              žiadnu škodu ani ušlý zisk Člena alebo jeho hosťa spôsobenú akýmkoľvek iným Členom alebo jeho hosťami alebo tretími stranami;

(b)              žiadnu poruchu ani prerušenie dodávok energií alebo Služieb, najmä elektriny, studenej a teplej vody, kanalizácie alebo správnej prevádzky internetového pripojenia alebo nedostatku prístupu k internetu, pokiaľ takúto poruchu alebo prerušenie nespôsobí sám Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ vykoná všetky potrebné a primerané opatrenia na zaistenie nepretržitej dodávky energií a Služieb.

16.4         Zmluvné strany berú na vedomie, že nepredpokladajú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť Primárnemu členovi alebo Členovi (jeho hosťom, pozvaným osobám alebo dodávateľom) z alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb Prevádzkovateľom na základe Členskej zmluvy; presiahne sumu rovnajúcu sa Poplatku zaplatenému Členom za mesiac, keď došlo k škode. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody alebo straty presahujúce túto sumu. Zmluvné strany považujú škodu presahujúcu túto sumu za nepredvídateľnú. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné straty, vrátane akejkoľvek straty skutočného alebo predpokladaného podnikania, príjmu alebo straty príležitosti.

16.5          Primárny člen odškodní Prevádzkovateľa za akúkoľvek stratu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne alebo každý proti nemu vznesený nárok v dôsledku porušenia Členskej zmluvy Primárnym členom alebo jeho Členmi, hosťami, pozvanými osobami alebo dodávateľmi.

16.6          Žiadne ustanovenie Členskej zmluvy nesmie vylúčiť ani obmedziť práva alebo opravné prostriedky, ktoré môže mať Individuálny člen podľa slovenského zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, slovenského zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a iných záväzných ustanovení príslušných slovenských právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa. Ak je akýkoľvek odsek alebo ustanovenie Členskej zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné podľa súčasných alebo budúcich záväzných predpisov o ochrane spotrebiteľa, v takom prípade je zámerom Zmluvných strán zabezpečiť, aby tým nebola dotknutá platnosť zvyšnej časti Členskej zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok.

17. Dôvernosť informácií

17.1            Zmluvné strany berú na vedomie, že počas Doby platnosti Členskej zmluvy a po jej ukončení (alebo vypršaní platnosti) podlieha Členská zmluva, ako aj jej podmienky a ustanovenia prísnemu zachovávaniu mlčanlivosti, pričom žiadna zo Zmluvných strán ich nesmie zverejniť žiadnej tretej strane bez súhlasu druhej Zmluvnej strany s výnimkou informácií, ktoré sú (v nevyhnutnom rozsahu) potrebné na riadne plnenie povinností vyplývajúcich z Členskej zmluvy. Primárny člen zodpovedá za všetky porušenia tohto odseku 17.1 týchto Všeobecných podmienok spôsobené svojimi Členmi alebo ich hosťami ako za svoje vlastné. Bez ohľadu na zvyšné ustanovenia tohto odseku 17 môže Prevádzkovateľ zverejniť Členskú zmluvu svojim riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, zástupcom, profesionálnym poradcom a svojim Pridruženým spoločnostiam, ako aj akýmkoľvek riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, zástupcom a profesionálnym poradcom svojich Pridružených spoločností.

17.2          Zmluvné strany môžu zverejniť vyššie uvedené informácie iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany alebo v rozsahu požadovanom zákonom, akýmkoľvek vládnym alebo iným regulačným orgánom alebo súdom, alebo akýmkoľvek iným príslušným orgánom. Ak sa požaduje zverejnenie podľa vyššie uvedeného v zákonne povolenom rozsahu, daná Zmluvná strana čo najskôr oznámi druhej Zmluvnej strane takéto zverejnenie, opíše jeho rozsah a v príslušných prípadoch zohľadní odôvodnené žiadosti druhej Zmluvnej strany v súvislosti s obsahom takéhoto zverejnenia.

17.3          Akékoľvek materiály vypracované Prevádzkovateľom nemôže Člen používať, kopírovať ani predkladať tretej strane ani jej ich nemožno doručovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

17.4          Ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov a Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na Webovej stránke.

18. Postúpenie

18.1           Primárny člen nesmie postúpiť ani iným spôsobom previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Členskej zmluvy alebo s ňou súvisiace (čiastočne ani úplne). Primárny člen nemá právo obchodovať s Členstvom, ani ho vymieňať či nahrádzať za akékoľvek zisky, výhody alebo iné peňažné či nepeňažné plnenia poskytnuté Prevádzkovateľom.

18.2          Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Člena postúpiť alebo inak previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Členskej zmluvy (čiastočne alebo úplne) akejkoľvek tretej strane (pokiaľ tým nie sú narušené práva Primárneho člena a ak prevodom nedôjde k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky Individuálneho člena).

19. Kontakty

19.1           Každý Primárny člen, ktorý nie je fyzickou osobou, je povinný určiť jedného (1) zástupcu, ktorý bude konať ako Kontaktná osoba Primárneho člena (ďalej len „Kontaktná osoba“).

19.2          Primárny člen zodpovedá za správnosť informácií, ktoré sú uvedené v Zozname členov. Na umožnenie vykonania zmien v Zozname členov musí Primárny člen alebo jeho Kontaktná osoba poslať e-mail z e-mailovej adresy Primárneho člena alebo e-mailovej adresy jeho Kontaktnej osoby uvedenej v Členskej zmluve na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa špecifikovanú v Členskej zmluve. E-mail so žiadosťou o zmenu musí obsahovať aspoň meno a priezvisko odchádzajúceho a nového Člena a dátum účinnosti takejto zmeny. Zmena nadobudne účinnosť až v okamihu, keď Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia potvrdí, že takýto e-mail dostal a že zmenu akceptoval a vykonal.

19.3          Akákoľvek ďalšia osoba pridaná v rámci zvolených  Služieb sa automaticky počíta a fakturuje podľa sadzby za jedného (1) Člena uvedenej v Členskej zmluve. V takom prípade na požiadanie ktorejkoľvek zo strán urobia strany v tejto súvislosti písomné alebo elektronické potvrdenie vo forme nového Formuláru podrobných informácií o členstve. Potom sa primerane použije ustanovenie článku 11.3 týchto Všeobecných podmienok. Kontaktná osoba je povinná každému Členovi oznámiť všetky informácie, ktoré jej poskytne Prevádzkovateľ alebo Manažér, a to aj prostredníctvom e-mailovej adresy, najmä všetky: (i) zmeny pravidiel HubHub a iných Zásad, (ii) všetky ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na dostupnosť Služieb, alebo (iii) zmeny domového poriadku Budovy.

19.4          Primárny člen týmto vo svojom mene potvrdzuje a oprávňuje všetkých Členov (súčasných i budúcich) na objednávanie dodatočných Služieb podľa Členskej zmluvy (nezahrnuté v Objednaných službách), pričom preberá zodpovednosť za všetky platby na úhradu za tieto Služby.

20.          Právo odstúpiť od Členskej zmluvy (vzťahuje sa len na Individuálnych členov, ktorí konajú ako spotrebitelia a Členskú zmluvu uzavreli na diaľku)

20.1         Individuálny člen, ktorý uzavrie Členskú zmluvu na diaľku, môže do štrnástich (14) kalendárnych dní odstúpiť od takejto Členskej zmluvy bez udania dôvodu a vzniku nákladov, s výnimkou nákladov vzniknutých podľa odseku 20.6 týchto Všeobecných podmienok. Na dodržanie uvedenej lehoty postačuje odoslať Prevádzkovateľovi jednoznačné písomné vyhlásenie o odstúpení pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení možno predložiť na túto adresu:

 1. písomne na adresu Prevádzkovateľa: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika;
 2. v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči – napríklad elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: bratislava@hubhub.com.

 

Ak bola Členská zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Individuálneho člena ako spotrebiteľa  na odstúpenie od Členskej zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Individuálneho člena vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Členskej zmluvy.

20.2        Ak Individuálny člen ako Primárny člen uzavrie Členskú zmluvu, príklad vzorového Formuláru na odstúpenie od Členskej zmluvy bude uvedený v prílohe Členskej zmluvy v znení uvedenom v Prílohe č. 3 k slovenskému zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní Služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodatočne k dispozícii aj na Webovej stránke. Individuálny člen môže tento vzorový Formulár na odstúpenie použiť, nie je však povinný tak urobiť.

20.3        Lehota na odstúpenie od Členskej zmluvy začína plynúť dňom Podpísania Členskej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Členskej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Členskej zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 20.1.

20.4        V prípade odstúpenia od Členskej zmluvy uzavretej na diaľku sa Členská zmluva považuje za neplatnú.

20.5        Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, avšak v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od dátumu doručenia vyhlásenia Individuálneho člena o odstúpení od Členskej zmluvy vrátiť všetky platby uhradené Individuálnym členom. Prevádzkovateľ vráti platby rovnakým spôsobom, akým ich Individuálny člen uhradil, pokiaľ Individuálny člen jednoznačne neodsúhlasí iný spôsob refundácie, ktorá pre neho nepredstavuje žiadne dodatočné náklady.

20.6        V prípade Služieb, ktoré sa na základe jednoznačnej žiadosti Individuálneho člena začnú poskytovať pred termínom odstúpenia od Členskej zmluvy, Individuálny člen uplatňujúci si svoje právo odstúpiť od Členskej zmluvy po predložení takejto žiadosti je povinný zaplatiť za Služby poskytnuté až do momentu odstúpenia od Členskej zmluvy. Výška platby sa vypočíta úmerne rozsahu poskytnutých Služieb, pričom sa zohľadní Poplatok, cena a odmena stanovená v Členskej zmluve.

20.7        Právo na odstúpenie od Členskej zmluvy uzavretej na diaľku sa neuplatňuje v prípade, že Prevádzkovateľ splnil Služby v plnom rozsahu na základe výslovného súhlasu Individuálneho člena, ktorý bol informovaný pred začatím poskytovania Služieb, že právo odstúpiť od Členskej zmluvy sa stráca po splnení Služieb Prevádzkovateľom.

20.8        V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami tohto odseku 20 a akýmikoľvek inými ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok, ktoré sa týkajú Individuálneho člena, budú platiť ustanovenia tohto odseku 20.

21. Konanie o sťažnostiach

21.1           Každá sťažnosť týkajúca sa Služieb sa musí podať e-mailom na adresu:  bratislava@hubhub.com alebo doporučeným listom poslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa. Každá sťažnosť musí obsahovať tieto údaje:

(a)              meno sťažovateľa;

(b)              adresu a korešpondenčnú adresu sťažovateľa (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla);

(c)              predmet sťažnosti;

(d)              podrobný opis Služby, ktorá je predmetom sťažnosti;

(e)              dôvod sťažnosti;

(f)                podpis (vlastnoručný podpis v prípade sťažnosti podanej doporučeným listom).

21.2          Sťažnosti preskúma Prevádzkovateľ do štrnástich (14) Pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti.

21.3          Prevádzkovateľ má právo požadovať informácie o totožnosti Individuálneho člena alebo príjemcu Objednanej služby a overiť si, či osoba, ktorá sťažnosť podala, má na to nárok.

21.4          Individuálny člen dostane od Prevádzkovateľa oznámenie o výsledku riešenia sťažnosti na svoju e-mailovú adresu, príp. ak sťažnosť poslal poštou, na adresu, ktorú poskytne.

 • Alternatívne riešenie sporov

21.5          Ak je Individuálny člen nespokojný s výsledkom riešenia sťažnosti alebo ak na ňu Prevádzkovateľ neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa poslania sťažnosti Individuálnym členom, je Individuálny člen oprávnený požiadať o pomoc pri mimosúdnom (alternatívnom) riešení sťažnosti, ako aj o odškodnenie v súlade so slovenským zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(a)              Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa na doručenie: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk), ktorá je zároveň orgánom dozoru v spotrebiteľských záležitostiach; alebo

(b)              akúkoľvek oprávnenú právnickú osobu zapísanú v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je k dispozícii na Webovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

21.6          Individuálny člen je takisto oprávnený na podanie sťažnosti používať online platformu Európskej komisie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

22. Záverečné ustanovenia

22.1          Ustanovenia Členskej zmluvy alebo jej dodatkov sú oddeliteľné. V prípade, že sa niektoré z takýchto ustanovení stane neplatným, neúčinným alebo inak nevykonateľným, zvyšné ustanovenia budú aj naďalej platné, účinné a vykonateľné v najväčšom možnom rozsahu povolenom zákonom. Každé takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za nahraditeľné takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude svojím významom čo najpresnejšie vyjadrovať pôvodný zámer Zmluvných strán. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok platí, že vzťah založený Členskou zmluvou nie je vzťahom medzi nájomcom a prenajímateľom, a preto sa Členská zmluva nebude v žiadnom prípade vykladať ako udelenie práva Členovi na výlučné užívanie alebo výlučné vlastníctvo Priestoru.

22.2        Prevádzkovateľ je dočasne alebo trvale oprávnený meniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné podmienky a Pravidlá HubHub (ďalej len „Dokumenty“), a to kedykoľvek v prípade zmien príslušných právnych predpisov, obchodných potrieb alebo potrieb trhu, požiadaviek ovplyvňujúcich HubHub alebo v prípade potreby zlepšenia Služieb. Primárni členovia budú písomne alebo elektronicky informovaní o všetkých takýchto zmenách a doplneniach Dokumentov tým, že ich upravené verzie budú doručené (vrátane e-mailu) Primárnym členom a zverejnené na mieste na to určenom.

22.3        V prípade, že Primárny člen nesúhlasí s upravenými verziami Dokumentov, je Člen oprávnený do tridsiatich (30) Pracovných dní od ich doručenia ukončiť Členskú zmluvu písomným (alebo elektronickým) oznámením o ukončení doručeným Prevádzkovateľovi s výpovednou lehotou najmenej štrnásť (14) Pracovných dní. Ak by Primárny člen nedoručil Prevádzkovateľovi písomné oznámenie o ukončení do tridsiatich (30) Pracovných dní od doručeniach upravených verzií Dokumentov, budú sa takéto Dokumenty považovať za schválené a záväzné pre Primárneho člena, pričom sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Členskej zmluvy.

22.4        Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnuté sumy zmluvných pokút sú primerané hodnote a významu záväzkov, ktoré sú takýmito zmluvnými pokutami zabezpečené. Akýkoľvek nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú v týchto Všeobecných podmienkach nemá vplyv na žiadne iné práva Zmluvnej strany, ktorá má nárok na zmluvnú pokutu, vrátane práva na náhradu škody, ušlého zisku alebo iného plnenia v plnej výške.

22.5        Pokiaľ nie je v Členskej zmluve stanovené inak, zmeny a doplnenia týchto Všeobecných podmienok musia odsúhlasiť obidve Zmluvné strany, pričom musia byť vyhotovené písomne alebo elektronicky, inak budú neplatné.

22.6        Akékoľvek záležitosti, ktoré nie sú v týchto Všeobecných podmienkach upravené, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s výnimkou prípadov týkajúcich sa Individuálneho člena, kedy sa uplatnia ustanovenia slovenského zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a iné príslušné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

22.7         Pokiaľ nie je v Členskej zmluve stanovené inak, akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s Členskou zmluvou a nebudú urovnané zmierlivo, budú riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky.

22.8        Žiadne ustanovenie týchto Všeobecných podmienok nie je zárukou Prevádzkovateľa, že Priestor sa môže zákonne užívať na účely povolené podľa danej Členskej zmluvy.

22.9        Tieto Všeobecné podmienky musí Primárny člen odsúhlasiť ešte pred začiatkom Členstva. Ak v týchto Všeobecných podmienkach existuje niečo, s čím Individuálny člen nesúhlasí alebo čomu nerozumie, odporúča sa mu, aby ich neakceptoval a obrátil sa e-mailom na adresu uvedenú v Členskej zmluve.

22.10      Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1.2023 a vzťahujú sa na zmluvné vzťahy uzatvorené, doplnené alebo inak zmenené dňa 1.1.2023 alebo neskôr.