Ogólne Warunki

Ogólne Warunki ważne od 24.04.2020

1. Definicje i interpretacja

1.1 Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach będą miały
następujące znaczenie:

„Podmiot Powiązany”
oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby, każdą inną osobę, która,
bezpośrednio lub pośrednio, w danym okresie czasu: (i) kontroluje, (ii)
jest kontrolowana, lub (iii) pozostaje pod wspólną kontrolą w relacji z
pierwszą z wymienionych osób; na potrzeby niniejszej definicji przez
„kontrolę” rozumie się posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, większości
udziałów lub akcji, udziałów własnościowych lub praw głosu, prawa do
powoływania większości członków zarządu lub prawa wywierania decydującego
wpływu na prowadzenie spraw danej osoby.

,,Budynek”
oznacza budynek, w którym znajduje się Powierzchnia, wskazany w Formularzu
Członkostwa oraz na Stronie Internetowej.

„Adres Siedziby”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 8.2 Ogólnych Warunków.

,,Dzień Roboczy”
oznacza dzień, w którym banki są otwarte, w celu prowadzenia działalności w
Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
państwowych).

,,Godziny Robocze”
oznacza godziny od 9:00 do 18:00 w Dniu Roboczym.

,,Osoba Upoważniona do Kontaktu”
oznacza osobę należycie upoważnioną do reprezentowania i zaciągania
wiążących zobowiązań w imieniu Przedstawiciela, w związku z Umową o
Członkostwo oraz do kontaktowania się z Operatorem, o której mowa w art.
19.1 niniejszych Ogólnych Warunków.

„Przepisy Dotyczące Ochrony Danych”
oznaczają wszelkie prawa, akty, regulacje, polityki regulacyjne, przepisy
wykonawcze, rozporządzenia lub przepisy pochodne dotyczące przetwarzania,
prywatności i wykorzystywania danych osobowych obowiązujące w
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(EU) 2016/679) i/lub wszelkie odpowiednie lub równoważne krajowe przepisy
ustawowe lub wykonawcze, obowiązujące teraz lub w przeszłości.

„Dokumenty”
mają znaczenie przypisane temu terminowi w art. 22.2 niniejszych Ogólnych
Warunków.

„Forma Dokumentowa”
oznacza formę dokumentową w rozumieniu art. 772 Kodeks Cywilnego z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) („k.c.”). Do dochowania tej
formy wystarczające jest złożenie oświadczenia woli przez osoby uprawnione
do reprezentowania Stron:

(i) poprzez m.in. następujące platformy: Hellosign, DocuSign, Autenti czy
PandaDoc;

(ii) w wiadomości e-mail;

(iii) w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 k.c.;

(iv) w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c.

„Zawarcie” lub „Zawarta”
oznacza zawarcie Umowy o Członkostwo w Formie Dokumentowej.

,,Opłata”
oznacza płatność określoną w Umowie o Członkostwo lub – w przypadku usług
dodatkowych uzgodnionych między stronami – w osobnym cenniku udostępnionym
przez Operatora, Menadżera lub na Stronie Internetowej.

„Przypadek Siły Wyższej”
oznacza zdarzenie pozostające poza uzasadnioną kontrolą Strony nim
dotkniętej oraz obejmuje (w takim stopniu, w jakim pozostaje poza taką
kontrolą) zdarzenie, które należy do jednej lub więcej niż jednej spośród
następujących kategorii: (i) strajk, lockout, przestoje w pracy, strajk
włoski lub inne spory przemysłowe bądź pracownicze; (ii) klęski żywiołowe,
pożar, powódź, burzę, trzęsienie ziemi, ekstremalne warunki atmosferyczne,
(iii) wojnę, działania wojskowe, zamieszki, niepokoje społeczne, terroryzm,
epidemię lub pandemię, (iv) skażenie jądrowe, chemiczne lub biologiczne
bądź grom dźwiękowy; (v) eksplozję lub poważne szkody; (vi) konieczność
przestrzegania prawa lub nakazu, zarządzenia, rozporządzenia bądź polecenia
organów władz publicznych; (vii) wypadek, brak zasilania, lub awarię
zakładu lub maszyn; (viii) opóźnienia ze strony dostawców lub braki
materiałowe; (ix) problemy ze znalezieniem lub zwiększone koszty pozyskania
robotników, towarów lub transportu; oraz (x) inne okoliczności mające wpływ
na Operatora lub towary bądź usługi, ale nie uwzględniając braku uiszczenia
Opłaty (z jakiegokolwiek powodu).

„FRS”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 15.6 Ogólnych Warunków.

,,Ogólne Warunki”
oznacza niniejsze ogólne warunki współpracy, dostępne na Stronie
Internetowej, pomiędzy Operatorem a Przedstawicielem, dotyczące między
innymi zasad świadczenia Usług, ogólnych warunków uiszczania Opłat oraz
innych praw i zobowiązań związanych z Umową o Członkostwo, które stanowią
integralną część Umowy o Członkostwo.

„HubHub”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 2.1 niniejszych Ogólnych
Warunków.

,,Centrum HubHub”
lub „Centa HubHub” oznacza(ją) centrum (centra), w
którym(ch) Operator lub jego Podmioty Powiązane, świadczą Usługi na rzecz
społeczności HubHub.

,,Regulamin HubHub”
oznacza wszelkie zasady Członkostwa oraz normy zachowania społeczności
HubHub dotyczące Powierzchni, w tym ogłoszone lub rozpowszechniane na
Powierzchni.

„Wizerunek”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 15.5 niniejszych Ogólnych
Warunków.

,,Członek Będący Osobą Fizyczną”
oznacza Przedstawiciela będącego osobą fizyczną działającą w celach, które
nie mieszczą się w zakresie jej działalności handlowej, gospodarczej,
wykonywanego rzemiosła lub zawodu.

,,Menadżer”
oznacza osobę wyznaczoną przez Operatora do celów zarządzania Powierzchnią.

,,Członek”
oznacza Przedstawiciela oraz każdą osobę fizyczną upoważnioną przez
Przedstawiciela oraz wskazaną na jego liście członków, stanowiącej
Załącznik do Umowy o Członkostwo (,,Lista Członków”), do korzystania z
Usług i użytkowania Powierzchni zgodnie z Umową o Członkostwo.

„Personel Członka”
oznacza Członka Będącego Osobą Fizyczną lub dowolnych pracowników, członków
personelu, pozostałych pracowników i gości Członka wymagających okresowego
dostępu do Budynku.

,,Mienie Członka”
oznacza sprzęt, dokumenty, rzeczy, przedmioty wartościowe, mienie lub inne
posiadane przedmioty wniesione na Powierzchnię przez Członka lub jego
gości.

„Członkostwo”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 2.3 niniejszych Ogólnych
Warunków.

,,Umowa o Członkostwo”
oznacza umowę wraz z ewentualnymi zmianami, zawartą w Formie Dokumentowej
pomiędzy Operatorem a Przedstawicielem, dotyczącą świadczenia Usług,
składającą się z całego pakietu dokumentów członkostwa, w szczególności
Formularza Członkostwa oraz wszystkich Załączników załączonych do Umowy o
Członkostwo.

„Formularz Członkostwa”
oznacza formularz członkostwa, będący częścią Umowy o Członkostwo oraz
zawierający między innymi szczegółowe informacje na temat Opłat,
Członkostwa, Członka(ów), dat rozpoczęcia, okresów obowiązywania i okresów
wypowiedzenia, regulowanych w Ogólnych Warunkach.

,,Operator”
oznacza spółkę HubHub Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000571817.

„Grupa Operatora”
oznacza Operatora i każdy Podmiot Powiązany Operatora oraz każdą osobę
fizyczną posiadającą lub osoby fizyczne posiadające udziały Operatora lub
Podmiotu Powiązanego Operatora oraz każdego krewnego/każdą osobę bliską
wyżej wymienionych osób.

,,Strona”
oznacza indywidualnie Operatora lub Przedstawiciela, a ,,Strony” oznacza
Operatora i Przedstawiciela łącznie.

„Platforma”
oznacza wewnętrzną lub zewnętrzną aplikację sieciową używaną przez
Operatora w związku z zarządzaniem Usługami w Centrum (Centrach) HubHub,
poprzez którą dostępne będą również niektóre z Usług.

,,Zasady Postępowania”
oznaczają wszelkie kodeksy postępowania, politykę oraz procedury dostępne
na Stronie Internetowej lub w inny sposób udostępnione Członkowi, w tym
Regulamin HubHub, z uwzględnieniem uzupełnień i zmian dokonywanych
każdorazowo przez Operatora.

,,Przedstawiciel”
oznacza podmiot lub Członka Będącego Osobą Fizyczną, który zawiera Umowę o
Członkostwo z Operatorem.

„Polityka Prywatności”
oznacza politykę regulującą przetwarzanie wszelkich danych osobowych w
związku ze świadczeniem Usług dostępnych na Stronie Internetowej.

„Depozyt Gwarancyjny”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 12.1 niniejszych Ogólnych
Warunków.

,,Usługi”
oznacza usługi oferowane przez Operatora lub wybrane przez Przedstawiciela
na podstawie oraz w związku z Umową o Członkostwo.

,,Powierzchnia”
oznacza powierzchnię wskazaną w Umowie o Członkostwo oraz powierzchnie
wspólne Centrum HubHub w danym Budynku, a także (w zależności od wybranego
Abonamentu) powierzchnię w innych dostępnych Centrach HubHub. Określenie
Powierzchni, w zależności od Abonamentu, oznacza podanie numerów biurek lub
pokoi, jakie mogą być użytkowane na podstawie Umowy o Członkostwo.

,,Plan Powierzchni”
oznacza plan, który przestawia szczegółowo podział Powierzchni oraz jej
odpowiednie części wraz z poszczególnymi nazwami lub numerami biurek lub
pokoi.

,,Data Rozpoczęcia”
oznacza datę rozpoczęcia podaną w Formularzu Członkostwa.

,,Abonament”
oznacza odpowiednią(e) Usługę(i), zamówioną(e) i opisaną(e) bardziej
szczegółowo w: (i) Formularzu Członkostwa, (ii) Załączniku nr 1 do Umowy o
Członkostwo oraz ewentualnych (iii) osobnych ustaleniach dokonanych
pomiędzy Przedstawicielem a Operatorem, o ile ma to zastosowanie,
świadczoną(e) przez Operatora w zamian za Opłatę.

„Główny Wynajmujący”
oznacza prawnego właściciela Budynku.

„Okres Obowiązywania”
ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 11.1 niniejszych Ogólnych
Warunków.

,,VAT”
oznacza podatek od towarów i usług.

,,Strona Internetowa”
oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.hubbub.com.

1.2 Interpretacja

(a) ,,Artykuł” oznacza artykuł lub ustęp niniejszych Ogólnych Warunków, o
ile nie stwierdzono inaczej;

(b) wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszych Ogólnych Warunkach mają
znaczenie przypisane im w Umowie o Członkostwo;

(c) terminy i wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i
vice-versa;

(d) nagłówki zostały użyte wyłącznie dla ułatwienia posługiwania się
tekstem niniejszych Ogólnych Warunków i nie mają wpływu na jego
interpretację;

(e) terminy takie jak ,,obejmują”, ,,w tym” lub ,,np.” nie będą
interpretowane jako terminy zawężające.

2. Przedmiot Umowy o Członkostwo

2.1 Operator wykreował i prowadzi społeczność biznesową, przeznaczoną dla
Członków HubHub. Z zastrzeżeniem warunków Umowy o Członkostwo, Operator
dołoży swoich zasadnych starań, aby udostępnić Członkom Usługi w zamian za
Opłatę, którą Przedstawiciel będzie uiszczać na rzecz Operatora. Lista
aktualnych Usług oferowanych przez Operatora, które obejmują styl pracy
polegający na współdzielonym dostępie do biura (,,HubHub”) jest dostępna
na: (i) Stronie Internetowej oraz (ii) Powierzchni. HubHub łączy się z
Powierzchnią w ramach Budynku, wskazanego w Umowie o Członkostwo oraz (w
zależności od wybranego Abonamentu) z innymi dostępnymi Centrami HubHub.

2.2 Wszystkie warunki określone w niniejszych Ogólnych Warunkach mają
odpowiednio zastosowanie do:

(a) wszystkich Członków powołanych przez Przedstawiciela; oraz

(b) gości danego Członka; oraz

(c) wszelkich innych osób upoważnionych do korzystania z Usług, na
podstawie Umowy o Członkostwo.

Powyższe postanowienie odnosi się w szczególności do regulaminu Budynku
oraz Zasad Postępowania.

Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie ww.
osoby będą przestrzegały Umowy o Członkostwo (w tym, wszystkich jej
załączników), regulaminu Budynku oraz Zasad Postępowania.

2.3 Począwszy od daty zawarcia Umowy o Członkostwo, każdy Członek
automatycznie stanie się częścią społeczności HubHub (,,Członkostwo”),
jednakże, aby móc korzystać z Usług, Członek jest zobowiązany do:
przestrzegania Zasad Postępowania i innych wymogów dotyczących Powierzchni
oraz innych wymogów wskazanych w art. 4.

3. Cel i wartości społeczności HubHub

3.1 Wspólnym celem społeczności HubHub oraz jej Członków jest:

(a) nawiązywanie kontaktów, stworzenie bezpiecznego i zapewniającego
szacunek miejsca pracy, gdzie różne grupy spółek, start-upy, osoby
samozatrudnione (freelancerzy), pracownicy zdalni oraz inne zainteresowane
podmioty pracują wspólnie; oraz

(b) rozwijanie twórczej atmosfery i pielęgnowanie unikalnego doświadczenia,
które spełnia potrzeby poszczególnych Członków; oraz

(c) zachęcanie Członków do poszukiwania: (i) wzajemnych, wspólnych
zainteresowań oraz (ii) możliwości współpracy, wykraczających poza
codzienne obowiązki służbowe.

3.2 Członkowie społeczności HubHub mają możliwość:

(a) współpracy i wspierania się wzajemnie w swojej działalności;

(b) dyskutowania i wymiany wiedzy oraz doświadczeń;

(c) przekazywania Operatorowi lub Menadżerowi swoich oczekiwań i
propozycji, dotyczących ulepszenia Powierzchni i Usług.

3.3 W szczególności, Centrum HubHub udostępnia Członkom (z zastrzeżeniem
dostępności): (i) strefę relaksu (chilloutu) oraz pokój gier, (ii) oferuje
imprezy zamknięte, a także (iii) warsztaty i opiekę mentora oraz
konsultacje.

3.4 W ramach korzystania z Usług i urządzeń dostępnych na Powierzchni, od
wszystkich Członków oczekuje się zachowania zgodnie z następującymi
wartościami:

(a) Członkowie powinni szanować Powierzchnię oraz pozostawić ją w takim
stanie, w jakim ją zastali, w czystym i uporządkowanym stanie, z
zastrzeżeniem normalnego zużycia. Jeżeli Członkowie przenosili jakiekolwiek
przedmioty na nowe miejsca, mają obowiązek odnieść je z powrotem i
posprzątać po sobie;

(b) z uwagi na cel Powierzchni, oczekuje się, że Członkowie będą
współpracować w sytuacji, gdy będzie to możliwe i będą przygotowani do
korzystania z pomocy i wsparcia innych, jednocześnie szanując ich prawo do
wykonania własnej pracy;

(c) Członkowie powinni respektować Zasady Postępowania oraz osoby, które
znajdują się wokół nich, a także ich prawo do zachowania prywatności i
poufności.

3.5 Społeczność HubHub powinna być: (i) otwarta, pozytywnie nastawiona oraz
chętna do współpracy, a jednocześnie (ii) profesjonalna, przy zastrzeżeniu,
że Członkowie ponoszą odpowiedzialność za zrównoważenie powyższych cech.

4. Oświadczenia Stron

4.1 Przedstawiciel niniejszym oświadcza, że:

(a) dokonał oceny i akceptacji warunków Powierzchni;

(b) jest świadomy faktu, że Powierzchnia stanowi współdzielone biuro, tj.
zgodnie z zasadami przedstawionymi w innych umowach, jest również dostępna
dla innych osób i/lub podmiotów oraz Członków, w tym do celów rejestracji
biura. Ponadto, Członek niniejszym potwierdza, że powyższe okoliczności nie
stanowią naruszenia Umowy o Członkostwo;

(c) rozumie, że Powierzchnia została stworzona w interesie całej
społeczności HubHub i że jego własne użytkowanie Powierzchni oraz
Członkostwo nie powinny być sprzeczne z interesami społeczności HubHub,
jako całości;

(d) zobowiązuje się nie działać w sposób, który ma lub może mieć
niekorzystny wpływ na niezakłócone świadczenie oraz korzystanie z Usług
oraz Powierzchni, Budynku lub użytkowników Budynku, gości lub wykonawców
bądź jakichkolwiek innych osób.

4.2 Członek będzie przestrzegać (jak również zapewni, że jego goście będą
przestrzegać):

(a) Zasad Postępowania;

(b) regulaminu wewnętrznego Budynku;

(c) Planu Powierzchni;

(d) zaleceń Menadżera(ów) lub Operatora. Do czasu wyznaczenia Menadżera(ów)
przez Operatora lub podczas nieobecności Menadżera, wszystkie warunki
określone w niniejszej Umowie i dotyczące Menadżera mają odpowiednie
zastosowanie do Operatora lub jego właściwych przedstawicieli innych niż
Menadżer.

4.3 Operator lub Menadżer posiada aktualną wersję Zasad Postępowania i
regulamin wewnętrzny Budynku, które są dostępne na żądanie każdego Członka.
Ponadto, Członek jest zobowiązany do zapoznania się z takimi Zasadami
Postępowania oraz regulaminem wewnętrznym Budynku podczas swojej pierwszej
wizyty na Powierzchni.

4.4 Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, wspólna część Powierzchni, z
wyjątkiem sal spotkań, wskazana na Planie Powierzchni, jest monitorowana
przy pomocy systemu kamer. Wszystkie kamery są skierowane w taki sposób,
aby nie naruszać prywatności zamykanych biur. Przedstawiciel jest
zobowiązany do poinformowania o monitoringu wszystkich osób wchodzących w
skład jego personelu, gości oraz swoich (pod)wykonawców. Ponadto, takie
informacje są również umieszczone w obrębie Powierzchni lub w Budynku –
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Społeczność

Dostęp do społeczności HubHub

5.1 W ramach swojego Członkostwa oraz pod warunkiem opłacenia Abonamentu,
Członek może otrzymać dostęp, a także hasło do indywidualnego, wirtualnego
konta Członka, utworzonego na interaktywnej Platformie, prowadzonej przez:
Operatora lub zewnętrznego dostawcę.

5.2 Podczas rejestracji na Platformie, Członek jest zobowiązany do
zaakceptowania warunków Platformy. Ponadto Członek przyjmuje do wiadomości,
że jego kontro na Platformie jest tworzone domyślnie na warunkach Polityki
Prywatności HubHub i zgodnie z nią. W przypadku gdy Platforma jest
prowadzona przez podmiot trzeci, spoza Grupy Operatora, Operator nie ma
wpływu na ww. warunki lub na jakiekolwiek inne wymagania stawiane przez
Platformę, jednakże Operator dołoży ze swojej strony wszelkich racjonalnych
starań, aby zapewnić bezpieczne i dogodne korzystanie z Platformy, w
szczególności, że podmiot trzeci zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie
danych odbywało się zgodnie z wymogami Przepisów Dotyczących Ochrony
Danych.

Wstęp na imprezy zamknięte HubHub lub dostęp do powierzchni eventowej.

5.3 W ramach Usług, Powierzchnia może być przystosowana do organizacji
różnego typu imprez (np. imprez typu „mikser”, warsztatów lub przyjęć
urodzinowych), podczas których rolę gospodarza pełni Operator, Menadżer lub
Członek.

5.4 Menadżer przekaże zainteresowanemu Członkowi niezbędne szczegółowe
informacje na temat organizacji takich imprez na żądanie Członka.

6. Powierzchnia

Biurka lub prywatne biura

6.1 Zakres, rodzaj i warunki dostępu do Powierzchni danego Członka, zależą
od Abonamentu wykupionego przez Przedstawiciela i wskazanego w Formularzu
Członkostwa, którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku 1 do Umowy
o Członkostwo zatytułowanym ,,Szczegółowy opis rodzaju Abonamentu”.

6.2 Lokalizacja Powierzchni, zgodnie z Abonamentem wykupionym przez
Przedstawiciela, odpowiada numerowi i nazwom przedstawionym na Planie
Powierzchni. Jednak w przypadku wyboru Abonamentu ,,Biurko na godziny” lub
,,Wstęp jednodniowy”, Członek ma prawo korzystać z dowolnego, dostępnego
biurka w części wspólnej, w obrębie Centrum HubHub, w której znajdują się
biurka wynajmowane na godziny (według kolejności przyjścia).

6.3 Jeżeli Członek jest uprawniony do wstępu na Powierzchnię, ma on również
prawo dostępu do części wspólnej Powierzchni. Członek powinien korzystać z
części wspólnych Powierzchni, w celu uzyskania dostępu do miejsca, biura
lub biurka wskazanego w art. 6.2 lub do korzystania z innych Usług.

6.4 Powierzchnia stanowi przestrzeń do współpracy, a Członek przyjmuje do
wiadomości, że pracuje w bliskiej odległości od innych Członków, którzy
konkurują (lub mogą konkurować) z jego działalnością. Członek ponosi
wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że przestrzega wszelkich swoich
zobowiązań, które mogą dotyczyć ww. bliskiej odległości współpracy i/lub
poufności, odnośnie takich konkurujących z nim Członków.

6.5 Członek przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na to iż Powierzchnia jest
przestrzenią współdzieloną, pewne wrażliwe lub poufne informacje mogą
zostać czasem usłyszane, w związku z czym w takich okolicznościach Członek
zobowiązuje się do poszanowania prawa prywatności i poufności pozostałych
Członków.

6.6 Abonament uprawniający Członka do wstępu na Powierzchnię nie nadaje
Członkowi prawa do użytkowania jakiejkolwiek części Powierzchni na zasadzie
wyłączności. Członek jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Powierzchnia
spełnia potrzeby jego działalności.

6.7 Członkowie ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że
ich informacje poufne pozostaną bezpieczne w obrębie Powierzchni oraz w
ramach korzystania przez Członka z Platformy. Operator nie ponosi
odpowiedzialności za nieupoważnione ujawnienie informacji poufnych Członka,
chyba że takie ujawnienie nastąpi na skutek udowodnionego, zawinionego
naruszenia przez Operatora jego zobowiązań do zachowania poufności wobec
Członka.

6.8 Powierzchnia stanowi współdzieloną Przestrzeń, dlatego Członkowie
powinni brać pod uwagę pozostałych Członków oraz korzystać z Powierzchni,
Platformy oraz Strony Internetowej z zachowaniem wzajemnego szacunku.
Używanie obraźliwego języka, stosowanie gróźb, znieważanie personelu
Operatora (tym m.in. Menadżera(ów) lub Innych Członków oraz niszczenie
mienia Operatora lub innego Członka nie będzie tolerowane, zaś Operator
zastrzega sobie prawo do usunięcia winnych z Powierzchni oraz, według
własnego uznania i bez powiadomienia, zawieszenia lub anulowania ich
Członkostwa oraz dostępu do Platformy.

Prywatna zamykana szafka

6.9 W zależności od Abonamentu wskazanego w Formularzu Członkostwa, Członek
jest uprawniony do korzystania z dowolnej dostępnej szafki, znajdującej się
na Powierzchni.

6.10 Mienie Członka nie powinno być pozostawiane na Powierzchni.

6.11 Członek ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek
Mienie Członka pozostawione na Powierzchni.

Dostęp do Powierzchni i Usług

6.12 Z zastrzeżeniem wymaganej przedpłaty (w stosownych przypadkach)
dotychczasowy lub nowy Członek będzie mógł rozpocząć korzystanie z
Powierzchni i Usług zamówionych przez Przedstawiciela lub Członka w
późniejszym z poniższych terminów: (i) w Dniu Rozpoczęcia lub (ii) w dniu,
w którym Operator potwierdzi, w Formie Dokumentowej lub w inny sposób
dodanie takiego nowego członka do Listy Członków, pod warunkiem, że
Przedstawiciel zapewni, że każdy taki nowy Członek zarejestruje się na
Platformie. Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za zapewnienie
dokładności i poprawności Listy Członków.

6.13 Żaden Członek nie ma prawa do stałego dostępu do jakichkolwiek
Powierzchni, chyba że zostało to uzgodnione z Operatorem w ramach
odpowiedniego Abonamentu. Jeżeli Członek posiada nieograniczony dostęp do
Powierzchni, tj. 24 godziny na dobę, nie oznacza to, że Członek jest
uprawniony do zamieszkania w tym miejscu. Powierzchni nie należy używać
jako miejsca zakwaterowania, noclegu, czy miejsca do gotowania, ani
wykorzystywać do jakichkolwiek celów sprzecznych z zasadami moralności lub
niezgodnych z prawem. Zabrania się instalowania w obrębie Powierzchni
urządzeń służących do gier hazardowych.

6.14 W zależności od wybranego Abonamentu, Operator może przekazać
Członkowi indywidualną(e) kartę(y) elektroniczną(e), klucz(e), kody lub
inne środki umożliwiające dostęp do: (i) odpowiednich części Budynku (w tym
miejsc parkingowych, pryszniców, miejsc parkingowych dla rowerów, o ile
takie istnieją) i do (ii) Powierzchni. Członek przyjmuje do wiadomości, że
wszystkie indywidualne karty elektroniczne, klucze, kody lub inne środki
dostępu nie mogą być przekazywane innym osobom i zobowiązuje się chronić je
przed kradzieżą, rabunkiem i przejęciem.

6.15 Karty elektroniczne, klucze, kody lub inne środki dostępu pozostaną
przez cały czas własnością Operatora. Niezwrócenie którejkolwiek z nich na
koniec okresu obowiązywania Umowy o Członkostwo spowoduje zatrzymanie
części lub całości kaucji określonej w art. 12 (o ile ma to zastosowanie).

6.16 W celu uniknięcia wątpliwości i z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień Umowy o Członkostwo, tylko Abonament opłacony z góry uprawnia:
(i) Członka lub (ii) jego gościa do korzystania z Usług zamówionych przez
Członka (aktywne Członkostwo).

6.17 Operator dołoży należytych starań, aby powiadomić Członka z
wyprzedzeniem o wszelkich znanych mu zmianach lub zakłóceniach związanych z
dostępem Członka do Powierzchni lub z korzystaniem z innych Usług,
świadczonych przez Operatora na Powierzchni.

6.18 W dowolnym momencie podczas Okresu Obowiązywania Umowy (zgodnie z
definicją poniżej w art. 11.1 niniejszych Ogólnych Warunków), Operator,
Menadżer lub osoba przez nich upoważniona: (i) jest uprawniony(a) do
nieograniczonego dostępu do całości Powierzchni, w tym prywatnych biur, za
powiadomieniem lub bez powiadomienia, w związku ze świadczeniem Usług (w
tym miedzy innymi usług sprzątania oraz doręczania korespondencji, chyba że
uzgodniono inaczej), dla celów świadczenia Usług, bezpieczeństwa lub w
sytuacji awaryjnej lub (ii) może, z wyjątkiem biur prywatnych, tymczasowo
zmieniać położenie mebli, przydzielonych Członkowi, znajdujących się na
terenie Powierzchni. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, w każdym
innym celu, a w szczególności w celu pokazania Powierzchni innym klientom
Operatora, Operator lub Menadżer jest uprawniony do nieograniczonego
dostępu do całości Powierzchni, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, z
wyjątkiem dostępu do prywatnych biur, który może mieć miejsce za uprzednim
5-dniowym powiadomieniem. Członek jest zobowiązany do wyrażenia zgody na
taki nieograniczony dostęp i niezakłócania go w żaden sposób.

6.19 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Operator nie jest w stanie do Dnia
Rozpoczęcia udostępnić Powierzchni przydzielonej Członkowi na podstawie
Umowy o Członkostwo, w tym z powodu: (i) zmian w planach budowy, opóźnień w
uzyskaniu zezwoleń lub innych przeszkód w pozyskaniu Powierzchni lub (ii)
opóźnień spowodowanych przez Członka lub jakiekolwiek zmiany żądane przez
Członka i zaakceptowane przez Operatora, Operator nie będzie podlegać
żadnej odpowiedzialności związanej z taką niemożnością ani też taka
niemożność nie będzie miała wpływu na ważność Umowy o Członkostwo. W takim
przypadku, o ile nie zostało to przewidziane w Umowie o Członkostwo,
Przedstawiciel nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności z tytułu
Opłat do czasu udostępnienia Członkowi odpowiedniej (przydzielonej)
Powierzchni.

6.20 Dostęp do Powierzchni może być od czasu do czasu zakłócany. Zakłócenia
mogą obejmować między innymi: (i) oferowanie imprez lub innych Usług na
Powierzchni, które nie są uwzględnione w Abonamencie i w których udział lub
z których korzystanie może wymagać dodatkowych Opłat, (ii) potrzebę
przeniesienia lub ograniczenia przestrzeni roboczej Powierzchni oraz, w
rzadko spotykanych okolicznościach, opróżnienia Powierzchni w całości lub
(iii) wszelkie prace w Budynku, w tym między innymi prace wykończeniowe.

Dostęp do Powierzchni HubHub w obrębie Centrów HubHub

6.21 Członkowie uprawnieni, na podstawie Umowy o Członkostwo, do dostępu do
Powierzchni HubHub w innych Centrach HubHub prowadzonych przez spółki z
Grupy Operatora są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich zasad
związanych z takimi powierzchniami. Usługi świadczone na powierzchniach
HubHub w innych Centrach HubHub przez spółki z Grupy Operatora są zawsze
uzależnione od ich aktualnej dostępności. W celu zapewnienia efektywnego
korzystania z takich usług, Członek skontaktuje się z Menadżerem, który
przedstawi Członkowi dalsze szczegółowe instrukcje i procedury.


7. Sale spotkań, sale konferencyjne, powierzchnia do organizacji imprez

Rezerwacja

7.1 W zależności od Abonamentu, Członkowie będą mieli możliwość
zarezerwowania sal spotkań, sal posiedzeń, sal konferencyjnych, sale do
spotkań prywatnych lub powierzchni do organizacji imprez w ramach
uiszczanej przez nich Opłaty lub za dodatkową Opłatą za takie Usługi,
zgodnie z cennikiem dostępnym u Operatora, u Menadżera lub na Stronie
Internetowej.

7.2 Proces rezerwacji zostanie przeprowadzony: (i) za pośrednictwem
Platformy, (ii) w drodze wymiany korespondencji elektronicznej z Menadżerem
lub (iii) w drodze ustaleń dokonanych z Menadżerem na Powierzchni.
Rezerwacja wejdzie w życie po otrzymaniu przez Członka potwierdzenia
rezerwacji. Proces rezerwacji dokonany w sposób opisany w punktach (ii) i
(iii) będzie możliwy wyłącznie w trakcie Godzin Roboczych.

7.3 Opłata za sale spotkań, sale posiedzeń, sale konferencyjne, sale do
spotkań prywatnych lub powierzchnie do organizacji imprez (jeśli dotyczy)
jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę. Członek ma obowiązek korzystać
z sal spotkań, sal posiedzeń, sal konferencyjnych, sal do spotkań
prywatnych lub powierzchni do organizacji imprez w sposób racjonalny i
właściwy.

7.4 Korzystając z dowolnych powierzchni zgodnie z postanowieniami
niniejszego art. 7 Ogólnych Warunków, Członek:

(a) będzie korzystać z nich w sposób racjonalny i właściwy;

(b) będzie postępować w sposób zgodny z racjonalnymi regulacjami
dotyczącymi korzystania z nich sformułowanymi przez Operatora i/lub
Menadżera;

(c) w przypadku uszkodzenia pokoi niezwłocznie naprawi powstałą szkodę w
sposób racjonalnie zadowalający Operatora; oraz

(d) zwolni powierzchnie z zakończeniem okresu, na który Członek dokonał ich
rezerwacji lub przed końcem tego okresu.

8. Drukarka i inne Usługi

Drukarka

8.1 Członek jest uprawniony do dokonania wydruku lub zrobienia fotokopii
150 stron na miesiąc (w tym zakresie obowiązuje polityka uczciwego
korzystania). Jeżeli Członek wydrukuje więcej stron, wówczas zostanie
pobrana opłata za każdą dodatkową stronę zgodnie z art. 10 poniżej, chyba
że zostanie uzgodnione inaczej. Drukarka udostępniana będzie według
kolejności zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z urządzenia; co za
tym idzie, Operator nie gwarantuje jej nieograniczonej dostępności dla
wszystkich Członków.

Adres firmowy i skrzynka pocztowa

8.2 W zależności od Abonamentu, Przedstawiciel może mieć możliwość
przekazania do wiadomości właściwych władz lub zgłoszenia do rejestru
spółek prowadzonego przez sąd właściwy adresu Budynku, gdzie znajduje się
Powierzchnia, jako adresu miejsca prowadzenia działalności przez
Przedstawiciela, siedziby firmy Przedstawiciela lub adresu Przedstawiciela
do celów doręczeń (,,Adres Firmowy”).

8.3 Niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednego (1) tygodnia po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy o Członkostwo (niezależnie od przyczyn),
Przedstawiciel jest zobowiązany do wyrejestrowania Adresu Firmowego (jeśli
jest to adres Budynku, w którym znajdują się Powierzchnia) z rejestru
spółek prowadzonego przez sąd właściwy lub inne organy; w przeciwnym razie
Przedstawiciel będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora kary
umownej w wysokości 0,05% wartości Opłaty za każdy przypadek niedopełnienia
obowiązku wyrejestrowania siedziby w Okresie Obowiązywania Umowy (zgodnie z
definicją poniżej w art. 11.1 niniejszych Ogólnych Warunków) za każdy dzień
przypadający po jednym (1) tygodniu od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o
Członkostwo.

Świadczenie usługi doręczania poczty, usług w standardzie concierge,
umieszczenie logo przy wejściu i inne dodatkowe Usługi

8.4 Wszelkie Usługi lub udogodnienia (o ile zostały zamówione), włączając w
to usługę doręczania poczty, usługi w standardzie concierge oraz
umieszczenie logo, które nie są uwzględnione w Abonamencie, będą świadczone
przez Operatora:

(a) zgodnie z aktualnym cennikiem udostępnionym przez Operatora, Menadżera
lub na Stronie Internetowej;

(b) na warunkach uzgodnionych osobno pomiędzy Stronami (o ile ma to
zastosowanie);

(c) według wyłącznego uznania Operatora lub Menadżera bądź zależnie od
aktualnej dostępności pomieszczeń i pozostałej powierzchni.

8.5 Przedstawiciel zobowiązuje się do dokonania odpowiedniej zapłaty
(również z góry tam gdzie to wymagane) za takie dodatkowo zamówione Usługi.

8.6 Lista aktualnych Usług jest dostępna bezpośrednio na Stronie
Internetowej lub jest przesyłana e-mailem do Osoby Upoważnionej do Kontaktu
(na żądanie) oraz jest dostępna w głównej recepcji HubHub.

Internet i inne media lub usługi

8.7 Powierzchnia zostanie wyposażona w następujące media lub usługi: prąd
(230V i 380V), zimną i ciepłą wodę, kanalizację, wywóz zwykłych odpadów
biurowych, łącze internetowe, ekspres do kawy, a także usługę sprzątania
(woda sodowa lub inne napoje oraz przekąski mogą być również dostępne).

8.8 Członek zobowiązuje się przestrzegać regulaminu korzystania z sieci
internetowej, w tym połączenia Wi-Fi.

8.9 Członek zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w trybie online,
w ramach działalności gospodarczej lub w innej formie: (i) które są
niezgodne z prawem lub mogą spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie
funkcjonalności Powierzchni lub oferowanych w niej Usług, w tym miedzy
innymi przeciążenie lub pogorszenie parametrów pracy serwerów lub sieci
przyłączonych do Powierzchni lub (ii) które mają wątpliwy (z moralnego
punktu widzenia) charakter, który może przynieść szkodę lub wywrzeć inny
niekorzystny wpływ na korzyści płynące z Członkostwa, reputację Operatora
lub reputację któregokolwiek z Członków społeczności HubHub, w tym między
innymi w związku z pobieraniem lub korzystaniem bez zezwolenia z
oznaczonych znakiem towarowym lub podlegających prawom autorskim
materiałów, struktur typu „piramida”, wiadomości typu spam, kradzieży
tożsamości, oczernianiem lub molestowaniem innych osób lub umieszczaniem w
sieci bądź pobieraniem bluźnierczych lub niegodziwych materiałów.

8.10 Ponadto, niedozwolone jest nadmierne obciążanie łącza internetowego
poprzez pobieranie dużych ilości danych.

9. Korzystanie z Usług

9.1 Członek będzie korzystać z Usług wyłącznie do celów biurowych oraz w
związku z tymi celami, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Usługi obejmują
miejsca parkingowe dla samochodów lub miejsca parkingowe dla rowerów, w
którym to przypadku będzie on korzystać z Usług, w celu parkowania,
odpowiednio, pojazdów silnikowych o masie do 3,5 ton lub rowerów. O ile nic
innego nie wskazano w Umowie o Członkostwo lub bez uprzedniej zgody
Operatora w Formie Dokumentowej, Członkowi nie wolno korzystać z Usług w
żadnym innym celu niż określony powyżej. Na zaparkowanych pojazdach lub
obok nich nie można umieszczać oznaczenia „Na sprzedaż” ani innych reklam.
Wszystkie pojazdy należy parkować na wyznaczonych miejscach parkingowych
zgodnie ze wszystkimi znakami i innymi oznaczeniami.

9.2 Tylko Członkowie lub jego goście, zgodnie z Umową o Członkostwo, mogą
mieć prawo dostępu i korzystania z Usług, a w szczególności prawo dostępu
do Powierzchni. Członek nie może zezwolić osobie trzeciej na korzystanie z
Usług lub zajmowanie Powierzchni (lub ich części).

9.3 Przebywając na terenie Powierzchni, części wspólnych i innych części
Budynku oraz uzyskując dostęp do urządzeń znajdujących się w Budynku,
Członek będzie przestrzegać ustawowych i wykonawczych przepisów BHP oraz
przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w
taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia (lub istotnego zużycia) mienia,
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci i nie będzie używać materiałów ani
stosować procedur lub sprzętu szkodliwego dla środowiska poprzez
generowanie wyziewów, hałasu i wibracji lub szkodliwego w inny sposób,
powyżej poziomu dozwolonego zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiednimi
standardami technicznymi. Członek jest odpowiedzialny za zobowiązania
wynikające z przepisów prawa lub regulacji dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, w tym prawa dotyczącego czynników związanych ze środowiskiem
pracy i warunków obowiązujących na terenie Powierzchni.

9.4 Członek nie jest uprawniony do uruchamiania lub korzystania z urządzeń
lub aparatury wytwarzającej dźwięk lub organizowania jakichkolwiek wydarzeń
na terenie Powierzchni, które byłyby słyszalne poza obszarem Powierzchni, a
w szczególności w pozostałej części Budynku lub którejkolwiek z jej części,
lub zakłócania spokoju innych Członków poprzez korzystanie z odbiorników
radiowych lub instrumentów muzycznych lub poprzez emitowanie głośnych lub
niewłaściwych dźwięków w inny sposób. Członek nie jest również uprawniony
do instalacji lub używania błyskających świateł, które byłyby widoczne poza
obszarem Powierzchni.

9.5 Członek zobowiązuje się na własny koszt utrzymywać Powierzchnię w
należytym porządku, wolną od śmieci i nie przeszkadzać odwiedzającym w
obszarze Budynku przeznaczonym do użytku publicznego.

9.6 Członek ma świadomość, że Powierzchnia nie jest przeznaczona na cele
zakwaterowania lub noclegu.

9.7 Członek jest uprawniony do przyjmowania gości, ale tylko w strefie
przeznaczonej do takiego celu. Gość musi być także wpisany do rejestru
gości, zanim skorzysta z jakichkolwiek Usług. W każdym czasie, (i) każdemu
gościowi musi towarzyszyć Członek; ponadto (ii) Członek będzie
odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania swoich gości, jak za
swoje własne działania lub zaniechania. Członek jest zobowiązany do
zapewnienia, że goście zrozumieli Regulamin HubHub, Zasady Postępowania
oraz inne wymogi dotyczące Powierzchni i związanych z nią Usług.

9.8 Do Powierzchni nie wolno wprowadzać rowerów. Ponadto, na Powierzchni
obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

9.9 Członek nie będzie umieszczać żadnych przedmiotów ani innych urządzeń w
częściach wspólnych Budynku, garażach lub na zewnątrz Budynku (lub w innych
częściach Budynku) z wyjątkiem miejsc zatwierdzonych w takim celu przez
Operatora.

9.10 W przypadku naruszenia przez Członka zasad dotyczących parkingu,
Operator będzie uprawniony do usunięcia pojazdów naruszających te zasady,
na koszt i ryzyko Członka.

9.11 Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia lub usunięcia z
Powierzchni każdej osoby, która w ocenie Operatora lub Menadżerów znajduje
się pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub narkotyków, lub która w
jakikolwiek sposób narusza Zasady Postępowania.

9.12 Z wyjątkiem psów i innych zwierząt domowych i zwierząt towarzyszących
w obrębie Powierzchni, części wspólnych, korytarzy lub innych przestrzeni
zlokalizowanych wewnątrz Budynku nie mogą przebywać zwierzęta.

9.1 Członek nie będzie instalować lub użytkować silników parowych lub
gazowych lub bojlerów lub innych urządzeń mechanicznych w obrębie
Powierzchni, chyba że w Umowie o Członkostwo udzielono wyraźnej zgody na
takie działanie. Korzystanie z oleju, gazu lub cieczy palnych na potrzeby
ogrzewania, oświetlania lub w jakimkolwiek innym celu jest stanowczo
zabronione. Na teren Powierzchni nie wolno wnosić materiałów wybuchowych
ani innych artykułów uznawanych za wyjątkowo niebezpieczne.

9.14 Zabrania się organizowania w obrębie Powierzchni aukcji lub wystaw,
zarówno publicznych, jak i prywatnych bez uzyskania wcześniejszej zgody
Operatora w Formie Dokumentowej. Zabrania się organizowania w obrębie
Powierzchni zgromadzeń o charakterze politycznym bez uzyskania
wcześniejszej zgody Operatora w Formie Dokumentowej.

9.15 Członkowi nie wolno:

(a) uszkadzać lub niszczyć umeblowania znajdującego się w obrębie
Powierzchni;

(b) zaśmiecać Powierzchni lub części wspólnych;

(c) przeciążać stropów, infrastruktury znajdującej się w salach
konferencyjnych lub urządzeń do drukowania lub fotokopiowania;

(d) uszkadzać okien w obrębie Powierzchni lub manipulować nimi.

9.16 Członek przyjmuje do wiadomości, że:

(a) Operator i osoby upoważnione przez Operatora mogą wchodzić do
Powierzchni w dowolnym czasie za wcześniejszym powiadomieniem lub bez
powiadomienia. Operator dołoży wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań,
aby jak najmniej zakłócać spokój Członka oraz usunie wszelkie szkody
spowodowane w związku z wejściem do Powierzchni; oraz

(b) Operator może organizować ogólnodostępne wydarzenia w Centrum Hub-Hub,
przy czym Operator dołoży wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań, aby
jak najmniej zakłócać spokój Członka.

10. Warunki płatności

10.1 Przedstawiciel otrzyma wystawioną automatycznie fakturę opiewającą na
kwotę Opłaty, w oparciu o jego Abonament wskazany w Umowie o Członkostwo. W
przypadku jakichkolwiek dodatkowych Usług świadczonych na rzecz Członka,
które nie zostały uwzględnione w Abonamencie, Operator jest uprawniony do
wystawienia jednej (1) łącznej faktury za wszystkie Usługi świadczone w
odpowiednim okresie, za który wystawiana jest faktura. W niektórych
przypadkach jednak Opłata za odpowiednie dodatkowe Usługi może być wymagana
z góry, dlatego też może zostać objęta odrębną fakturą.

10.2 Wszelkie kwoty płatne na podstawie lub w związku z Umowa o
Członkostwo, w tym Opłata, zostaną powiększone o odpowiednią kwotę podatku
VAT, według stawki określonej w obowiązujących przepisach (o ile ma to
zastosowanie).

10.3 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków
lub Umowy o Członkostwo, Członek uiszcza Opłatę przelewem na rachunek
bankowy Operatora podany na odpowiedniej fakturze (w niektórych przypadkach
dostępnej również za pośrednictwem Platformy na profilu Przedstawiciela), w
terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia odpowiedniej faktury przez
Operatora, ale w żadnym wypadku nie później niż w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającego miesiąc, za który jest należna Opłata. Opłata zostanie
uznana za uregulowaną w dniu uznania rachunku bankowego Operatora pełną
kwotą należnej Opłaty.

10.4 Przedstawiciele, którzy nie udzielili (w Umowie o Członkostwo) zgody
na przesyłanie faktury w wersji elektronicznej są zobowiązani do odbioru
faktury z recepcji Powierzchni, po zamówieniu jakichkolwiek Usług oraz bez
zbędnej zwłoki. W przypadku gdy Członek nie odbierze faktury osobiście lub
za pośrednictwem swojego przedstawiciela lub faktura nie zostanie przesłana
do niego w formie elektronicznej, może ona zostać wysłana na adres
Przedstawiciela wskazany w Umowie o Członkostwo (chyba że jest to ten sam
adres co adres Powierzchni).

10.5 W razie braku odmiennych uzgodnień, Opłata za wszelkie Usługi
świadczone przez Operatora przez okres krótszy niż jeden (1) miesiąc będzie
uiszczana z góry.

10.6 Jeżeli Przedstawiciel zalega z płatnościami, w tym z uiszczeniem
Opłaty, przez okres dłuższy niż dziesięć (10) dni, Operator może według
własnego, wyłącznego uznania odmówić Członkowi dostępu lub ograniczyć
dostęp Członka do Powierzchni i Usług do czasu uznania rachunku bankowego
Operatora kwotą wspomnianych płatności.

10.7 W przypadku, gdy Abonament rozpoczyna się lub kończy w trakcie
miesiąca kalendarzowego, Opłata zostanie naliczona proporcjonalnie, tj.
Opłata (lub jej odpowiednia część) zostanie obliczona, jako jedna
trzydziesta kwoty należnej (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku) pomnożona przez liczbę dni kalendarzowych, za które taka Opłata
(lub jej odpowiednia część) jest należna.

10.8 W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku Usług trwających dłużej niż
jeden (1) miesiąc, pierwsza faktura za bieżący miesiąc oraz za kolejny
miesiąc zostanie uregulowana w terminie czternastu (14) Dni Roboczych od
daty wystawienia odpowiedniej faktury przez Operatora. Każda kolejna
faktura zostanie wystawiona do dziesiątego (10.) dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, za który należna jest Opłata. Ponadto, Operatorowi
przysługuje opłata(y) za przygotowanie miejsca (tzw. set up fee(s)) za
każde biurko lub biuro. Opłata(y) za przygotowanie miejsca zostanie(ą)
automatycznie naliczona(e) w ramach pierwszej faktury, wystawionej przez
Operatora.

10.9 Nieskorzystanie z jakichkolwiek Usług zamówionych na podstawie Umowy o
Członkostwo w przypadku gdy nie wynika to bezpośrednio z naruszenia przez
Operatora jego zobowiązań na mocy Umowy o Członkostwo nie zwalnia Członka
ze zobowiązania do zapłaty.

10.10 Członek nie będzie uprawniony do jednostronnego potrącenia swoich
wierzytelności wobec Operatora ani zmniejszenia, potrącenia lub zatrzymania
jakichkolwiek kwot z tytułu Opłaty lub innych płatności należnych na
podstawie lub w związku z Umową o Członkostwo, względem wierzytelności
wobec Operatora.

10.11 W przypadku powstania jakichkolwiek zaległych płatności ze strony
Członka na rzecz Operatora, należnych na podstawie lub w związku z Umową o
Członkostwo, Członek zapłaci Operatorowi, na jego żądanie, ustawowe odsetki
za zwłokę.

10.12 Członek ma obowiązek uregulować na rzecz Operatora wszelkie
racjonalnie poniesione koszty i wydatki (w tym na profesjonalnych doradców
Operatora) powiększone o VAT oraz zrekompensować kwoty wszelkich szkód
poniesionych przez Operatora i/lub Menadżera w związku z:

(a) naruszeniem przez Członka jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z
Umowy o Członkostwo;

(b) sporządzeniem i doręczeniem Członkowi powiadomienia z informacją, że
Członek nie zrealizował swoich obowiązków wynikających z Umowy o
Członkostwo, w tym wypowiedzenia Umowy o Członkostwo nawet jeśli Członek
zastosuje się do powiadomienia, a Operator nie podejmie żadnych dalszych
kroków w związku z nim; oraz

(c) podjęciem działań przeciwko Członkowi w celu wyegzekwowania
jakichkolwiek płatności należnych na mocy Umowy o Członkostwo.

11. Okres Obowiązywania Umowy

11.1 Umowa o Członkostwo staje się ważna i wchodzi w życie w dniu wskazanym
w Umowie o Członkostwo (,,Okres Obowiązywania”). W przypadku, gdy w
odniesieniu do konkretnych Usług obowiązują inne okresy obowiązywania, w
okresie Abonamentu lub poza nim, okres obowiązywania dla każdej z takich
Usług zostanie obliczony osobno. Niezależnie od Okresu Obowiązywania, Umowa
o Członkostwo może zostać rozwiązana w Formie Dokumentowej (i) przez każdą
ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego (1-miesięcznego) okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że co
innego wskazano w Umowie o Członkostwo, przy czym takie wypowiedzenie
wchodzi w życie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu kalendarzowym, w którym wypowiedzenie doręczono drugiej Stronie,
(ii) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Stronami, (iii) po
rozwiązaniu umowy najmu zawartej pomiędzy właścicielem Budynku a
Operatorem, (iv) przez Operatora zgodnie z art. 11.4 niniejszych Ogólnych
Warunków.

11.2 Z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie wykupiony Abonament przewidujący
,,Wstęp jednodniowy”, minimalny Okres Obowiązywania dla możliwych wariantów
Abonamentów wynosi jeden (1) miesiąc.

11.3 Członek jest uprawniony do przedłużenia Abonamentu i Okresu
Obowiązywania Umowy po złożeniu nowego Formularza Członkostwa, który, po
akceptacji i podpisaniu przez Operatora (lub potwierdzeniu w Formie
Dokumentowej) będzie stanowił zmianę Umowy o Członkostwo. Operator
zastrzega sobie prawo do odmowy, według własnego uznania, przedłużenia
Abonamentu lub Okresu Obowiązywania Umowy, w szczególności w przypadku
aktualnego braku dostępnej Powierzchni. Wszelkie takie ewentualne nowe
Formularze Członkostwa zaakceptowane i podpisane przez obydwie Strony (lub
potwierdzone w Formie Dokumentowej) będą stanowić kolejny załącznik do
tychże i będą przeważać w stosunku do poprzednich wniosków oraz Umowy o
Członkostwo.

11.4 O ile Umowa o Członkostwo nie przewiduje inaczej, Operator może
rozwiązać Umowę o Członkostwo w Formie Dokumentowej (lub jej część
dotyczącą danego Członka) ze skutkiem natychmiastowym, po przekazaniu
Przedstawicielowi wypowiedzenia i/lub zawiesić Umowę o Członkostwo (lub jej
część dotyczącą danego Członka) ze skutkiem natychmiastowym, po przekazaniu
Przedstawicielowi zawiadomienia o zawieszeniu, w przypadku, gdy:

(a) Przedstawiciel zalega z uiszczeniem Opłaty i nie dokonał zapłaty w
ciągu dodatkowego okresu dziesięciu (10) Dni Roboczych po otrzymaniu
zawiadomienia od Operatora w Formie Dokumentowej,

(b) Członek naruszy Umowę o Członkostwo lub niniejsze Ogólne Warunki, w
szczególności w odniesieniu do Zasad Postępowania lub regulaminu
wewnętrznego Budynku i nie naprawi naruszenia w ciągu dodatkowego okresu
dwóch (2) Dni Roboczych po otrzymaniu zawiadomienia od Operatora w Formie
Dokumentowej,

(c) Członek przekaże elektroniczną kartę, klucze lub inne środki dostępu do
Powierzchni lub zezwoli na wstęp na Powierzchnię i korzystanie z płatnych
Usług osobom trzecim innym niż goście Członków;

(d) cel korzystania z Usług zostanie zmieniony na cel inny niż określony na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków i Członek nie naprawi takiego
naruszenia w ciągu dodatkowego okresu pięciu (5) Dni Roboczych po
otrzymaniu zawiadomienia od Operatora w Formie Dokumentowej;

(e) Powierzchnia zostanie w poważnym stopniu uszkodzona przez Członka i
Członek nie naprawi takiego naruszenia w ciągu zasadnego okresu podanego
zawiadomieniu od Operatora w Formie Dokumentowej;

(f) Przedstawiciel nie uzupełni lub nie odnowi Depozytu określonego w art.
12, zgodnie z postanowieniami Umowy o Członkostwo i dalej dopuszcza się
naruszenia tejże po upływie dodatkowego okresu dziesięciu (10) Dni
Roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Operatora w Formie
Dokumentowej;

(g) Przedstawiciel zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub
objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym lub innym podobnym postępowaniem
zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas okresu zawieszenia Członkostwa Przedstawiciel jest zobowiązany do
uiszczania wszelkich Opłat. Przedstawiciel nie jest uprawniony do wnoszenia
jakichkolwiek związanych z tym roszczeń wobec Operatora.

11.5 Wypowiedzenie Umowy o Członkostwo przez Przedstawiciela zostanie w
Formie Dokumentowej i doręczone Operatorowi.

11.6 W przypadku rozwiązania Umowy o Członkostwo na podstawie art. 11.4
(rozwiązania Umowy o Członkostwo z powodu naruszenia Umowy o Członkostwo
lub niniejszych Ogólnych Warunków przez Przedstawiciela lub Członka jak
wskazano w art. 11.4 niniejszych Ogólnych Warunków) Przedstawiciel zapłaci
Operatorowi karę umowną w kwocie równej wysokości Depozytu, obowiązującego
na dzień podpisania Umowy o Członkostwo. Kara umowna, o której mowa w
niniejszym art. 11.6 niniejszych Ogólnych Warunków będzie płatna na żądanie
Operatora.

11.7 Niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednego (1) tygodnia od daty
wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Członkostwo (niezależnie od przyczyn),
Członek jest zobowiązany, na własny koszt, do:

(a) zwrotu powierzonej(ych) karty(kart) elektronicznej(ych),
tradycyjnego(ych) klucza(y), kodów lub innych środków dostępu do
Powierzchni lub zamykanej na klucz szafki (o ile taką użytkował);

(b) usunięcia całego Mienia Członka z Powierzchni, zabrania swoich
przedmiotów osobistych oraz opróżnienia zamykanej szafki (o ile taką
użytkował). Wszystkie przedmioty, które pozostaną przez okres jednego (1)
tygodnia po rozwiązaniu Umowy o Członkostwo, mogą być oddane na
przechowanie depozytariuszowi na wyłączny koszt Członka;

(c) wykonania zobowiązań przewidzianych w art. 8.3 (jeśli dotyczy).

11.8 W przypadku gdy Członek nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań
określonych w art. 11.7, Operator będzie uprawniony, bez uszczerbku dla
swoich pozostałych roszczeń lub środków prawnych przysługujących mu z tego
tytułu, zażądać od Przedstawiciela zapłaty kary umownej, a Przedstawiciel
będzie zobowiązany do zapłaty Operatorowi kary umownej w kwocie stanowiącej
równowartość 200,00 EUR za każdy dzień naruszenia wspomnianych zobowiązań,
która to kara będzie płatna na żądanie Operatora. Kara umowna, o której
mowa w niniejszym art. 11.8 Ogólnych Warunków będzie płatna na żądanie
Operatora.

11.9 Oprócz postanowień art. 8.3 oraz art. od 11.5 do 11.8 włącznie,
wszystkie postanowienia Umowy o Członkostwo, które w sposób wyraźny lub
dorozumiany mają zostać wykonane lub mają być przestrzegane niezależnie od
rozwiązania lub wygaśnięcia, zachowują ważność.

11.10 O ile nie zastrzeżono inaczej w art. 11.7 niniejszych Ogólnych
Warunków, jeżeli Umowa o Członkostwo zostanie rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym, żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu
świadczenia, a także zwrotu jakiejkolwiek kwoty na rzecz drugiej Strony w
odniesieniu do jakiegokolwiek zobowiązania wykonanego przed takim
rozwiązaniem.

12. Depozyt

12.1 W ramach poręczenia należytego i prawidłowego wykonania zobowiązań
Członka, wynikających z Umowy o Członkostwo, z wyłączeniem Członkostwa w
ramach Abonamentu „Wstęp jednodniowy” lub „Członkostwo HubHub”, Członek
wpłaci Operatorowi depozyt w wysokości stanowiącej równowartość bieżącej
podstawowej Opłaty jednomiesięcznej (1-miesięcznej) za każdy Abonament,
wybrany przez Przedstawiciela i wskazany w Formularzu Członkostwa
(,,Depozyt”). Depozyt nie podlega oprocentowaniu i Przedstawicielowi nie
przysługuje prawo do odsetek ani do wniesienia z tego tytułu jakichkolwiek
roszczeń wobec Operatora.

12.2 Operator jest uprawniony do wykorzystania Depozytu w celu rozliczenia
zobowiązań Członka wynikających z Umowy o Członkostwo, w tym zobowiązań,
które powodują naruszenie Umowy o Członkostwo.

12.3 O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Przedstawiciel wpłaci Depozyt na
rachunek bankowy Operatora wskazany w Umowie o Członkostwo, w takiej samej
walucie co Opłata. Depozyt zostanie zapłacony wraz z pierwszą płatnością z
tytułu Opłaty, określoną w Umowie o Członkostwo.

12.4 Jeżeli Operator wykorzysta Depozyt (w całości lub w części), wówczas
bezzwłocznie powiadomi o tym Przedstawiciela w Formie Dokumentowej, podając
datę wykorzystania Depozytu.

12.5 W przypadku gdy całość lub jakakolwiek część Depozytu zostanie
wykorzystana przez Operatora, Przedstawiciel przywróci ją do pierwotnej
wysokości we wspomnianej pełnej kwocie (wskazanej w Formularzu
Członkostwa), w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od daty otrzymania
powiadomienia od Operatora.

12.6 W przypadku podwyższenia Opłaty za Abonament Członka (w tym także w
sytuacji, gdy Strony uzgodnią pomiędzy sobą jakikolwiek nowy Abonament) po
dniu zawarcia Umowy o Członkostwo, Operator będzie uprawniony, aczkolwiek
niezobowiązany, do żądania od Przedstawiciela, w Formie Dokumentowej.
podwyższenia Depozytu w taki sposób, aby był równy podwyższonej kwocie
miesięcznej Opłaty, plus VAT, i Przedstawiciel uzupełni (podwyższy) Depozyt
do takiej większej kwoty w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od daty
otrzymania powiadomienia od Operatora w Formie Dokumentowej.

12.7 O ile w Umowie o Członkostwo nie zastrzeżono inaczej, Operator zwróci
Depozyt (lub pozostałą jego część) Przedstawicielowi pod warunkiem
wykonania w całości wszystkich zobowiązań Członka wynikających z Umowy o
Członkostwo, w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od upłynięcia
późniejszego z następujących terminów: (i) daty rozwiązania (lub
wygaśnięcia) Umowy o Członkostwo, (ii) dnia, w którym Przedstawiciel
powiadomi Operatora o swoim rachunku bankowym, na który ma zostać zwrócony
Depozyt (lub pozostała jego część) oraz (iii) daty wykonania w całości
wszystkich zobowiązań Przedstawiciela i wszystkich jego Członków,
wynikających z Umowy o Członkostwo. Ponadto Operator nie będzie ponosić
odpowiedzialności za żadną transakcję przewalutowania zwróconego Depozytu.

13. Ubezpieczenie

13.1 Przedstawicielowi doradza się i zachęca go do wykupienia i utrzymania
przez cały Okres Obowiązywania ubezpieczenia majątkowego oraz ogólnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmującego Przedstawiciela oraz wszystkich jego Członków,
które to ubezpieczenie zapewni ochronę na wypadek strat i uszkodzenia
mienia, uszczerbku na zdrowiu Członków i ich gości i będzie w takiej formie
i w takiej wysokości sumy ubezpieczenia, jaka jest właściwa dla prowadzonej
przez niego działalności. Operator nie będzie odpowiedzialny za
ubezpieczenie, ani za utratę lub uszkodzenie Mienia Członka wniesionego na
Powierzchnię.

14. Utrzymanie, zmiany i naprawy

Utrzymanie

14.1 Podczas całego Okresu Obowiązywania Umowy, Operator pozostanie
wyłącznym właścicielem lub menadżerem/współmenadżerem Powierzchni, w tym
(między innymi) sprzętu, wyposażenia, instalacji i urządzeń wniesionych i
zainstalowanych przez Operatora w Powierzchni. Operator jest jednak
uprawniony do powierzenia, według własnego uznania, zarządzania
Powierzchnią innej osobie lub podmiotowi, a w szczególności Menadżerowi.

14.2 Operator może w dowolnym terminie dokonywać zmian, prowadzić prace
wykończeniowe, dokonywać ulepszeń, modyfikacji, renowacji, napraw,
instalacji nowego sprzętu i urządzeń oraz dokonywać innych podobnych
inwestycji lub zmian na Powierzchni (lub dowolnej jej części), bez
uprzedniej zgody Członka w Formie Dokumentowej. Członkowie umożliwią
dokonanie wspomnianych powyżej inwestycji i zmian na Powierzchni oraz nie
będą utrudniać Operatorowi lub osobom trzecim, upoważnionym przez
Operatora, wejścia do ich prywatnego biura i innych powierzchni prywatnych
(o ile takie istnieją) oraz udostępnią je Operatorowi (lub upoważnionym
osobom trzecim) w wymaganym stopniu, a także nie będą ograniczać ani
zakłócać wykonywania takich prac.

14.3 Operator jest uprawniony do zmiany, na stałe lub tymczasowo,
powierzchni przydzielonej Członkowi, z zastrzeżeniem, że Operator nie
uczyni tego w sposób, który znacząco zmniejszy ilość powierzchni
przydzielonej Członkowi, liczoną w metrach kwadratowych. Jeżeli jest to
możliwe, zostanie to wykonane tylko w ramach tego samego lub szerszego
Abonamentu, ale przy utrzymaniu takiej samej Opłaty.

14.4 Członek ponosi odpowiedzialność, na własny koszt, za utrzymanie,
modyfikacje, regularne kontrole, naprawy i wymianę zainstalowanego sprzętu,
eksploatowanego lub używanego wyłącznie przez Członka na Powierzchni oraz
za spełnienie wszelkich wymogów technicznych z tym związanych, określonych
w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych. Członek nie
będzie instalować, ani użytkować w obrębie Przestrzeni jakichkolwiek maszyn
lub urządzeń technicznych niepowiązanych bezpośrednio z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez Członka, oraz zapewni aby takie maszyny nie
generowały wibracji, hałasu lub prądów powietrza, które mogłyby roznosić
się po Powierzchni i zakłócać spokój innych Członków.

Zmiany

14.5 Członek nie może przeprowadzać ani dokonywać: (i) prac
wykończeniowych, ulepszeń, instalacji, modyfikacji lub innych zmian
odnośnie dowolnej części Powierzchni lub Budynku, chyba że Operator
wyraźnie udzieli na nie zgody w Formie Dokumentowej lub (ii) innych zmian w
Powierzchnia w tym zmian przeznaczenia Powierzchni lub znajdującego się w
niej sprzętu.

14.6 Jeżeli Członek zmieni ustawienie mebli w Powierzchni, ich ustawienie
powinno zostać przywrócone do pierwotnego układu na wezwanie Operatora
(jednak nie później niż w momencie rozwiązania Umowy o Członkostwo).

14.7 Członek musi otrzymać zgodę ze strony Operatora lub Menadżera na
umieszczenie znaków, zakrycie powierzchni szklanych lub okien,
organizowanie imprez lub korzystanie z Usług w inny sposób, w szczególności
w sposób, który może wywrzeć wpływ na interesy społeczności HubHub lub
innych Członków lub użytkowników Powierzchni.

Naprawy

14.8 Członek niezwłocznie powiadomi Operatora o wszelkich wadach lub innych
okolicznościach utrudniających prawidłowe korzystanie z Powierzchni i jej
eksploatację. Członek zezwoli Operatorowi (lub osobie trzeciej upoważnionej
przez Operatora) na wykonanie wszystkich możliwych napraw i podjęcie innych
czynności na Powierzchni oraz będzie przestrzegać wszystkich zasadnych
ograniczeń oraz oferować wszelką współpracę w stopniu niezbędnym do celów
ich wykonania, przy czym w razie niedokonania powyższego będzie ponosić
odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody wyrządzone Operatorowi z
powodu niewykonania zobowiązań określonych w niniejszym artykule 14.8.

15. Dane osobowe i używanie wizerunku/logo

15.1 Przedstawiciel niniejszym zapewnia, że jest upoważniony do przekazania
Operatorowi wszelkich danych osobowych w związku z wykonaniem Umowy o
Członkostwo, w tym danych osobowych Członków oraz że dane osobowe
przekazane Operatorowi zostały przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.
Przedstawiciel poinformuje Operatora o wszelkich zmianach takich danych
osobowych w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych. Przedstawiciel jest świadomy
faktu, że przetwarzanie i przekazanie Podmiotom Powiązanym z Operatorem
(lub prowadzącemu Platformę) imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych
danych osobowych każdego Członka jest niezbędne do celów prawidłowej
identyfikacji i wykonania Umowy o Członkostwo. Jeżeli którykolwiek z
Członków życzy sobie mieć swoje zdjęcie profilowe na platformie, powinien
samodzielnie dodać takie zdjęcie. Dodając swoje zdjęcie Członek podejmuje
świadomą decyzję o umożliwieniu Operatorowi (lub prowadzącemu Platformę)
wykorzystywania takich zdjęć profilowych Członka na Platformie, wyłącznie
na potrzeby ułatwienia nawiązywania kontaktów biznesowych w obrębie
społeczności HubHub.

15.2 Dane osobowe Członków przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

15.3 Członek udziela Operatorowi zgody na wykorzystywanie i publikację jego
logo lub nazwy firmy. Taka zgoda uwzględnia korzystanie, gromadzenie,
rejestrowanie, przechowywanie i ujawnianie logo/nazwy firmy
Przedstawiciela, wyłącznie w celach związanych z HubHub lub Członkostwem.

15.4 Operator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć lub kręcenia filmów
na Powierzchni, gdzie może zostać zarejestrowany wizerunek Członka
(,,Wizerunek”), w oparciu o uzasadniony interes HubHub polegający na
promowaniu marki HubHub na rynku. Celem wykorzystania Wizerunku jest
przedstawienie czynności lub przedsięwzięć, zarówno przeszłych, obecnych
jak i przyszłych, związanych z HubHub lub Członkostwem.

15.6 Członek przyjmuje do wiadomości, że w Budynku funkcjonuje system
rozpoznawania twarzy („FRS”) i że FRS może gromadzić dane osobowe dotyczące
Personelu Członka. Na potrzeby Przepisów Dotyczących Ochrony Danych,
administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych
gromadzonych przez FRS będzie Główny Wynajmujący. Członek przyjmuje do
wiadomości, że aby Personel Członka mógł uzyskać dostęp do Budynku z
użyciem FRS, każda osoba fizyczna musi wyrazić na to zgodę i zarejestrować
się u Głównego Wynajmującego. Członek zobowiązuje się udzielać niezbędnej
pomocy, przekazywać informacje i współpracować z Głównym Wynajmującym tak,
aby wesprzeć go w procesie rejestracji oraz realizacji powiązanych
obowiązków Głównego Wynajmującego wynikających z Przepisów Dotyczących
Ochrony Danych.

16. Odpowiedzialność

16.1 Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności lub
zaniechania swoich Członków lub gości Członka jak za swoje własne. Ponadto,
Przedstawiciel jest zobowiązany do zapewnienia, że jego Członkowie lub
goście Członka: (i) zapoznali się z treścią Umowy o Członkostwo, wszystkimi
zasadami Członkostwa, Zasadami Postępowania, regulaminem wewnętrznym
Budynku oraz standardami mającymi zastosowanie do społeczności HubHub (z
uwzględnieniem zmian i aktualizacji) i (ii) zobowiązali się do
przestrzegania powyższych.

16.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę lub stratę
poniesioną przez Członków lub gości Członka bądź osoby trzecie, wynikającą
z zaistnienia Przypadku Siły Wyższej lub okoliczności bądź przyczyn
pozostających poza jego kontrolą.

16.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) za żadną szkodę lub stratę poniesioną przez Członka lub gości Członka
spowodowaną przez innego Członka lub gości Członka bądź osoby trzecie;

(b) brak dostaw lub przerwy w dostawie mediów lub Usług, w tym w
szczególności prądu, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji lub prawidłowego
działania Internetu lub brak dostępu do Internetu, chyba że taki brak
dostaw lub przerwy w dostawie zostały spowodowane przez Operatora. Operator
podejmie wszelkie niezbędne i zasadne działania, aby zapewnić nieprzerwaną
dostawę mediów i Usług.

16.4 Strony potwierdzają, że nie przyjmują całkowitej odpowiedzialności za
szkody powstałe po stronie Przedstawiciela lub Członka (jego gości, osób
zaproszonych lub wykonawców) wynikające ze świadczenia Usług przez
Operatora na mocy Umowy o Członkostwo lub w związku ze świadczeniem takich
Usług w sytuacji gdy odpowiedzialność przekroczy wartość Opłaty
uregulowanej przez Członka za miesiąc, w którym nastąpiła szkoda. Operator
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
przewyższające tę kwotę. Strony uznają szkodę przewyższającą tę kwotę za
niedającą się przewidzieć. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne
straty pośrednie lub wtórne, w tym utratę faktycznych i przewidywanych
transakcji biznesowych, dochodu lub utratę możliwości.

16.5 Przedstawiciel zwolni Operatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
strat poniesionych przez Operatora lub wszelkich roszczeń wniesionych wobec
Operatora w wyniku naruszenia Umowy o Członkostwo przez Przedstawiciela (w
tym jego gości, osoby zaproszone lub wykonawców).

16.6 Żadne z postanowień Umowy o Członkostwo nie wyklucza ani nie ogranicza
praw ani środków prawnych, jakie przysługują Członkowi Będącemu Osobą
Fizyczną na podstawie polskiej ustawy o prawach konsumenta (Ustawa o
prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.). Jeśli jakakolwiek klauzula lub
postanowienie Umowy Członkowskiej lub Ogólnych Warunków okaże się
bezprawne, nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na podstawie obecnych
lub przyszłych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw
konsumentów, zgodnie z intencją Stron nie uchybia to ważności pozostałych
postanowień Umowy Członkowskiej i Ogólnych Warunków.

17. Poufność

17.1 Strony przyjmują do wiadomości, że w Okresie Obowiązywania i po jej
rozwiązaniu (lub wygaśnięciu), Umowa o Członkostwo, jej warunki oraz
postanowienia w niej zawarte, podlegają zobowiązaniu do ścisłego zachowania
poufności i nie zostaną ujawnione przez żadną ze Stron żadnej osobie
trzeciej bez zgody drugiej Strony, z wyłączeniem informacji (w niezbędnym
zakresie) wymaganych do celów prawidłowego wykonania zobowiązań,
wynikających z niniejszej Umowy o Członkostwo. Przedstawiciel ponosi
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia niniejszego art. 17.1 Ogólnych
Warunków przez swoich Członków lub gości Członka jak za własne naruszenia.
Niezależnie od pozostałych zapisów niniejszego art. 17, Operator może
ujawniać treść niniejszej Umowy o Członkostwo swoim członkom zarządu,
członkom kadry kierowniczej, pracownikom, agentom, profesjonalnym doradcom,
Podmiotom Powiązanym Operatora oraz członkom zarządu, członkom kadry
kierowniczej, pracownikom, agentom i profesjonalnym doradcom Podmiotów
Powiązanych Operatora.

17.2 Strony mogą ujawnić wyżej wspomniane informacje wyłącznie na podstawie
uprzedniej zgody drugiej Strony w Formie Dokumentowej lub w przypadku, gdy
jest to wymagane z mocy prawa, przez organy władz lub inne organy bądź sąd
lub jakikolwiek inny organ właściwej jurysdykcji. Jeżeli zajdzie
konieczność dokonania opisanego powyżej ujawnienia, wówczas, w takim
stopniu, w jakim jest to zgodnie z prawem dozwolone, Strona przekaże
drugiej Stronie zawiadomienie o takim ujawnieniu tak szybko, jak będzie to
możliwe, opisze zakres ujawnienia i w sytuacji, gdy będzie to miało
zastosowanie, weźmie pod uwagę zasadne żądania drugiej Strony odnośnie
treści takiego ujawnienia.

17.3 Żadne materiały stworzone przez Operatora nie mogą być wykorzystywane,
kopiowane ani przekazywane przez Członka lub dostarczane jakiejkolwiek
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Operatora w Formie Dokumentowej.

17.4 Postanowienia dotyczące ochrony danych i Polityka Prywatności będą
dostępne na Stronie Internetowej.

18. Cesja

18.1 Przedstawiciel nie może dokonywać cesji lub w inny sposób przenosić
swoich praw i zobowiązań wynikających z Umowy o Członkostwo lub powstałych
w związku z nią (w w całości lub w części).

18.2 Operator jest uprawniony do dokonania cesji lub przeniesienia w inny
sposób swoich praw i zobowiązań wynikających z Umowy o Członkostwo (w
części lub w całości) na dowolną osobę trzecią, bez zgody Przedstawiciela.

19. Kontakty

19.1 Każdy Przedstawiciel, niebędący osobą fizyczną, wyznaczy jednego (1)
przedstawiciela, który będzie działać jako Osoba Upoważniona do Kontaktu
Przedstawiciela („Osoba Upoważniona do Kontaktu”).

19.2 Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za rzetelność informacji
zapisanych na Liście Członków. W celu dokonania zmian na Liście Członków,
Przedstawiciel lub Osoba Upoważniona do Kontaktu musi przesłać wiadomość
e-mail, ze wskazanego w Umowie o Członkostwo adresu e-mail Przedstawiciela
lub Osoby Upoważnionej do Kontaktu, na adres e-mail Operatora określony w
Umowie o Członkostwo. E-mail z żądaniem zmiany musi zawierać co najmniej
imię i nazwisko odchodzącego i nowego Członka oraz datę wejścia danej
zmiany w życie. Zmiana nie wejdzie w życie do czasu potwierdzenia przez
Operatora, według jego własnego uznania, że otrzymał on wiadomość e-mail i
zaakceptował oraz zastosował zmianę.

19.3 Każda dodatkowa osoba dodana w ramach wybranego Abonamentu zostanie
automatycznie uwzględniona w obliczeniach i na fakturze na podstawie stawki
za jednego (1) Członka wskazanej w Umowie o Członkostwo. W takim przypadku
na żądane jednej ze Stron, Strony dokonają potwierdzenia w Formie
Dokumentowej w tej sprawie w formie Formularza Członkostwa, wówczas
postanowienia art. 11.3 niniejszych Ogólnych Warunków stosuje się
odpowiednio. Osoba Upoważniona do Kontaktu ponosi odpowiedzialność za
przekazanie każdemu Członkowi wszelkich informacji udzielonych Osobie
Upoważnionej do Kontaktu przez Operatora lub Menadżera, w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności na temat wszelkich:
(i) zmian Regulaminu HubHub i innych Zasad Postępowania, (ii) innych
informacji mających wpływ na dostępność Usług lub (iii) zmian w regulaminie
wewnętrznym Budynku.

19.4 Przedstawiciel niniejszym potwierdza i upoważnia wszystkich Członków
(obecnych i przyszłych) do zamawiania Usług na postawie Umowy o Członkostwo
(które nie są uwzględnione w Abonamencie) w imieniu i na rzecz
Przedstawiciela i przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie Opłaty należne za
takie Usługi.


20. Prawo do odstąpienia od Umowy o Członkostwo (odnosi się jedynie do
Członków Będących Osobą Fizyczną, działających jako konsumenci, którzy
zdalnie zawarli Umowę o Członkostwo)

20.1 Członek Będący Osobą Fizyczną, który zawiera zdalnie Umowę o
Członkostwo, ma prawo odstąpienia od Umowy o Członkostwo w terminie
czternastu (14) dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny oraz bez
ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztu wskazanego w art. 20.6 poniżej. Dla
dochowania ww. terminu, wystarczające będzie przesłanie oświadczenia o
odstąpieniu, przed upływem ww. okresu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno
zostać przekazane na następujący adres:

a) na adres Operatora: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa;

b) na adres e-mail: warsaw@hubhub.com

20.2 Członek Będący Osobą Fizyczną zawiera Umowę o Członkostwo jako
Przedstawiciel; wzór oświadczenia o odstąpieniu Umowy o Członkostwo
zostanie dołączony do Umowy o Członkostwo, w formie wskazanej jako
załącznik do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo jest dostępny na
Stronie Internetowej. Członek Będący Osobą Fizyczną może użyć tego
formularza, przy czym nie jest to wymagane.

20.3 Okres na odstąpienie od Umowy o Członkostwo rozpoczyna się od dnia
Zawarcia Umowy o Członkostwo.

20.4 W przypadku odstąpienia od Umowy o Członkostwo zawartej zdanie, Umowę
o Członkostwo uznaje się za niebyłą.

20.5 Operator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku nie
później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Członkostwo, zwrócić wszelkie
płatności uiszczone przez Członka Będącego Osobą Fizyczną. Operator dokona
zwrotu ww. płatności używając tej samej metody płatności co Członek Będący
Osobą Fizyczną, chyba że Członek Będący Osoba Fizyczną wyraził wyraźną
zgodę na inną formę zwrotu, która nie jest związana z jakimikolwiek
dodatkowymi kosztami po stronie Członka Będącego Osobą Fizyczną.

20.6 W przypadku Usług, których świadczenie – na wyraźny wniosek Członka
Będącego Osobą Fizyczną – rozpoczęło się zanim upłynął okres na odstąpienie
od Umowy o Członkostwo, wówczas Członek Będący Osobą Fizyczną korzystający
z prawa odstąpienia od Umowy o Członkostwo po złożeniu takiego wniosku jest
zobowiązany do zapłaty za Usługi świadczone do czasu odstąpienia od Umowy o
Członkostwo. Kwota płatności zostanie skalkulowana proporcjonalnie do
zakresu świadczonych Usług, z uwzględnieniem Opłaty, ceny, wynagrodzenia,
określonego w Umowie o Członkostwo.

20.7 Prawo do odstąpienia od Umowy o Członkostwo zawartej zdalnie nie
dotyczy sytuacji, gdy Operator w całości wykonał Usługę za wyraźną zgodą
Członka Będącego Osobą Fizyczną, który przed rozpoczęciem świadczenia Usług
został poinformowany o tym, że prawo odstąpienia od Umowy o Członkostwo
zostanie utracone po wykonaniu Usług.

20.8 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami art.
20 a innymi postanowieniami Ogólnych Warunków, w odniesieniu do Członka
Będącego Osobą Fizyczną, postanowienia art. 20 będą miały znaczenie
rozstrzygające.

21. Procedura reklamacyjna

21.1 Jakiekolwiek reklamacje dotyczące Usług powinny być przekazywane za
pośrednictwem: (i) poczty elektronicznej na adres e-mail: warsaw@hubhub.com
lub (ii) listu z potwierdzeniem nadania przesłanego na adres siedziby
Operatora. Każda Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

(a) imię i nazwisko wnoszącego reklamację;

(b) adres do korespondencji wnoszącego reklamację (w tym adres e-mail oraz
numer telefonu);

(c) przedmiot reklamacji;

(d) szczegółowy opis usługi, która jest przedmiotem reklamacji;

(e) powód reklamacji;

(f) podpis (własnoręczny podpis w przypadku gdy reklamacja jest wnoszona w
formie pisemnej).

21.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w terminie czternastu
(14) Dni Roboczych, liczonych od daty otrzymania reklamacji.

21.3 Operator ma prawo zapytać o tożsamość Członka Będącego Osobą Fizyczną
lub odbiorcy Usługi oraz zweryfikować, czy osoba wnosząca reklamację jest
do tego uprawniona.

21.4 Członek Będący Osobą Fizyczną otrzyma od Operatora zawiadomienie,
dotyczące wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub w przypadku
wnoszenia reklamacji w formie listu z potwierdzeniem nadania, na adres
wskazany przez Członka Będącego Osobą Fizyczną.

21.5 Członek Będący Osobą Fizyczną jest również uprawniony do korzystania z
następującej platformy online prowadzonej przez Komisję Europejską:
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm.

22. Postanowienia końcowe

22.1 Postanowienia Umowy o Członkostwo lub Załączników mają charakter
rozłączny; w przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie stanie się nieważne,
nieskuteczne lub w inny sposób niewykonalne, pozostałe postanowienia
pozostaną ważne, skuteczne i wykonalne w najszerszym zakresie dopuszczalnym
na mocy prawa. Każde takie nieważne, nieskuteczne lub w inny sposób
niewykonalne postanowienie będzie uważane za zastąpione przez takie ważne,
skuteczne i wykonalne postanowienie, które będzie miało znaczenie w jak
największym stopniu oddające pierwotną intencję Stron. Niezależnie od
jakichkolwiek odmiennych postanowień w treści niniejszych Ogólnych
Warunków, stosunek mający swoje źródło w Umowie o Członkostwo nie stanowi
stosunku pomiędzy wynajmującym a najemcą, a Umowa o Członkostwo nie będzie
w żaden sposób interpretowana jako przyznanie Członkowi prawa wyłącznego
użytkowania lub wyłącznego posiadania Powierzchni.

22.2 Operator jest uprawniony, do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków lub
Regulaminu HubHub (,,Dokumenty”), w dowolnym czasie. Przedstawiciele
zostaną powiadomieni, w Formie Dokumentowej, o wszelkich takich zmianach
Dokumentów w drodze dostarczenia e-mailem informacji o zmianie Dokumentów
oraz ich publikacji w miejscu przeznaczonym do tego celu.

22.3 W przypadku, gdy Przedstawiciel nie zaakceptuje zmienionych Dokumentów
zgodnie z Art. 22.2, Przedstawiciel będzie uprawniony, w ciągu czternastu
(14) Dni Roboczych od daty dostarczenia informacji o takiej zmianie, do
wypowiedzenia Umowy o Członkostwo w Formie Dokumentowej z zachowaniem jedno
(1) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. W przypadku gdy Przedstawiciel nie złoży Operatorowi
wypowiedzenia w wyżej wymienionym terminie, takie Dokumenty będą uważane za
zatwierdzone i wiążące dla Przedstawiciela i staną się integralną częścią
Umowy o Członkostwo z momentem upływu czternasto (14) dniowego terminu, o
którym mowa powyżej.

22.4 Strony oświadczają, że uzgodnione kwoty kar umownych odpowiadają
wartości i znaczeniu zobowiązań zabezpieczonych takimi karami umownymi.
Żadne roszczenie dotyczące kary umownej uzgodnionej w niniejszej Umowie nie
przyniesie uszczerbku pozostałym prawom Strony uprawnionej do otrzymania
kary umownej w tym prawu do żądania odszkodowania za szkodę, straty lub na
innej podstawie, w pełnej wysokości, przewyższającej zastrzeżoną karę
umowną.

22.5 Z zastrzeżeniem trybu zmiany Dokumentów przewidzianego w Art. 22.2
Ogólnych Warunków oraz postanowień zawartych w Umowie o Członkostwo, zmiany
do Umowy o Członkostwo zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami i sporządzone w
Formie Dokumentowej pod rygorem nieważności.

22.6 Wszystkie sprawy nieuregulowane w Umowie o Członkostwo podlegają
przepisom polskiego prawa, a w szczególności obowiązującym postanowieniom
polskiego Kodeksu Cywilnego, z późniejszymi zmianami lub innym mającym
zastosowanie przepisom o ochronie konsumentów.

22.7 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w Umowie o
Członkostwo, wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z Umową o
Członkostwo, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane
przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby Operatora (za
wyjątkiem Członków Będących Osobą Fizyczną).

22.8 Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie stanowi
gwarancji ze strony Operatora, że Przestrzeń może być zgodnie z prawem
użytkowana w celach dopuszczonych Umową o Członkostwo.

22.9 Niniejsze Ogólne Warunki muszą zostać uzgodnione przez Przedstawiciela
przed rozpoczęciem Członkostwa. Jeżeli istnieje cokolwiek z czym Członek
Będący Osobą Fizyczną się nie zgadza lub czego nie rozumie w niniejszych
Ogólnych Warunkach, Członek Będący Osobą Fizyczną nie powinien ich
akceptować, lecz skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Operatora, wskazany w Umowie o Członkostwo.

22.10 Niniejsze Ogólne Warunki sporządzone zostały w dwóch wersjach
językowych – polskiej i angielskiej. W przypadku ewentualnych rozbieżności,
wiążący charakter ma wersja angielska.

Agnielska wersja Ogólnych Warunków

Angielska wersja Ogólnych Warunków ważna od 24.04.2020

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków

Ogólne warunki ważne od 1.04.2019 do 23.04.2020