Súhlas so spracúvaním osobných údajov

v zmysle článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR“)

Ja týmto dávam spoločnostiam:

 • HubHub Group s. r. o. so sídlom na adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 772 876  zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129700/B,
 • HubHub Slovakia s. r. o., so sídlom na adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 578, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105972/B,
 • HB Reavis Group s. r. o. so sídlom na adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 588 427 zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro vložka č. 115257/B

(ďalej len “HubHub” alebo “my”),

HubHub je súčasťou medzinárodnej skupiny HubHub Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HubHub Luxembourg S.a r.l., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HubHub Group“), na základe čoho sa v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov odkazuje na HubHub Group,

svoj slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle nižšie uvedených podmienok

 

Aký je nás účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Uchovávanie Vášho životopisu v našej databáze na účely kontaktovania v budúcnosti v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje uvedené v životopise.

Na akú dobu dávate tento súhlas?

Súhlas je udelený na dobu 2 rokov.

Podpisom tohto súhlasu ďalej beriete na vedomie, že môžete odvolať súhlas elektronicky zaslaním e-mailu na dataprivacy@hbreavis.com, kliknutím na „unsubscribe“, v ktoromkoľvek našom e-maily, ktorý sme Vám zaslali alebo písomnou žiadosťou doručenou na našu aktuálnu adresu: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava. Súhlas môžete odvolať pred skončením doby, na ktorú bol súhlas daný, t.j. kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aký je náš právny základ na spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, poskytujeme Vaše osobné údaje týmto spoločnostiam a v takomto rozsahu:

 • BRACKETS by TRIAD s.t.o., sídlo na adrese: Brigádnícka 27, Bratislava 841 10, Slovenská republika, IČO: 48 065 633 zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 102727/B, pre tento rozsah spracovania údajov: poskytovanie IT služieb.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HubHub Group. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktná adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm