Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej „RODO”)

Niniejszym udzielam:

 • HB Reavis Group s. r. o., z siedzibą w: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Republika Słowacka, nr Spółki: 50 588 427, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, dział: Sro, pod numerem: 115257/B;
 • HubHub Poland spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571817, NIP: 521-370-42-07, REGON: 362315743,

(dalej łącznie jako: „HubHub”)

HubHub jest częścią Grupy HubHub, z siedzibą w Luksemburgu (w dalszej części zwanej „Grupą HubHub”). Z tego względu niniejsza Klauzula Informacyjna może zawierać odniesienia do Grupy HubHub,

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych poniżej

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W celu przechowywania curriculum vitae (CV) w naszej bazie danych, co umożliwi nam skontaktowanie się z Państwem w przyszłości, w przypadku uruchomienia rekrutacji na właściwe stanowisko.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe podane w curriculum vitae (CV).

Przez jaki okres obowiązuje zgoda?

Zgoda obowiązuje przez okres 2 lat, nie dłużej jednak niż do jej wycofania.

Udzielając zgody, przyjmują Państwo do wiadomości, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: dataprivacy@hbreavis.com, kliknięcia przycisku „rezygnuj z subskrypcji” w dowolnej z naszych wiadomości e-mail wysłanych na Państwa adres lub w formie pisemnego wniosku przesłanego na nasz aktualny adres: HubHub Poland sp. z o.o., Postępu 14, 02-676 Warszawa, Polska. Zgodę można wycofać przed upływem okresu, na jaki została udzielona, tj. w dowolnym terminie. Wycofanie zgody pozostaje bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Na podstawie umów z osobami trzecimi działającymi w charakterze przetwarzających dane, współadministratorów lub odrębnych administratorów, udostępniamy Państwa dane osobowe następującym świadczącymi usługi IT/obsługi stron internetowych.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe spółkom z Grupy HubHub. Możemy także zostać zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych organom publicznym, w szczególności sądom, organom ścigania (policja i prokuratura) wyłącznie w niezbędnym zakresie i w granicach określonych prawem.

Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez państwo spoza Unii Europejskiej, jeżeli Unia Europejska potwierdziła, że zapewnia ono odpowiedni poziom ochrony danych lub jeśli istnieją inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (na przykład wiążące korporacyjne zasady ochrony prywatności lub standardowe klauzule ochrony danych UE).

Pozostałe informacje:

Dane osobowe mogą również, w uzasadnionych przypadkach, podlegać wykorzystaniu (przetwarzaniu) do celów związanych z kwestiami prawnymi, w tym do celów związanych z wykonywaniem obowiązków władz publicznych i monitorowaniem możliwości ochrony prawnej. Dane osobowe mogą również podlegać archiwizowaniu w interesie publicznym, a także w celu prowadzenia badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Poniżej przedstawiono prawa przysługujące Państwu jako osobie, której danej dotyczą. Należy zwrócić uwagę, że dokładne warunki korzystania z tych praw zostały szczegółowo określone w rozdziale III RODO, przy czym w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności nie wszystkie prawa mogą być wykonywane. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Dostępu do dotyczących Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 • Sprostowania nieprawidłowych lub niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
 • Ograniczenia, tj. zablokowania przetwarzania danych osobowych.
 • Usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub braku podstawy do ich przetwarzania,
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych nie jest uzasadnione.
 • Wyłączenia ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu formacie maszynowym lub do przesłania innemu administratorowi danych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W jaki sposób mogą Państwo skorzystać z tych praw?

Droga elektroniczną: dataprivacy@hbreavis.com
Pisemnie na adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
Telefon: +421 918 723 243

Staramy się chronić Państwa w możliwie najwyższym stopniu. Z tego względu przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO i wszystkimi innymi stosownymi przepisami prawa. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych:

Inspektorem ochrony danych osobowych: Erika Wild, punkt kontaktowy pod adresem: HB Reavis, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 918 723 243.

Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane organów nadzorczych można również znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm