Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2018. December 12-től

1. Fogalom-meghatározások és értelmezés

1.1. Fogalom-meghatározások
Az Általános szerződési feltételekben használt alábbi kifejezések az itt megadott jelentéssel bírnak:
„Kapcsolt Vállalkozás”: egy adott személy vonatkozásában a személytől különböző személy, amely közvetve vagy közvetlenül (i) az adott személyt iránytja, (ii) az adott személy irányítása alatt áll, vagy (iii) közös irányítás alatt áll a fent nevezett első személlyel; a jelen definíció vonatkozásában az ’irányítás’ fogalmába bele értendő a részvények, tulajdonosi részesedés vagy szavazati jogok többségi tulajdonával való közvetett vagy közvetlen rendelkezés, a vezetőség többségének kinevezéséhez való jog vagy a tényleges képesség arra vonatkozóan, hogy az adott személy vonatkozásában meghatározó befolyást gyakolojon.
„Épület”: a Tagsági adatlapon és a Honlapon meghatározott épület, amelyen belül a Terület elhelyezkedik
„Üzleti cím”: a jelen Általános szerződési feltételek 8.2. pontjában írt Üzleti Cím.
„Munkanap”: olyan nap, amelyen a bankok Magyarország területén nyitva tartanak (kivéve szombat, vasárnap és ünnepnapok).
„Munkaidő”: a Munkanapokon reggel 9.00 órától délután 18.00 óráig tartó időszak.
„Kapcsolattartó”: a jelen Általános szerződési feltételek 19.1. pontjában írt, a Vezető Tag képviseletére, a Vezető Tag nevében a Tagsági Szerződéssel kapcsolatos kötelezettség-vállalásra, valamint az Üzemeltetővel történő kapcsolattartásra felhatalmazott személy.
„Adatvédelmi Jogszabály” jelenti valamennyi, Magyarország területén alkalmazandó jogszabályt, törvényt, rendeletet, önkormányzati vagy miniszteri rendeletet amelynek tárgya személyes adatok kezelése és védelme ideértve az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét (EU 2016/679) („GDPR”) és/vagy annak megfelelő hatályos magyar törvényt vagy rendeletet.
„Megkötés”: a Tagsági Szerződés írásos dokumentum formájában, az interneten keresztül vagy elektronikus formában (érvényes és hitelesített igazolással igazolt, biztonságos elektronikus aláírás nélkül) történő megkötése.
„Díj”: a Tagsági Szerződésben meghatározott Díj, további szolgáltatások esetén, ha a Felek ebben is megállapodtak, pedig az Üzemeltetőnél, a Kezelőnél vagy a Honlapon megtekinthető külön árlistában meghatározott díj.
„Vis major esemény”: az érintett fél ésszerű ellenőrzési körén kívül eső esemény, beleértve az alábbi kategóriák bármelyikébe tartozó eseményeket (feltéve, hogy kívül esik az érintett fél  ésszerű ellenőrzési körén): (i) sztrájk, üzembezárás, munkabeszüntetés, munkalassítás vagy bármely egyéb iparági vagy munkaügyi vita; (ii) természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, vihar, földrengés, szélsőséges időjárási körülmények; (iii) háború, katonai műveletek, felkelés, polgári zavargás, terrorizmus, helyi vagy világméretű járvány; (iv) nukleáris, vegyi vagy biológiai szennyezettség vagy hangrobbanás; (v) robbanás vagy szándékos károkozás; (vi) jogszabálynak vagy hatósági végzésnek, szabálynak, rendeletnek vagy utasításnak való megfelelés; (vii) baleset, áramszünet, üzem- vagy gépleállás; (viii) szállítók késedelme vagy anyaghiány; (ix) a munkaerő-toborzás, árubeszerzés vagy szállítás nehézsége vagy megemelkedett költsége; valamint (x) az Üzemeltetőt, a termékeket vagy a szolgáltatásokat érintő egyéb körülmények, a Díjfizetés (bármely okból történő) elmaradásának kivételével.
„Általános szerződési feltételek”: az Üzemeltető és a Vezető Tag közti együttműködés a Honlapon és írásos formában is elérhető, – egyebek mellett – a Szolgáltatások nyújtásának szabályait, a Díj fizetésének általános feltételeit, valamint a Tagsági Szerződéssel kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket rögzítő és a Tagsági Szerződés szerves részét képező jelen általános feltételei.
„HubHub”: a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.1. pontjában írt HubHub.
„HubHub Központ(ok)”: jelenti azokat a központ(ok)at, ahol a Szolgáltatásokat a HubHub Közösség részére az Üzemeltető vagy annak Kapcsolt Vállalkozásai teljesítik.
„HubHub Szabályok”: a Tagság szabályai és alapelvei, valamint a HubHub közösség Területtel kapcsolatos, a Területen kihirdetett vagy ott nyomtatásban kiosztott előírásai.
„Képmás”: jelenti a jelen Általános szerződési feltételek 15.5. pontjában írt Képmást.
„Magánszemély Tag”: természetes személy Vezető Tag, aki a szakmáján, szakterületén vagy vállalkozási tevékenységén kívül eső célokból, azaz fogyasztóként jár el.
„Kezelő(k)”: az Üzemeltető által a Terület kezelésére kijelölt személy(ek).
„Tag”: a Vezető Tag, valamint a Vezető Tag által a Tagsági Szerződés mellékletét képező tagjegyzék (a „Tagjegyzék”) alapján a Tagsági Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételére és a Terület Tagsági Szerződés szerinti használatára felhatalmazott minden természetes (magán) személy.
„Tag Munkatársai”: jelenti a Magánszemély Tagot vagy a Tag bármely alkalmazottját, munkatársait, más munkavállalóit vagy vendégeit akik az Épületbe belépési jogot kérnek.
„Tag Tulajdona”: bármely eszköz, dokumentum, dolog, értéktárgy, ingóság vagy egyéb tulajdon, amelyet a Tag vagy vendégei a Területre bevisznek.
„Tagság”: a jelen Általános szerződési feltételek 2.3. pontjában írt Tagság.
„Tagsági Szerződés”: az Üzemeltető és a Vezető Tag között a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban elektronikusan, online, írásban vagy dokumentum formájában létrejött minden egyes szerződés, melynek a tagsággal kapcsolatos valamennyi dokumentum a részét képezi, különös tekintettel a Tagsági adatlapra és a Tagsági Szerződés Mellékleteire.
„Tagsági adatlap”: a Tagsági Szerződés részét képező nyomtatvány, amely – egyebek mellett – a Díj összegét, az Előfizetés típusát, a Tago(ka)t, a Kezdőnapot, a Tagsági időt és a felmondási időket tartalmazza, és amelyre az Általános szerződési feltételek irányadóak.
„Üzemeltető”: Magyarország joga szerint alapított és működő HubHub Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 3. em.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 01-09-293668) és bármely jogutóda.
„Üzemeltető Cégcsoportja”: jelenti az Üzemeltetőt és az Üzemeltető bármely Kapcsolt Vállalkozását és bármely magánszemélyt vagy személyeket, akik vagy az Üzemeltető vagy az Üzemeltető Kapcsolt Vállalkozásának tulajdonosa (részvényese) és a fentiek bármely hozzátartozója vagy közeli hozzátartozója.
„Fél”: az Üzemeltető vagy a Vezető Tag valamelyike, míg „Felek” alatt az Üzemeltető és a Vezető Tag együtt értendő.
„Platform”: az Üzemeltető által a Szolgáltatások nyújtásával vagy olyan HubHub Központ(ok) kezelésével összefüggésben használt belső vagy külső webes alkalmazás, amely(ek)en keresztül Szolgáltatásnyújtás történik.
„Szabályzatok”: a Honlapon megtalálható vagy más formában a Tag rendelkezésére bocsátott magatartáskódexek, szabályzatok és eljárások bármelyike az Üzemeltető mindenkori kiegészítéseivel vagy módosításaival együtt, a HubHub Szabályokat is beleértve.
„Vezető Tag”: bármely jogi személy vagy Magánszemély tag, aki az Üzemeltetővel Tagsági Szerződést köt.
„Adatvédelmi Szabályzat”: a Honlapon elérhető Szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat.
„Óvadék”: a jelen Általános szerződési feltételek 12.1. pontja szerinti óvadék.
„Szolgáltatások”: a Tagsági Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben az Üzemeltető által felkínált és/vagy a Vezető Tag által kiválasztott szolgáltatások.
„Terület”: a Tagsági Szerződésben megjelölt terület és az Épületen belül található HubHub Központ közös használatú helyiségei, továbbá (a választott Előfizetéstől függően) más rendelkezésre álló HubHub Központon belüli terület. A Terület a választott Előfizetéstől függően a Tagsági Szerződés alapján használható egy vagy több asztal vagy iroda számának megadásával határozható meg.
„Elrendezési terv”: elrendezési terv, amelyen részletesen látható a Terület elosztása és egyes területei az asztal/asztal/ok vagy iroda/irodák elnevezésével vagy számával együtt.
„Kezdőnap”: a Tagsági adatlapon feltüntetett kezdőnap.
„Előfizetés”: a megrendelt és (i) a Tagsági adatlapon, (ii) a Tagsági Szerződés 2. Mellékletében és/vagy (ha releváns) (iii) a Vezető Tag és az Üzemeltető között létrejött külön megállapodásokban részletezett Szolgáltatás(ok), mely(ek)et az Üzemeltető a Díj megfizetése ellenében biztosít.
„Hatály”: jelenti a jelen Általános szerződési feltételek 11.1. pontjában meghatározott Hatályt.
„ÁFA”: általános forgalmi adó.
„Honlap”: a www.hubhub.com címen található honlap.

1.2. Értelmezés
a) eltérő rendelkezés hiányában „pont” alatt jelen Általános szerződési feltételek valamely pontja vagy alpontja értendő;
b) a jelen Általános szerződési feltételekben nem definiált fogalmak a Tagsági Szerződésben megadott jelentéssel bírnak;
c) Az egyes számban használt szavak és kifejezések a többes számú alakot is jelölik, és fordítva;
d) a címek mindössze a hivatkozás könnyebbségét szolgálják, és nem befolyásolják jelen Általános szerződési feltételek értelmezését;
e) a „beleértve” és a „például” kifejezések nem értelmezendők korlátozásként.
f) az „írásbeli forma” jelent bármely postai úton megküldött vagy személyesen átadott és átvételi elismervénnyel átvett kommunikációt (ideértve a kézbesítési értesítővel igazoltan olvasott e-mailt), és a faxot.

2. A Tagsági Szerződés tárgya

2.1. Az Üzemeltető üzleti munkaközösséget hozott létre és működtet a HubHub Tagok számára. A Tagsági Szerződés feltételei szerint az Üzemeltető minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások Tagok részére történő biztosítása érdekében, amiért a Vezető Tag Díjat fizet az Üzemeltetőnek. Az Üzemeltető által jelenleg kínált Szolgáltatások jegyzéke – az irodához való nem kizárólagos hozzáféréssel történő munkavégzési formát is beleértve (a „HubHub”) – (i) a Honlapon és (ii) a Területen érhető el. A HubHub a Tagsági Szerződésben megjelölt Épületen belüli Területen és (az Előfizetés választott típusától függően) más rendelkezésre álló HubHub Központon belüli Területen érhető el.

2.2. Jelen Általános szerződési feltételek rendelkezései
a) a Vezető Tag által kijelölt Tagokra;
b) a Tagok vendégeire; és
c) a Tagsági Szerződés alapján a Szolgáltatások igénybevételére jogosult minden más személyre
is megfelelően alkalmazandók.
Ez a rendelkezés az Épület házirendjére és a Szabályzatokra különösen alkalmazandó.
A Vezető Tag felel annak biztosításáért, hogy a fentiekben felsorolt személyek maradéktalanul betartsák a Tagsági Szerződésben (a Mellékleteket is beleértve), az Épület házirendjében, valamint a Szabályzatokban foglaltakat.

2.3. A Tagsági Szerződés megkötésének napjával az egyes Tagok automatikusan a HubHub közösség tagjává válnak (a „Tagság”), a Szolgáltatások igénybevételéhez be kell tartaniuk a Területre vonatkozó Szabályzatokat és más szabályokat és a 4. pont szerinti egyéb követelményeket.

3. A HubHub közösség célja és értékei

3.1. A HubHub közösség és a Tagok közös céljai az alábbiak:
a) kapcsolatok építése, biztonságos munkahely és tiszteletteljes légkör kialakítása, ahol különböző vállalatcsoportok, startup vállalkozások, szabadúszó vállalkozók, távmunkát végzők és egyéb érdekeltek együtt dolgozhatnak;
b) kreatív légkör teremtése és a Tagok igényeinek megfelelő, sajátos élmény nyújtása; valamint
c) a Tagok ösztönzése (i) a többiekkel közös érdekeltségeik, valamint (ii) a mindennapi, rutinjellegű munkavégzésen túlmutató együttműködési lehetőségek feltérképezésére.

3.2. A HubHub közösség Tagjai számára adott a lehetőség
a) az együttműködésre és egymás tevékenységeinek támogatására;
b) ismereteik és tapasztalataik megbeszélésére és kicserélésére;
c) a Terület és a Szolgáltatások fejlesztését illető elvárásaik és javaslataik Üzemeltetővel vagy a Kezelővel történő megosztására.

3.3. A HubHub Központ a Tagok számára biztosít továbbá (amennyiben az adott HubHub Központban van ilyen),  (i) pihenőzónát és játszószobát, (ii) exkluzív rendezvényeken és workshop-okon való részvételi lehetőséget, valamint (iii) mentorálást és tanácsadást.

3.4. A Szolgáltatások és a Terület létesítményeinek igénybevétele során a Tagok kötelesek az alábbi értékeknek megfelelő magatartást tanúsítani:
a) a Tagoknak tiszteletben kell tartaniuk és – a rendes elhasználódástól eltekintve – az érkezéskori állapotában, tisztán és rendezetten kell elhagyniuk a Területet. Ha valamit elvesznek a helyéről, ugyanoda kell visszatenniük, és rendet kell rakniuk maguk után;
b) a Terület rendeltetéséből eredően elvárható a Tagokkal szemben, hogy lehetőség szerint működjenek együtt egymással és álljanak készen arra, hogy másoktól segítséget és támogatást kérjenek, miközben a saját munkájuk elvégzéséhez való jogukat is tiszteletben kell tartani;
c) a Tagoknak be kell tartaniuk a Szabályzatokat, és tiszteletben kell tartaniuk a körülöttük lévőket, a magánélethez és bizalmas információik védelméhez jogot is beleértve (különös tekintettel az üzleti titokra és személyes adatokra).

3.5. A HubHub közösség (i) nyitott, vidám és együttműködő, ugyanakkor ezzel együtt (ii) szakmai közösség is kíván lenni azzal, hogy a helyes egyensúly megteremtése a Tagok feladata.

4. A Felek nyilatkozatai

4.1. A Vezető Tag ezúton kijelenti, hogy
a) a Terület feltételeit megismerte és elfogadja;
b) tudomása van arról, hogy a Terület nem kizárólagos hozzáférésű iroda, azaz az egyéb megállapodásokban rögzített alapelveknek megfelelően más személyek és/vagy vállalkozások és/vagy Tagok számára is hozzáférhető – egyebek mellett az iroda székhelyükként történő bejegyzése céljából. A Tag ezúton megerősíti továbbá azt is, hogy a fentiek bekövetkezése nem minősül a Tagsági Szerződés megszegésének;
c) tisztában van azzal a ténnyel, hogy a Terület a teljes HubHub közösség érdekét szolgálja és a Vezető Tag Terület-használata, illetőleg Tagsága nem ütközhet a HubHub Közösség egészének érdekeivel;
d) vállalja, hogy minden olyan magatartástól tartózkodik, ami hátrányosan érinti vagy érintheti a Szolgáltatások, a Terület vagy az Épület zavartalan működését és használatát, vagy az Épület használóit, vendégeit vagy vállalkozóit vagy bármely más személyt.

4.2. A Tag köteles betartani (és vendégeivel is betartatni):
a) a Szabályzatokat;
b) az Épület házirendjét;
c) az Elrendezési tervben foglaltakat;
d) a Kezelő(k) és az Üzemeltető javaslatait. A Kezelő(k) Üzemeltető általi kinevezéséig, valamint az Üzemeltető(k) távollétében az Általános szerződési feltételek Kezelőre vonatkozó rendelkezései – a megfelelő módosításokkal – az Üzemeltetőre vagy az Üzemeltető más illetékes képviselőire alkalmazandók.

4.3. A Szabályzatok és az Épület házirendjének legfrissebb verziója mindenkor megtalálható az Üzemeltetőnél vagy a Kezelőnél, aki azokat igény esetén a Tag rendelkezésére bocsátja. A Tag köteles ezen Szabályzatokat és házirendet a Területen tett első látogatása alkalmával megismerni.

4.4. A Terület Elrendezési terven jelölt közös használatú helyiségeiben a tárgyalók kivételével biztonsági okokból video megfigyelő rendszer működik. A kamerák beállításuknak köszönhetően a zárt irodákba nem engednek betekintést. A Vezető Tag köteles munkatársait, vendégeités vállalkozóit a megfigyelő rendszerről tájékoztatni, továbbá a Területen vagy az Épületben is kihelyezésre kerül erre vonatkozó tájékoztatás az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

5. Közösség

A HubHub közösségbe történő belépés

5.1. A Tag Tagságának fennállása alatt és fizetett Előfizetés esetén hozzáférési jogot és jelszót kaphat az Üzemeltetőtől vagy egy külső (harmadik fél) vállalkozótól saját virtuális Platform fiókjához.

5.2. A Platformon történő regisztráció alkalmával a rendszer a Platform felhasználási feltételeinek elfogadását kérheti a Tagtól. A Tag a Platformot az előírt beleegyezések megtörténtét követően, a Platform felhasználási feltételeiben és Adatvédelmi Szabályzatában, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint férhet hozzá. Továbbá, a Tag jelzi/tudomásul veszi, hogy a Platformon a belépési azonosítója automatikusan generálódik a HubHub Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint és annak megfelelően. Amennyiben a Platformot az Üzemeltető Cégcsoportján kívül álló harmadik fél biztosítja, az Üzemeltetőnek nincs ráhatása a Platform felhasználási feltételeire és a Platformmal kapcsolatos egyéb követelményekre, ugyanakkor az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak biztosításáért, hogy a Platform biztonságosan és kényelmesen legyen használható, különös tekintettel arra, hogy a harmadik félnek megfelelő garanciákat kell nyújtania és megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel kell biztosítania, hogy az adatkezelés megfeleljen az Adatvédelmi Jogszabályokban foglaltaknak.

Belépés a HubHub exkluzív rendezvényeire és a rendezvény Területre

5.3. Terület a Szolgáltatások keretében az Üzemeltető, a Kezelő vagy a Tag által szervezett különböző rendezvények helyszíneként is használható (pl. kapcsolatépítő rendezvények, workshopok vagy születésnapok)

5.4. A Kezelő a téma iránt érdeklődő Tagoknak azok kérése esetén minden szükséges tájékoztatást megad az ilyen jellegű rendezvények szervezésével kapcsolatban.

6. Terület

Asztalok vagy privát irodák

6.1. A Tag Területhez való hozzáférésének köre, jellege és feltétele a Vezető Tag által megvásárolt és a Tagsági adatlapon feltüntetett Előfizetéstől függ, melynek részletes ismertetése a Tagsági Szerződés „Az előfizetés típusának részletes ismertetése” című 2. sz. mellékletében található.

6.2. A Vezető Tag által vásárolt Előfizetés szerinti Terület hely az Elrendezési terven feltüntetett számnak és neveknek felel meg. Ugyanakkor a „Rugalmas asztalok”-ra szóló, valamint az „Egy napos” előfizetés esetén a Tag a HubHub Központ közös használatú helyiségeiben bármelyik rugalmas felhasználású/ra szánt és éppen szabad asztalt használhatja (érkezési sorrendben).

6.3. Ha a Tag jogosult a Területre belépni, akkor a Terület közös használatú helyiségeibe is beléphet. A Tag a Terület közös használatú helyiségeit a 6.2 pontban említett terület, iroda vagy asztal elérésére vagy egyéb Szolgáltatások igénybevétele céljából használhatja.

6.4. A Terület közös munkahely, és a Tag tudomásul veszi, hogy más Tagok közvetlen közelében kell dolgoznia, akik akár az övével versengő vállalkozást is folytathatnak. A Tag az ilyen versenytárs Tagok vonatkozásában kizárólagosan felel a távolsággal és/vagy titoktartással kapcsolatos valamennyi kötelezettsége teljesítéséért, e tekintetben az Üzemeltető felelőssége kifejezetten kizárt.

6.5. A Tag tudomással bír arról, hogy a Terület közös használatából eredően az esetlegesen elhangzó érzékeny vagy bizalmas információkat mások is meghallhatják, és a Tag vállalja, hogy ilyen esetekben tiszteletben tartja más Tagok magánélethez és bizalmas információik védelméhez való jogát (különös tekintettel az üzleti titokra és személyes adatokra).

6.6. Ahol az Előfizetés a Területre történő belépésre jogosítja fel a Tagot, a Terület egyetlen részét illetően sem biztosít kizárólagos jogosultságot. A Tag feladata arról gondoskodni, hogy a Terület megfeleljen a Tag tevékenységével kapcsolatos szükségleteknek.

6.7. A Tagok kizárólagosan és maradéktalanul felelősek bizalmas adataik biztonságáért a Területen belül, illetve a Platform használata során. Az Üzemeltető a Tag bizalmas információihoz való jogosulatlan hozzáférésért semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha az az Üzemeltetőnek a Tag irányában fennálló titoktartási kötelezettségei bizonyíthatóan szándékos megszegéséből eredően következik be.

6.8. A Terület közös iroda, és a Tagoknak más Tagokra tekintettel, tisztelettudóan kell használniuk a Területet, a Platformot és a Honlapot. Az Üzemeltető nem tolerálja a munkatársaival vagy más Tagokkal (ideértve, de nem kizárólag a Kezelő(ke)t) szemben tanúsított sértő beszédet, fenyegető magatartást vagy bántalmazást, sem az Üzemeltető vagy más Tagok tulajdonában történő károkozást, és fenntartja a jogot, hogy ilyen magatartás esetén a Tagot a Platformról eltávolítsa, saját belátása szerint további figyelmeztetés nélül, Tagságukat és a Platformhoz való hozzáférésüket felfüggessze vagy törölje.

Zárható szekrény

6.9. A Tag a Tagsági adatlapon kiválasztott Előfizetéstől függően használhatja a Területen található, szabad zárható szekrényeket.

6.10. A Tag nem hagyhatja semmilyen Tulajdonát a Területen.

6.11. A Tag tudomásul veszi, hogy a Tag Tulajdonának őrzése vagy tárolása nem tartozik bele a HubHub működésébe. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Tag Tulajdonának elvesztéséért vagy abban keletkező kárért, kivéve ha az a Tag tulajdonát az Üzemeltető veszíti el vagy okoz benne kárt.

Hozzáférés a Területhez és a Szolgáltatásokhoz

6.12. A Tag vagy az új Tag az (esetlegesen) előírt előleg megfizetését követően léphet be először a Területre és veheti igénybe azokat a Szolgáltatásokat, amelyeket a Vezető Tag vagy a Tag (i) a Kezdőnapon vagy (ii) azon a későbbi napon, amikor az Üzemeltető írásban, e-mailben vagy más formában visszaigazolja az új Tag Tagjegyzékbe történő felvételét, azonban a Vezető Tag feladata arról gondoskodni, hogy valamennyi új Tag regisztráljon a Platformon. A Vezető Tag feladata a Tagjegyzék vezetése, a Vezető Tag felel a Tagjegyzék pontosságáért és helyességéért.

6.13. A Tag csak abban az esetben jogosult a Területhez állandó jelleggel hozzáférni, ha az Előfizetés típusa ezt lehetővé teszi és a Tag az Üzemeltetővel ebben állapodik meg. Amennyiben a Tag korlátlan, azaz 24 órás hozzáféréssel rendelkezik a Területhez, az nem jelenti azt, hogy ott élhet; A Terült nem használható szállásolási, alvási vagy főzési célokra vagy bármely más erkölcstelen vagy illegális célokra. A Területen szerencsejáték automata nem üzemeltethető. A Területet a Tag éjszakai szálláshely céljára nem használhatja, az illetékes hatósághoz az Épület/Terület címét lakcímnek nem jelentheti be.

6.14. Az Üzemeltető a választott Előfizetés alapján egyéni elektronikus kártyá(ka)t, kulcso(ka)t, kódo(ka)t és egyéb beléptető eszközöket biztosíthat (i) az Épület megfelelő részeihez (a parkolókat, tusolókat, kerékpártárolókat is beleértve, ha releváns) és (ii) a Területhez. A Tag tudomásul veszi, hogy az egyéni elektronikus kártyá(ka)t, kulcso(ka)t, kódo(ka)t és egyéb beléptető eszközök másnak át nem adhatók és köteles a Tag ezeket lopástól, rablástól vagy kifosztástól megóvni.

6.15. Az elektronikus kártyák, kulcsok, kódok és egyéb beléptető eszközök mindenkor az Üzemeltető tulajdonában maradnak.  Amennyiben a Tagsági Szerződés megszűnésekor ezek valamelyike nem kerül visszaadásra, az alábbi 12. pontban meghatározott Óvadék (ha van ilyen) teljes összegének vagy egy részének elvesztésével jár.

6.16. A Felek az egyértelműség végett és a Tagsági Szerződés egyéb rendelkezéseinek megfelelően rögzítik, hogy (i) a Tag vagy (ii) vendége csak az Előfizetési díj megfizetése esetén válik jogosulttá a Tag által megrendelt Szolgáltatások igénybevételére (aktív Tagság).

6.17. Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz a Tag előzetes tájékoztatása érdekében, amennyiben a Tag Területhez való hozzáférésében vagy a Szolgáltató Területen nyújtott Szolgáltatásainak az elérhetőségében bármilyen változás vagy fennakadás várható.

6.18. A Tagsági Szerződés (a jelen Általános szerződési feltételek alábbi 11.1. pontban definiált) Hatálya alatt az Üzemeltető, a Kezelő vagy az ezek bármelyike által arra meghatalmazott személy bármikor jogosult (i) a Szolgáltatások teljesítésével összefüggésben (ellenkező megállapodás hiányában beleértve, de nem kizárólag a takarítást és a levelek kézbesítését is, internet szolgáltatáshoz kapcsolódó karbantartás, közös területek tekintetében ballonos víz szolgáltatás teljesítése céljából), a Szolgáltatások nyújtása céljából, valamint biztonsági okokból vagy vészhelyzetben korlátlanul – értesítést követően vagy anélkül – a Terület bármely részére belépni, a privát irodákat is beleértve, és/vagy (ii) a privát irodák kivételével a Terület Tag által használt részén található bútorokat ideiglenesen elmozdítani. Az Üzemeltető és a Kezelő ezenkívül bármely más célból is korlátlanul beléphet a Területre – értesítést követően vagy anélkül –, de különösen azért, hogy ügyfeleinek megmutassa azt, azzal, hogy a privát irodák területére történő ilyen egyéb céllal történő belépés 5 nappal korábban történő értesítéshez kötött. A Tag köteles tűrni az Üzemeltető és a Kezelő ezen korlátlan hozzáférését, és abban az Üzemeltetőt, illetve a Kezelőt semmilyen módon nem akadályozhatja.

6.19. Amennyiben az Üzemeltető bármely okból, így egyebek mellett (i) az építési tervek módosulásából, az engedélyek beszerzésének késedelméből vagy a Terület megszerzésének akadályoztatásából vagy (ii) a Tag által okozott késedelemből vagy a Tag által kért és az Üzemeltető által jóváhagyott módosítások miatti késedelemből eredően nem tudja a Tagsági Szerződés szerinti Területet a Kezdőnapra a Tag rendelkezésére bocsátani, az Üzemeltetőt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, és a Tagsági Szerződés változatlanul érvényben marad. Ebben az esetben – hacsak a Tagsági Szerződés arról másként nem rendelkezik – a Vezető Tag nem köteles addig a Díjat megfizetni, amíg az Üzemeltető a Tag rendelkezésére nem bocsátja a (Tagsági Szerződés szerinti) Területet.

6.20. A Területhez történő hozzáférés egyebek mellett a következő okokból időnként akadályozott lehet: (i) olyan rendezvények szervezése vagy egyéb Szolgáltatások nyújtása a Területen, amelyekre az Előfizetés nem terjed ki, és amelyeken a részvétel, illetve amelyek igénybe vétele további Díj fizetéséhez kötött, (ii) a Területen belüli munkaterület áthelyezésének vagy korlátozásának, ritka esetben pedig teljes kiürítésének szükségessége vagy (iii) az Épületen végzett bármely munkálat, beleértve, de nem kizárólag a belső kialakítással kapcsolatos munkákat is.

6.21. Az Üzemeltető tájékoztatja a Tagot, hogy az Épület földszintjén kiállítási tér található, az Épület területén az Üzemeltetőn kívüli további bérlők üzemelnek, valamint az Épület aulája rendszeresen különböző események helyszínéül szolgál. Erre tekintettel a Tag tudomásul veszi, hogy évente néhány alkalommal a kiállítási tér átrendezése az Épületbe történő belépés/kilépést zavarhatja; valamint az Épületben megrendezésre kerülő rendezvények (elsősorban Munkaidőn kívüli időszakokban) zajjal járhatnak. A jelen pontban szabályozott esetekben a Tag a Díj csökkentésre nem jogosult.

6.22. Az Üzemeltető tájékoztatja a Tagot, hogy az Üzemeltető vagy az Épület Tulajdonosa megbízásából harmadik felek rendszeresen, rövid időszakokra a Területre való belépésre jogosultak, abból a célból, hogy az Épület külső homlokzatán elhelyezett növényeket öntözzék, gondozzák és karbantartsák. A belépés kizárólag az Üzemeltető képviselője vagy annak a Tagnak a jelenlétében történhet, aki az adott HubHub Irodarészt használja. A Tag köteles együttműködni annak érdekében, hogy a jelen pontban szabályozott szolgáltatásokat teljesítsék és az Üzemeltető felé kártérítési igénnyel (díjcsökkentési igénnyel) nem léphet fel ehhez kapcsolódóan.

Hozzáférés a HubHub Központokon belüli HubHub területekhez

6.23. Azok a Tagok, akik a Tagsági Szerződés alapján hozzáférési jogot szereztek az Üzemeltető Cégcsoportjához tartozó vállalatok által üzemeltetett más HubHub Központokban található HubHub területekhez, kötelesek az ezen területekre vonatkozó szabályokat betartani. A más HubHub Központokban található HubHub területeken az Üzemeltető Cégcsoportjába tartozó Kapcsolt Vállalkozásai által nyújtott szolgáltatások igénybevétele mindenkor a szolgáltatások aktuális elérhetőségétől függ. Az ilyen szolgáltatások hatékony kihasználása érdekében a Tagnak fel kell vennie a kapcsolatot a Kezelővel, aki további részletes utasításokkal látja el a Tagot és tájékoztatja a vonatkozó eljárásokról.

7. Tárgyalók, tanácstermek, rendezvényterületek

Foglalás

7.1. A Tagoknak az Előfizetéstől függően lehetőségük van az Üzemeltetőnél, a Kezelőnél vagy a Honlapon megtalálható árlista szerinti további Díj megfizetése ellenében tárgyalók, tanácstermek, konferencia termek, külön termek és rendezvényterületek lefoglalására.

7.2. A foglalás (i) a Platformon, (ii) a Kezelőnek küldött e-mailben vagy (iii) a Kezelővel a Területen történő egyeztetés útján történhet. A foglalás a Kezelő visszaigazolásának a Tag által történő kézhezvételekor lép hatályba. A fenti (ii) és (iii) alpontok szerinti foglalás csak Munkaidőben lehetséges.

7.3. A tárgyalók, tanácstermek, konferencia termek, külön termek és rendezvényterületek (amennyiben alkalmazandó) használatának díja megkezdett óránként kerül felszámításra. A Tag a tárgyalókat, tanácstermeket, konferencia termeket, külön termeket és rendezvényterületeket ésszerűen és rendeltetésszerűen használja.

7.4. Amennyiben a Tag a jelen Általános szerződési feltételek 7. fejezete szerinti bármilyen területet használ, a Tag köteles:
(a) ésszerűen és rendeltetésszerűen használni a területet;
(b) összhangban az Üzemeltető és/vagy a Kezelő által előírt ésszerű szabályoknak megfelelően;
(c) amennyiben kárt okoz az adott területen, a Tag köteles azt azonnal megjavítani az Üzemeltető ésszerű elvárásainak megfelelően;
(d) kiüríteni a területet legkésőbb a Tag által lefoglalt időszak végére.

8. Nyomtatás és egyéb Szolgáltatások

Nyomtatás

8.1. A Tag havonta 150 oldal nyomtatására fénymásolására jogosult (ésszerű mértékű használat szabálya). Az ezen felül kinyomtatott oldalakért – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a 10. pont szerint további díj fizetendő. A nyomtató használata érkezési sorrendben történik, amelyre tekintettel az Üzemeltető nem tud valamennyi Tag részére korlátlan hozzáférést biztosítani.

Céges cím és postafiók

8.2. A Vezető Tagnak az Előfizetéstől függően lehetősége lehet a Területnek helyet biztosító Épület címét az illetékes hatóságokhoz vagy cégbírósághoz a Vezető Tag üzleti tevékenységének címeként, vállalatának székhelyeként, vagy levelezési címeként bejelenteni (az „Üzleti cím”).

8.3. A Vezető Tag a Tagsági Szerződés lejártát vagy (bármely okból történő) felmondását követően haladéktalanul, de legkésőbb egy (1) héten belül köteles Üzleti címét (amennyiben az a Területnek helyet biztosító Épület címe) az illetékes bíróságnál és egyéb hatóságoknál megszüntetni, és ennek tényét az Üzemeltető felé a változásbejegyzési kérelmek benyújtásáról az illetékes bíróságtól/hatóságtól kapott átvételi igazolás bemutatásával igazolni. Ennek elmaradása esetén a Vezető Tag a Tagsági Szerződés megszűnését vagy lejártát követő egy (1) hét elteltével minden egyes nap után a Tagsági Szerződés (alábbiakban definiált) napi 100 EUR összegű kötbért tartozik az Üzemeltető részére megfizetni.

Postai szolgáltatás, portaszolgálat, a bejáratnál kihelyezett logó és más további Szolgáltatások

8.4. Az Üzemeltető az Előfizetés alapján nem biztosított, további Szolgáltatásokat, (megrendelés esetén), a postaszolgáltatást, portaszolgálatot és a bejárati logót:
a) az Üzemeltetőnél vagy a Kezelőnél vagy a Honlapon elérhető mindenkori árlista alapján;
b) a Felek külön megállapodása szerinti feltételekkel (ha releváns);
c) az Üzemeltető vagy a Kezelő saját hatáskörében meghozott döntése vagy az aktuálisan rendelkezésre álló hely függvényében
nyújtja.

8.5. A Vezető Tag vállalja, hogy kifizeti a megrendelt további Szolgáltatások díját (az esetlegesen előírt előleg megfizetését is beleértve).

8.6. Az aktuálisan elérhető Szolgáltatások jegyzéke megtalálható a Honlapon és a HubHub recepcióján, vagy az Üzemeltető igény esetén e-mailben megküldi azt a Kapcsolattartónak.

Internet és egyéb közművek és szolgáltatások

8.7. A Területen az alábbi közmű- és egyéb szolgáltatások állnak rendelkezésre: áram (230V és 380V), hideg és meleg vízellátás, szennyvízelvezetés, szokásos irodai hulladék elszállítása, internetkapcsolat, kávégép és takarítás (esetleg szódavíz és/vagy egyéb frissítők).

8.8. A Tag vállalja, hogy betartja az internethálózatra vonatkozó előírásokat, a WiFi kapcsolatot beleértve.

8.9. A Tag vállalja, hogy nem folytat olyan online, üzleti vagy egyéb tevékenységet, amely (i) nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy hátrányosan érintheti a Terület vagy a Szolgáltatások működését, beleértve korlátozás nélkül a Területtel összeköttetésben álló bármely szerver vagy hálózat túlterhelését vagy sérülését vagy (ii) morális szempontból megkérdőjelezhető és ronthatja vagy egyéb módon hátrányosan érintheti a Tagságból eredő előnyöket, vagy akár az Üzemeltető, akár a HubHub közösség bármely Tagjának jó hírét, beleértve korlátozás nélkül a márkaoltalom vagy szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli letöltését vagy felhasználását, piramisjátékokban való részvételt, spamek küldését, személyazonosság-lopást, mások rágalmazását vagy zaklatását, valamint profán vagy illetlen tartalmak feltöltését vagy letöltését.

8.10. Tilos az internetkapcsolatot nagy adatmennyiség letöltésével túlterhelni.

9. A Szolgáltatások igénybevétele

9.1. A Tag a Szolgáltatásokat kizárólag irodai célokra és azokkal összefüggésben veheti igénybe, kivéve amennyiben a Szolgáltatásoknak parkolóhely- vagy kerékpártároló-használat is a részét képezi, mely Szolgáltatások kerékpárok tárolására, illetve 3,5 tonnát nem meghaladó össztömegű gépjárművek parkolására vehetők igénybe. A Tag a Szolgáltatásokat az itt megadott célokon kívül egyéb célra (hacsak arról a Tagsági Szerződés másként nem rendelkezik), valamint az Üzemeltető előzetes írásos vagy elektronikus (e-mailben adott) hozzájárulása nélkül nem veheti igénybe. A leparkolt járműveken vagy azokkal kapcsolatban nem helyezhető el “Eladó” vagy más hasonló hirdetés. Valamennyi járművet az arra kijelölt helyen kell leparkolni, a kihelyezett jelzéseknek megfelelően.

9.2. A Szolgáltatások igénybevételére – a Területre való belépésre különös tekintettel – kizárólag a Tagok, valamint a Tagok Tagsági Megállapodás szerinti vendégei jogosultak. A Tag nem engedélyezheti harmadik feleknek sem a Szolgáltatások igénybevételét, sem a Terület (illetve a Terület bármely részének) használatát.

9.3. A Területre, az Épület közös használatú helyiségeibe és egyéb részeibe, valamint az Épület létesítményeibe történő belépés esetén a Tag a vagyoni károk, személyi sérülések és esetleges halálesetek megelőzése érdekében köteles a Magyarországon irányadó higiéniai, egészségügyi, biztonsági és tűzvédelmi jogszabályokat és előírásokat betartani, és nem alkalmazhat olyan anyagokat, eljárásokat és eszközöket, amelyek a vonatkozó jogszabályok és az irányadó műszaki szabványok szerinti értéket meghaladó gőz-, zaj-, rezgés- vagy egyéb kibocsátással szennyezi a környezetet. A Tag felelős a munkahelyi egészség és balesetvédelmi jogszabályok és előírások betartásáért, ideértve a munkahelyi körülményekre és feltételekre vonatkozó jogszabályokat.

9.4. A Tag nem jogosult zajjal járó eszközön vagy felszerelésen játszani vagy ilyet használni, nem jogousult továbbá a Területen olyan rendezvényt szervezni, amely a Területen kívül is hallatszódik, különös tekinttetel az Épület többi vagy bármely más részére; a Tag nem jogosult rádió vagy más zenei eszköz használatával a többi Tagot zavarni, hangoskodni vagy oda nem illő zajokat hallatni. A Tag nem jogosult olyan villódzó fények felszerelésére vagy használatára, amely a Területen kívül is látszódik.

9.5. A Tag vállalja, hogy a Területet saját költségén jó állapotban tartja, a szemetet eltakarítja és nem zavarja az Épületnek a közönség számára hozzáférhető területein tartózkodó látogatókat.

9.6. A Tag tudomásul veszi, hogy a Terület szálláshely vagy éjszakai tartózkodás céljára nem használható.

9.7. A Tag fogadhat vendégeket, de csak az erre a célra kijelölt területeken. és amennyiben az Üzemeltető ilyet vezet, a Vendég Szolgáltatást csak a vendégnyilvántartásba történő felvételt követően vehet igénybe. A vendéget mindenkor egy Tagnak kell kísérnie, és a Tag vendégei cselekményeiért és mulasztásaiért mindenkor úgy felel, mintha saját maga járt volna el a vendég helyett. A Tag köteles vendégeit a HubHub Szabályokról, valamint a Területre és a Szolgáltatásokra vonatkozó egyéb követelményekről megfelelően tájékoztatni. Az Üzemeltető jogosult az ésszerűség keretei között (pl. beléptető kártya rendszerrel, látogatók regisztrálásával stb. hasonló irodaépületekben is szokásos módon) a Terület különböző részeihez való hozzáférési jogot szabályozni anélkül, hogy ezzel a Tag Területhez való hozzáférését korlátozná vagy akadályozná.

9.8. Kerékpárt a Területre bevinni, valamint a Területen dohányozni tilos.

9.9. A Tag nem helyezhet el tárgyakat vagy egyéb dolgokat az Épület közös használatú helyiségeiben, a garázsokban vagy az Épület egyéb külső vagy belső területein (vagy az Épület bármely más részén), kivéve azokat a területeket, amelyek ilyen célra történő használatát az Üzemeltető jóváhagyta.

9.10. Amennyiben a Tag megszegi a parkolási szabályokat, az Üzemeltető a parkolási szabályokat megszegő járműveket a Tag kockázatára és költségére elvitetheti a parkolóból.

9.11. Az Üzemeltetőnek jogában áll a Területről bármely személyt kitiltani vagy kiutasítani, aki az Üzemeltető vagy a Kezelők megítélése szerint ittas állapotban van, vagy alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll, vagy aki bármely módon megsérti a Szabályzatokat.

9.12. A Területre, a közös használatú területekre, a folyosókra vagy az Épület más beltéri részeire tilos állatot bevinni, kivéve kutyát vagy más háziállatot az Épület házirendjében foglalt rendelkezések szerint.

9.13. A Tag nem jogosult a Területen gőz vagy gáz motort vagy vízmelegítőt felszerelni és üzemeltetni, kivéve amennyiben ezt a Tagsági Szerződés kifejezetten megengedi. Fűtésre, világításra vagy más célra olaj, gáz vagy gyúlékony folyadékok használata szigorúan tilos. Robbanóanyagokat vagy más fokozottan veszélyes anyagokat a Területre bevinni tilos.

9.14. Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Területen nem szervezhető nyilvános vagy zárt körű aukció vagy kiállítás. Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Területen nem szervezhető politikai összejövetel.

9.15. A Tagnak tilos:
a) a Területen elhelyeztt bútorokban kárt okozni, azokat tönkre tenni;
b) a Területen és a közös területeken szemetelni;
c) túlterhelni az emeletet, a konferencia ternet vagy túlterhelni a fénymásoló vagy nyomtató berendezéseket;
d) a Területen belül található ablakokban kárt tenni, köteles azok állapotát megőrizni, azon nem jogosult semmilyen módon változtatni.

9.16. A Tag tudomásul veszi, hogy
a) az Üzemeltető vagy az általa meghatalmazott személyek a Területre előzetes értesítés nélkül is bármikor beléphetnek. Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Tagot kizárólag a szükséges legkisebb mértékig zavarja és a Területre belépéskor okozott esetleges károkat köteles megtéríteni; és
b) az Üzemeltető a HubHub Központban a nyilvánosság számára elérhető rendezvényeket tarthat; az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Tagot kizárólag a szükséges legkisebb mértékig zavarja.

10. Fizetési feltételek

10.1. A Díj a Tagsági Szerződés szerinti Előfizetés alapján automatikusan kerül kiszámlázásra a Vezető Tag részére. Az Előfizetésben foglaltakon felül további Szolgáltatások igénybe vétele esetén az Üzemeltető egy (1) összesítő számlát is kiállíthat az adott számlázási időszakban biztosított valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan, bizonyos esetekben azonban egyes további Szolgáltatások díja előre fizetendő, ezért kiszámlázása külön történhet.

10.2. A jelen Általános szerződési feltételek és a Tagsági Szerződés alapján fizetendő összegek után – a Díjat is beleértve – a vonatkozó jogszabályokban előírt mértékű ÁFA fizetendő (ha releváns).

10.3. Kivéve, ahol arról jelen Általános szerződési feltételek vagy a Tagsági Szerződés másként rendelkezik, a Tag a Díjat banki átutalással az Üzemeltető vonatkozó számlájában megjelölt (és bizonyos esetekben a Platformon a Vezető Tag profiljában is megtekinthető) bankszámlára, a számla kiállításától számított tíz (10) napos határidővel, de legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig tartozik megfizetni. A Díj megfizetése azon a napon minősül teljesítettnek, amely napon az esedékes Díj teljes összege az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra kerül.

10.4. A Vezető Tagok, akik (a Tagsági Szerződésben) nem járultak hozzá az elektronikus számlázáshoz, a Terület recepcióján kötelesek a számlát a Szolgáltatások megrendelését követően haladéktalanul átvenni. Amennyiben a Tag vagy képviselője nem személyesen veszi a számlát és elektronikus számlázás sem történik, a számla a Vezető Tag Tagsági Szerződésben megadott címére is elküldhető (kivéve ha az megegyezik a Terület címével).

10.5. A Felek eltérő megállapodásának hiányában az Üzemeltető egy (1) hónapnál rövidebb időn át nyújtott Szolgáltatásaiért járó Díj teljes egészében előre fizetendő.

10.6. Amennyiben a Vezető Tag bármely fizetéssel – a Díjat is beleértve – 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esik, az Üzemeltető a késedelmes fizetés(ek) teljesítéséig, az
Üzemeltető bankszámlájára történő jóváírásáig saját belátása szerint megtagadhatja vagy korlátozhatja a Tag hozzáférését a Területhez és a Szolgáltatásokhoz.

10.7. Ha az Előfizetés naptári hónap során indul vagy ér véget, arányos összegű Díj kerül felszámításra, vagyis a Díj (vagy adott részének) kiszámítása a Díj egy harmincad részének (két tizedes jegyre kerekített) összege, valamint azon naptári napok számának összeszorzásával történik, ahány naptári napra fizetendő a Díj (vagy annak adott része).

10.8. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy az Üzemeltető az egy (1) hónapnál hosszabb időn át nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan a folyó hóra kiállított első számlát és a következő hónapra vonatkozó számlát a Tagsági Szerződés Megkötésétől számított tíz (10) Munkanapon belül, a számla keltétől számított tíz (10) Munkanapos fizetési határidővel állítja ki. Az ezt követő számlákat a tárgyhót megelőző hónap tizedik (10.) napjáig kell kiállítani. Az Üzemeltető ezenkívül minden íróasztal vagy iroda után a Tagsági Szerződésben meghatározott összegű, amennyiben alkalmazandó beállítási díj(ak)at számíthat fel, amely az Üzemeltető első számlájában automatikusan kiszámlázásra kerül (kivéve a fogyasztóként eljáró Magánszemély Tagok esetében).

10.9. A Tagsági Szerződés alapján rendelt Szolgáltatások igénybevételének elmaradás nem mentesíti a Tagot fizetési kötelezettsége alól, kivéve, ha az közvetlenül az Üzemeltető Tagsági Szerződés szerinti kötelezettségei megszegésére vezethető vissza.

10.10. A Tag – a fogyasztóként eljáró Magánszemély tagokat kivéve – egyoldalúan nem élhet beszámítással az Üzemeltető követeléseivel szemben, és nem csökkentheti a Díj vagy a jelen Általános szerződési feltételek vagy a Tagsági Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben teljesítendő bármely egyéb fizetés összegét, illetve abból nem tarthat vissza.

10.11. Amennyiben valamely Tag Üzemeltető részére fizetendő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esne, a Ptk. -ban előírt mértékű késedelemi kamatot tartozik az Üzemeltető részére fizetni.

10.12. A Tag köteles megtéríteni az Üzemeltető valamennyi kárát, (ideértve az Üzemeltető szakmai tanácsadóinaka díját is), amelyet az Üzemeltető vagy a Kezelő oldalán keletkezik az alábbiak miatt/alábbikkal összefüggésben:
(a)    a Tag számára a Tagsági Szerződésben rögzített bármely kötelezettség megszegése;
(b)    a Tag részére felszólítás előkészítése és kézbesítése amelyben részletezésre kerül, hogy a tag nem teljesítette a Tagsági Szerződésben előírt kötelezettségét, ideértve a Tagsági Szerződés felmondását is még abban az esetben is, ha a Tag a felszólításban foglaltak szerint jár el és az Üzemeltető nem tesz további lépéseket a felszólításban foglaltakkal kapcsolatban; és
(c)      a Tag Tagsági Szerződésből eredő lejárt tartozásainak behajtása érdekében a Taggal szemben bármilyen lépések.

11. Hatály

11.1. A Tagsági Szerződés a Tagsági Szerződésben meghatározott időtartamra jön létre (a „Hatály”) és Felek általi aláírás napján lép hatályba, az interneten keresztül történő szerződéskötés esetén pedig azon a napon, amelyen az Üzemeltető e-mailben megküldi a Vezető Tagnak a végleges megállapodás visszaigazolását. Amennyiben – akár az Előfizetés részét képező, akár azon felül igényelt – egyes Szolgáltatások más-más feltételekkel állnak a Tag rendelkezésre, úgy rendelkezésre állásuk időtartamát külön-külön kell kiszámítani. A Tagsági Szerződés a Hatályra való tekintet nélkül írásban vagy elektronikus úton is felmondható (i) a Felek bármelyike által a másik Félhez címzett felmondással, a Tagsági Szerződés eltérő rendelkezése hiányában egy (1) hónapos felmondási idővel, a felmondás másik Fél részére történő kézbesítését követő naptári hónap utolsó napjára, (ii) a Felek írásos megállapodásával, (iii) az Épület tulajdonosa és az Üzemeltető között létrejött bérleti szerződés megszűnésekor, valamint (iv) az Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek 11.4 pont szerinti felmondásával.

11.2. Az „Egy napos” Előfizetés kivételével a különböző Előfizetés-típusok minimum egy (1) hónapos Hatállyal vehetők igénybe.

11.3. A Tag az Előfizetést és a Hatályt új Tagsági adatlap benyújtásával meghosszabbíthatja, amely az Üzemeltető általi aláírást (vagy elektronikus visszaigazolást) követően a Tagsági Szerződés módosításának minősül. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Előfizetés vagy a Hatály meghosszabbítását saját belátása szerint visszautasítsa különösen abban az esetben, ha aktuálisan nem áll rendelkezésre elegendő terület. Az ilyen célból kiállított, elfogadott és mindkét Fél által aláírt (vagy elektronikus úton visszaigazolt) Tagsági adatlap a Tagsági Szerződés következő Mellékletének tekintendő, és felülír minden korábbi igénylő lapot, illetve a Tagsági Szerződést.

11.4. Hacsak a Tagsági Szerződés másként nem rendelkezik, az Üzemeltető a Tagsági Szerződést (vagy annak egy bizonyos Tagra vonatkozó részét) írásban vagy elektronikus úton, a felmondás Vezető Tag részére történő kézbesítés hatályával, azonnali hatállyal felmondhatja amennyiben:
a) a Vezető Tag a Díj fizetésével késedelembe esett, és szerződésszegését az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívásától számított további tíz (10) Munkanapon belül nem orvosolja;
b) a Tag megszegi a Tagsági Szerződést, különös tekintettel a Szabályzatokra vagy az Épület házirendjére, és szerződésszegését az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívásától számított további két (2) Munkanapon belül nem orvosolja;
c) a Tag a Területre történő belépéshez kapott elektronikus kártyát, kulcsokat, kódokat vagy egyéb beléptető eszközt másoknak átadja, vagy a Területhez és a kifizetett Szolgáltatásokhoz a Tag vendégein kívül más harmadik feleknek hozzáférést enged és ezt az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívásától számított további két (2) Munkanapon belül nem orvosolja;
d) a Szolgáltatások használatának céljában a jelen szerződésben meghatározottaktól eltérő változás történik, és a Tag a szerződésszegést az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívásától számított további öt (5) Munkanapon belül nem orvosolja;
e) a Tag súlyos kárt okoz a Területen és az okozott kárt az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívása szerinti ésszerű (amennyiben az műszakilag megengedett, legalább 15 napos) határidőre nem orvosolja;
f) a Vezető Tag a 12. pont szerinti Óvadékot nem egészíti ki vagy nem újítja meg a Tagsági Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, és szerződésszegése az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívásának kézhezvételét követő további tíz (10) Munkanap után is fennáll.
g) a Vezető Tag a Magyar jog szabályai szerint felszámolás, csődeljárás, átalakulás vagy más hasonló eljárás alá kerül.

11.5. A Vezető Tag a Tagsági Szerződést írásban vagy elektronikus úton, az Üzemeltetőhöz címzett értesítéssel mondhatja fel.

11.6. A Tagsági Szerződésnek a 11.4 pont szerinti felmondása esetén (a jelen Általános szerződési feltételek 11. 4. pontjában körülírt Tagsági szerződés felmondása a Tagsági Szerződés vagy az Általános szerződési feltételek Vezető Tag vagy Tag általi megszegése miatt) az Üzemeltető elsősorban az Óvadék Tagsági Szerződés aláírása napján fennálló összegével megegyező összegű kötbért követelhet a Tagtól. A jelen Általános szerződési feltételek 11.6. pontjában írt kötbér az Üzemeltető erre vonatkozó felhívása esetén fizetendő. Az Üzemeltető jogosult a kötbér összegét az Óvadék összegébe beszámítás útján elszámolni.

11.7. A Tag a Tagsági Szerződés lejártát vagy (bármely okból történő) megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb egy (1) héten belül köteles saját költségére:
a) visszaadni a rendelkezésére bocsátott kártyá(ka)t, kulcso(ka)t, kódokat vagy a Területhez vagy a zárható szekrényhez (ha van ilyen) történő hozzáférést biztosító egyéb eszközt;
b) eltávolítani a Területről a Tag minden Tulajdonát, elvinni onnan személyes tárgyait és kiüríteni a zárható szekrényt (ha van ilyen).
c) a 8.3 pont szerinti kötelezettségeket teljesíteni, amennyiben alkalmazandó.

11.8. Amennyiben a Tag nem teljesíti a 11.7 pont szerinti kötelezettségei valamelyikét, az Üzemeltető a kötelezettség-szegés minden napja után 100 euró összegű kötbér megfizetésére kötelezheti a Vezető Tagot és a Vezető Tag köteles az Üzemeltető részére a kötbért megfizetni, ami nem érinti az Üzemeltető ugyanezen okból benyújtott vagy igényelt esetleges egyéb követeléseit vagy jogorvoslatait. A jelen Általános szerződési feltételek 11.8. pontjában rögzített kötbér az
Üzemeltető ezirányú kérése esetén fizetendő.

11.9. Ha a Tag egy (1) hétnél hosszabb időszakon keresztül elmulasztja a Területet az Üzemeltető által előírt módon visszaszolgáltatni és azt az eredeti állapotba visszaállítani, úgy az Üzemeltető jogosulttá válik bármilyen módon a Területre belépni és megtagadni a Tagtól az ahhoz való hozzáférést. Ezen túlmenően az Üzemeltető visszavonhatatlanul jogosulttá válik – önálló döntése alapján – az alábbiakra:
a) a Tag valamennyi ingóságának a Területről való eltávolítása és azok tárolása, esetleges jelzések és más vállalati jelek eltávolítása. A Tag kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Üzemeltető – amennyiben a tárolás időtartama meghaladja a legalább öt (5) Munkanapos időszakot – úgy a Területről eltávolított tárgyait (a Tag költségén) tárolja és értékesítse vagy hulladékként elszállíttassa vagy megsemmisítse. Az Üzemeltető jogosult a Taggal szembeni bármely igényét az értékesítésből származó jövedelembe beszámítani:
b) a Terület kiürítése és helyreállítása és a Területen hagyott kellékek, felszerelések, egyéb vagyonelemek és tárgyak olyanként való kezelése, amelynek tulajdonjogával felhagytak. A Tag feltétlenül és visszavonhatatlanul felhatalmazza az Üzemeltetőt az ilyen elemek – az Üzemeltető által megfelelőnek tartott bármely módon történő – eltávolítására, megsemmisítésére vagy azokkal való bármilyen rendelkezésre. Ezen túlmenően az Üzemeltető a Tag számára 100 eurós egyösszegű ellenértéket fizet., vagy amennyiben a fenti elemek piaci értéke (amennyiben elérhető) alacsonyabb, abban az esetben a fenti tételek piaci értékét, amelyet az összehasonlítható piaci árak alapján kell meghatározni vagy az Üzemeltető által kerül egyoldalúan meghatározásra. Az összeg megfizetését úgy kell tekinteni, hogy:
(i) a Felek Szerződést kötöttek, amely alapján a Területen hagyott bármely tárgy tulajdonjoga – ezen összeg fejében – haladéktalanul az Üzemeltetőre szállt; és
(ii) a Tag részére – a Tag által meg nem szüntetett bármely átalakítás vonatkozásában – teljes mértékben megtérítésre került a Területben és az Épületben bekövetkezett bármely értéknövekedés.
A jelen 11.9 pont alkalmazásában végrehajtott bármely intézkedés a Tag költségére és kockázatára történik, és a Tag köteles az Üzemeltetőt az összes kapcsolódó felelősség vonatkozásában kártalanítani. A Területre való első belépéskor az Üzemeltető köteles biztosítani egy független harmadik fél jelenlétét.

11.10. A 8.3, valamint a 11.5 – 11.8 pontok mellett a Tagsági Szerződés minden olyan rendelkezése fennmarad a Tagsági Szerződés megszűnését vagy lejártát követően is, amelyről a Szerződés akár kifejezetten akként rendelkezik, akár úgy értelmezhető, hogy az a Szerződés megszűnésére, illetve lejártára való tekintet nélkül teljesítendő (különösen a titoktartásra és jó hírnév védelmére vonatkozó kötelezettségekre).

11.11. Kivéve ahol a 11.7 pont arról eltérően rendelkezik, a Tagsági Szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén egyik Fél sem köteles visszaadni, visszafizetni vagy megtéríteni a másik Félnek semmilyen felmondást megelőzően történt teljesítését.

12. Óvadék

12.1. A Vezető Tag – az „Egy napos” és a „Virtuális HubHub” Előfizetések kivételével – a Tagsági Szerződés szerinti kötelezettségei időszerű és megfelelő teljesítésének biztosítékaként az Előfizetése(i) mindenkori normál Díja(i) egy havi összegével azonos összegű Óvadékot köteles fizetni az Üzemeltetőnek (az „Óvadék”). Az Óvadék összege nem kamatozik, ezért a Vezető Tagot az Óvadék után kamat nem illeti meg és ilyen követeléssel nem élhet az Üzemeltetővel szemben.

12.2. Az Üzemeltető az Óvadékot a Tag Tagsági Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségei rendezésére fordíthatja (a Tag fizetési kötelezettségeit abba beszámíthatja), a Tagsági Szerződés megszegéséből eredő kötelezettségeket is beleértve.

12.3. A Felek eltérő megállapodása hiányában a Vezető Tag az Óvadékot az Üzemeltető Tagsági Szerződésben megadott bankszámlájára, a Díjjal azonos devizában köteles megfizetni. Az Óvadék megfizetése a Tagsági Szerződés szerinti első Díjfizetéssel együtt esedékes.

12.4. Az Üzemeltető az Óvadék (akár részben, akár egészben történő) lehívásáról köteles a Vezető Tagot indokolatlan késedelem nélkül írásban vagy elektronikus úton, a lehívás dátumának közlése mellett értesíteni.

12.5. Miután az Üzemeltető az Óvadékot részben vagy egészben lehívta, a Vezető Tag köteles azt az Üzemeltető értesítésének kézhezvételét követő 5 (öt) Munkanapon belül az eredeti, (Tagsági adatlapon feltüntetett) teljes összegre kiegészíteni.

12.6. Ha a Tag Előfizetésének Díja a Tagsági Szerződés megkötése után emelkedik (akkor is, ha a Felek új Előfizetésről állapodnak meg), az Üzemeltető jogosult, de nem köteles a Vezető Tagot írásban az Óvadék olyan mértékű kiegészítésére felhívni, hogy összege megfeleljen a havi Díj ÁFA-val növelt összegének, mely esetben a Vezető Tag az Üzemeltető írásban vagy elektronikus úton küldött felhívásától számított hét (7) Munkanapon belül köteles az Óvadék összegét a magasabb összegre kiegészíteni (megemelni).

12.7. Hacsak jelen dokumentum arról másként nem rendelkezik, az Üzemeltető – a Vezető Tag Tagsági Szerződés szerinti valamennyi kötelezettségének maradéktalan teljesítése esetén – visszafizeti a Tagnak az Óvadékot (vagy az abból fennmaradt összeget) (i) a Tagsági Szerződés felmondása dátuma (vagy lejárta), (ii) azon nap, amelyen a Vezető Tag megadja az Üzemeltetőnek bankszámlája számát, ahová az Óvadék (vagy az abból fennmaradt összeg) visszafizethető és (iii) a Vezető Tag és valamennyi Tagjának a Tagsági Szerződés szerinti kötelezettségei maradéktalan teljesítésének a napja közül a legkésőbbi bekövetkezésétől számított tíz (10) Munkanapon belül. Az Üzemeltető a visszafizetett Óvadék esetleges más devizára váltásáért nem vállal felelősséget.

13. Biztosítás

13.1. A Vezető Tag számára javasolt és ajánlott a Vezető Tagra és valamennyi Tagjára kiterjedő, vagyoni veszteségekre és károkra, továbbá a Tagokat vagy vendégeiket érő sérülésekre a Vezető Tag vállalkozási tevékenyégének figyelembe vételével elegendő összegű fedezetet nyújtó és megfelelő formájú vagyonbiztosítást és kereskedelmi szempontú általános felelősségbiztosítást kötni, és azt az Előfizetés Hatálya alatt mindvégig fenntartani. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Területre bevitt Tag Tulajdonában bekövetkezett semmilyen kár vagy veszteség biztosítására.

14. Karbantartás, átalakítások és javítások

Karbantartás

14.1. Az Előfizetés Hatálya alatt mindvégig az Üzemeltető marad a Terület kizárólagos tulajdonosa vagy kezelője/társkezelője, beleértve (de nem kizárólagosan) az Üzemeltető által a Területre bevitt és ott telepített berendezéseket, szerelvényeket, felszereléseket és létesítményeket. Ugyanakkor az Üzemeltető a Terület kezelésével saját belátása szerint más természetes vagy jogi személyt is megbízhat, különös tekintettel a Kezelőre.

14.2. Az Üzemeltető vagy az Épület tulajdonosa jogosult a Területen (vagy annak bármely részén) bármikor bármilyen átalakítást, kialakítási munkát, fejlesztést, telepítést, módosítást, felújítást vagy javítást elvégezni, új műszaki berendezést vagy eszközt telepíteni és bármely más hasonló beruházást vagy változtatást végrehajtani, anélkül, hogy arról előzetes írásos értesítést küldene a Tagnak. A Tagok kötelesek lehetővé tenni a Területen a fenti beruházások és változtatások megvalósítását, és nem akadályozhatják sem az Üzemeltetőt, sem az Üzemeltető által megbízott harmadik feleket a privát irodáikba vagy egyéb privát területeikre történő, indokoltan szükséges bejutásban (ha van ilyen), és nem korlátozhatják vagy hátráltathatják az említett munkák végzését.

14.3. Az Üzemeltető a Terület Tag számára elérhető részén maradandó és átmeneti átalakításokat is végezhet, feltéve, hogy az adott Tag rendelkezésére bocsátott Terület alapterülete nem csökken jelentősen. Erre lehetőség szerint ugyanazon vagy egy magasabb szintű Előfizetésben foglalt feltételek szerint, de azonos Díj megfizetése mellett kell sort keríteni.

14.4. A Területen található és kizárólag a Tag által telepített, működtetett vagy használt vagy a Tag kizárólagos tulajdonát képező berendezések karbantartásáért, módosításáért, rendszeres ellenőrzéséért, javításáért és cseréjéért, továbbá az ilyen berendezések vonatkozó jogszabályokban és műszaki szabványokban rögzített biztonsági követelményeknek való megfeleléséért a Tag felel saját költségére. A Tag nem jogosult a Területen a Tag üzleti tevékenységéhez közvetlenlül nem kapcsolódó gépet vagy mechanikus eszközt felállítani vagy üzemeltetni, és valamennyi ilyen eszközt úgy tárolni, hogy azok ne okozzank a Területen rezgést, zajt, légmozgást és ne zavarják a többi Tagot.

Átalakítások

14.5. A Tag (i) nem végezhet átalakításokat, kialakítási munkákat, fejlesztéseket, telepítéseket, módosításokat és egyéb változtatásokat a Területen vagy az Épületen, hacsak az Épület tulajdonosa ahhoz előzetesen, írásban kifejezetten hozzá nem járult és (ii) semmilyen egyéb változtatást nem vihet véghez a Területen, a Terület vagy berendezései rendeltetésének a megváltoztatását is beleértve.

14.6. Amennyiben a Tag átrendezi a Területen a bútorokat, köteles azokat az Üzemeltető kérésére (de legkésőbb a Tagsági Szerződés megszűnésekor) az eredeti helyükre visszarakni, legkésőbb az Üzemeltető ezirányú felszólítását követő 1 munkanapon belül.

14.7. A Tag csak az Üzemeltető vagy a Kezelő engedélyével helyezhet ki táblákat, fedhet be üvegfelületeket vagy ablakokat, tarthat rendezvényeket és veheti igénybe bárhogyan másként a Szolgáltatásokat, különös tekintettel a Szolgáltatások igénybe vételének azon formáira, amelyek terhet jelentenek a HubHub közösség, más Tagok vagy a Terület használói számára.
Javítások

14.8. A Tag köteles haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőt a Terület rendeltetésszerű használatát és működését akadályozó minden hibáról és egyéb tényről. A Tag köteles lehetővé tenni az Üzemeltető (vagy az Üzemeltető által megbízott harmadik fél számára) a Területen szükségesnek bizonyuló javítások és egyéb munkák elvégzését, valamint az ezekhez indokoltan elvárt korlátozásokat és együttműködést betartani és biztosítani. Ellenkező esetben a Tag felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé a jelen 14.8. pont szerinti kötelezettségei nem teljesítéséből eredő károkért és vesztségekért.

15. Személyes adatok és képmás/logóhasználat

15.1. A Vezető Tag ezúton szavatolja, hogy rendelkezik a szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy a Tagsági Szerződés teljesítésével kapcsolatban személyes adatokat közöljön az Üzemeltetővel, a Tagok személyes adatait is beleértve, továbbá, hogy az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelte. A Vezető Tag köteles az Üzemeltetőt a személyes adatokban bekövetkező bármely változásról kettő (2) Munkanapon belül értesíteni. A Vezető Tag tudomással bír arról, hogy az egyes Tagok vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének és egyéb személyes adatának kezelése és az Üzemeltető más Kapcsolt Vállalkozásai részére történő továbbítása a Tagsági Szerződés pontos azonosításához és megfelelő teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a Tag meg szeretné jelentetni profilképét a Platformon, a Tagnak magának kell feltöltenie profilképét a Platformra azzal, hogy ezzel a feltöltéssel olyan döntést hozott, hogy profilképét a Platformon kizárólag a Tagsággal összefüggő célokból felhasználható és a HubHub Közösségen belül az üzleti kapcsolatok létrehozását egyszerűsítse.

15.2. A Tagok személyes adatainak kezelése az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint történik.

15.3. A Vezető Tag hozzájárul ahhoz, hogy logóját és cégnevét az Üzemeltető használja és közzétegye. Ezen hozzájárulás a Vezető Tag logójának/cégnevének a HubHub-hoz vagy a Tagsághoz kapcsolódó célokból történő felhasználására, gyűjtésére, rögzítésére, tárolására és közlésére vonatkozik.

15.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Területről fotókat vagy filmfelvételeket készítsen, ahol a Tag képmása is rögzítésre kerülhet (a „Képmás”), ahol a HubHub jogos érdeke, hogy saját márkáját a piacon népszerűsítse. Az Üzemeltető a Tag Képmását a HubHub-hoz vagy a Tagsághoz kapcsolódó – akár korábbi, akár jelenlegi vagy jövőbeni – tevékenységek vagy projektek illusztrálására kívánja felhasználni.

16. Felelősség

16.1. A Vezető Tag saját Tagjai és azok vendégei cselekményeiért és mulasztásaiért úgy felel, mintha maga járt volna el helyettük. A Vezető Tag köteles továbbá biztosítani, hogy Tagjai és a Tagok vendégei (i) megismerjék a (módosításokkal egységbe szerkesztett) Tagsági Szerződést, a Tagsági Szerződés alapelveit, a Szabályzatokat, az Épület házirendjét és a HubHub szabályokat, valamint (ii) vállalják ezek betartását.

16.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely Vis Major Eseményből vagy az Üzemeltető irányításán kívül álló okokból vagy körülményekből eredően merül fel a Tagoknál, a Tagok vendégeinél vagy harmadik feleknél.

16.3. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel:
a) a Tagnak vagy vendégének valamely más Tag vagy annak vendége, esetleg harmadik felek által okozott semmilyen kárért vagy veszteségéért;
b) a közműellátás és a Szolgáltatások szüneteléséért vagy akadályoztatásáért, különös tekintettel a villamos energia-ellátásra, a meleg és hideg víz szolgáltatásra, a szennyvízelvezetésre, az internet megfelelő működésére és az internethez való hozzáférésre, kivéve, ha az az Üzemeltető idézte elő. Az Üzemeltető minden indokoltan szükséges és ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a közműellátás és a Szolgáltatások folyamatosságának biztosításáért.

16.4 A Felek kijelentik, hogy a Tagsági Szolgáltatás szerinti Szolgáltatások Üzemeltető által történő biztosításából eredően a Vezető Tagnál vagy a Tagnál (esetleg annak vendégeinél, meghívottainál vagy vállalkozóinál) esetlegesen felmerülő károk teljes összege várakozásaik szerint nem haladja majd meg a Tag által a kár bekövetkezésének hónapjára fizetett Díj összegét. Az Üzemeltető az ezen összegen felül felmerülő esetleges károkért és veszteségekért nem tartozik felelősséggel. A Felek az ezen összeget meghaladó károkat előre nem látható kárnak tekintik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes veszteségéért, a tényleges vagy remélt üzlettől, bevételtől vagy lehetőségtől való elesést is beleértve.  A jelen 16.4. pontban foglaltak fogyasztóként eljáró Magánszemély Tagokra nem alkalmazandók.

16.5 A Vezető Tag megtérít az Üzemeltetőnek minden felmerült veszteséget, továbbá mentesíti az Üzemeltetőt minden olyan követelés alól, amelyet a Tagsági Szerződés Vezető Tag vagy a Vezető Tag Tagjai, vendégei, meghívottai vagy vállalkozói által történő megszegése miatt érvényesítenek a Vezető Tag ellen.

16.6 A Tagsági Szerződésben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák azokat a jogokat, amelyek a Magánszemély Tagot a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján megilletik. Amennyiben a Tagsági Szerződés vagy az Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése jogszabályba ütközne, érvénytelen lenne vagy kikényszeríthetetlen lenne a mindenkor hatályos kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján, abban az esetben a Felek szándéka, hogy a Tagsági Szerződés és az Általános szerződési feltételek többi rendelkezése a Felek között változatlanul hatályban marad.

17. Titoktartás

17.1. A Felek elismerik, hogy a Tagsági Szerződés Hatálya alatt és annak felmondását (vagy lejártát) követően a Tagsági Szerződés és az abban foglalt feltételek és rendelkezések szigorúan bizalmasan kezelendők és egyik Fél sem hozhatja azt a másik Fél beleegyezése nélkül harmadik fél tudomására, kivéve (a szükséges körben) a Tagsági Szerződésből eredő kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséhez szükséges információkat. A Vezető Tag a jelen 17.1. pont bármely rendelkezésének a Tag vagy a Tag vendége általi megszegéséért úgy felel, mintha maga járt volna el. A jelen 17. pont rendelkezéseitől függetlenül az Üzemeltető a jelen Tagsági Szerződést jogosult az igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, szakmai tanácsadói, az Üzemeltető Kapcsolt Vállalkozásainak igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, szakmai tanácsadói tudomására hozni.

17.2. A Felek a fenti információkat csak a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával vagy a jogszabályok, valamely állami vagy egyéb szabályozó hatóság, vagy valamely illetékes bíróság vagy egyéb hatóság által előírt mértékig hozhatják harmadik felek tudomására. Amennyiben a fentiek szerinti közlés követelménye fennáll, a közlésre kötelezett Fél köteles a másik Felet – a jogszabályok alapján megengedett mértékig – mielőbb a közlés tényéről tájékoztatni, a közlés tartalmát ismertetni és, ha releváns, a közlés tartalmát illetően a másik Fél méltányolható kéréseit figyelembe venni.

17.3. Az Üzemeltető által előállított anyagokat a Tag nem használhatja fel, másolhatja le vagy adhatja át vagy küldheti el harmadik félnek az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

17.4. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések és az Adatvédelmi Szabályzat a Honlapon elérhető.

18. Engedményezés

18.1. A Vezető Tag a Tagsági Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit (részben vagy egészben) nem jogosult harmadik félre engedményezni vagy más módon átruházni.

18.2. Az Üzemeltető a Tagsági Szerződés szerinti jogait és kötelezettségét (részben vagy egészben) a Vezető Tag hozzájárulása nélkül is jogosult harmadik félre engedményezni vagy más módon átruházni.

19. Kapcsolattartók

19.1. A nem természetes (magán) személy Vezető Tag köteles egy (1) képviselőjét megnevezni, aki a Vezető Tag Kapcsolattartójaként jár el (a “Kapcsolattartó”).

19.2. A Vezető Tag felelősséggel tartozik a Tagjegyzékben foglalt adatok pontosságáért. A Tagjegyzék módosítását a Vezető Tag vagy a Kapcsolattartó a Vezető Tag vagy a Kapcsolattartó Tagsági Szerződésben megadott e-mail címéről az Üzemeltető ugyancsak a Tagsági Szerződésben megadott e-mail címére küldött e-mailben kezdeményezheti. Az e-mailben küldött változtatás-kérelemnek tartalmaznia kell legalább a távozó és az Új tag vezetéknevét és keresztnevét, valamint a változás hatályba lépésének napját. A változtatás mindaddig nem lép hatályba, amíg az Üzemeltető saját belátása szerint vissza nem igazolja az e-mail kézhezvételét és a változtatás elfogadását és alkalmazását.

19.3. A választott Előfizetésbe felvett új Tag után fizetendő díj kiszámítása és kiszámlázása automatikusan a Tagsági Szerződés szerint egy (1) Tagra vonatkozó díj alapján történik. Ilyen esetben a Felek bármelyik Fél kérésére írásban vagy elektronikus úton, új Tagsági adatlap iránti kérelem formájában kötelesek ezt megerősíteni. Ezt követően a jelen Általános szerződési feltételek 11.3 pontjának rendelkezése megfelelően alkalmazandó. A Kapcsolattartó feladata a Tagok tájékoztatása az Üzemeltetőtől vagy a Vezetőtől kapott információkról (az e-mailben küldött információkat is beleértve), különös tekintettel (i) a HubHub Szabályokban vagy más Szabályzatokban bekövetkező változásokra, (ii) a Szolgáltatások elérhetőségét érintő információkra, valamint (iii) az Épület házirendjének változásaira.

19.4. A Vezető Tag ezúton meghatalmazza a (jelenlegi és jövőbeni) Tagokat, hogy a Tagsági Szerződés alapján (az Előfizetésben nem foglalt) további Szolgáltatásokat rendeljenek a Vezető Tag nevében, és vállalja, hogy megfizeti az ezen Szolgáltatásokért felszámított Díjat.

20. A Tagsági Szerződéstől való elállás joga (csak a fogyasztóként eljáró Magánszemély Tagokra vonatkozik, akik távszerződés útján kötötték meg a Tagsági Szerződést)

20.1. Azon Magánszemély Tagok, akik távszerződés útján kötötték meg a Tagsági Szerződést, 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás és – az Általános szerződési feltételek 20.6 pontja szerinti költségek kivételével – fizetési kötelezettség felmerülése nélkül elállhatnak a Tagsági Szerződéstől A fenti határidő betartásához elegendő az elállásról szóló nyilatkozatot a határidő lejártát megelőzően elküldeni. Az elállásról szóló nyilatkozat az alábbi címekre küldhető:
a) írásban az Üzemeltető címére: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 3. em., Magyarország;
b) e-mailben a következő e-mail címre: budapest@hubhub.com

20.2. Amennyiben a Tagsági Szerződést Vezető Tagként Magánszemély Tag köti meg, Tagsági Szerződéstől történő elállás mintanyomtatványa a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 15/2014. (II.26.) korm. rendelet (amely hatálya kiterjed a a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződésekre) 2. sz. mellékletének megfelelő formátumban a Szerződés mellékletét képezi, és a Honlapon is megtalálható. A Magánszemély Tag nem köteles ezt a mintanyomtatványt használni.

20.3. A Tagsági Szerződéstől a Tagsági Szerződés Megkötésének napjától kezdődően lehet elállni.

20.4. A távszerződés útján kötött Tagsági Szerződéstől történő elállás esetén a Tagsági Szerződés a szerződés megkötésének a napjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

20.5. Az Üzemeltető köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a Magánszemély Tag Tagsági Szerződéstől történő elállásáról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül visszafizetni a Magánszemély Tagnak minden általa kifizetett összeget. Az Üzemeltető a visszafizetést a Magánszemély Tag által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon köteles visszatéríteni, kivéve, ha a Magánszemély Tag kifejezetten hozzájárult valamely attól eltérő, a Magánszemély Tag számára többletköltséggel nem járó visszatérítési mód alkalmazásához.

20.6. Olyan Szolgáltatások esetében, melyek nyújtása – a Magánszemély Tag egyértelmű igénye alapján – a Tagsági Szerződéstől való elállás határidejének lejárta előtt megkezdődik, a Tagsági Szerződéstől történő elállás jogát gyakorló Magánszemély Tag az ilyen Szolgáltatásra vonatkozó igény benyújtásakor köteles az így nyújtott Szolgáltatások ellenében a Tagsági Szerződéstől történő elállás napjáig fizetendő díjat megfizetni. A fizetendő összeg kiszámítása a Szolgáltatások körének arányában, a Tagsági Szerződésben rögzített Díj, ár és egyéb pénzügyi feltételek figyelembe vételével történik.

20.7. A távszerződés útján kötött Tagsági Szerződéstől való elállás joga abban az esetben nem él, ha az Üzemeltető a Szolgáltatásokat a Magánszemély Tag kifejezett hozzájárulásával maradéktalanul teljesítette, feltéve, hogy a Magánszemély Tag a Szolgáltatások megkezdését megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy a Szolgáltatás Üzemeltető általi teljesítésével elveszíti a Tagsági Szerződéstől való elállás jogát.

20.8. Amennyiben jelen 20. pont rendelkezései és a jelen Általános szerződési feltételek Magánszemély Tagra vonatkozó bármely egyéb rendelkezése között ellentmondás merül fel, jelen 20. pont rendelkezései alkalmazandók.

21. Panaszkezelési eljárások

21.1. A Szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszok a budapest@hubhub.com e-mail címen vagy az Üzemeltető székhelyének címére küldött ajánlott levélben közlendők.  A panasznak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a) a panasztevő neve;
b) a panasztevő címe és levelezési címe (e-mail cím és telefonszám is);
c) a panasz tárgya;
d) a panasz tárgyát képező Szolgáltatás részletes ismertetése;
e) a panasz oka;
f) aláírás (ajánlott levélben benyújtott panasz esetén kézzel írott aláírás)

21.2. Az Üzemeltető a panaszokat a kézhezvételtől számított tizennégy (14) Munkanapon belül vizsgálja ki.

21.3. Az Üzemeltető tájékoztatást kérhet a Magánszemély Tag vagy a megrendelt Szolgáltatásokat igénybe vevő személy kilétéről, és ellenőrizheti, hogy a panaszt benyújtó személy jogosult-e a panasztételre.

21.4. Az Üzemeltető a Magánszemély Tag e-mail címén, postai úton benyújtott panasz esetén a Magánszemély Tag által megadott címen értesíti a Magánszemély Tagot a panasz kivizsgálásának eredményéről.

21.5. Amennyiben a Magánszemély Tag nem elégedett a vizsgálat eredményével, vagy ha az Üzemeltető nem reagál a panaszra a benyújtástól számított harminc (30) napon belül, a Magánszemély Tag az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jogorvoslatért fordulhat:
a) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez (http://www.bekeltetes.hu/)vagy
b) a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz (járási hivatalokhoz: https://jarasinfo.gov.hu/).

21.6. A Magánszemély Tag ezenkívül az Európai Bizottság online felületét is használhatja: http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm .

22. Záró rendelkezések

22.1. A Tagsági Szerződés és a Mellékletek rendelkezéseire a részleges érvénytelenség szabályai alkalmazandók: amennyiben a rendelkezések bármelyike érvénytelenné, semmissé, hatálytalanná vagy egyéb okból kikényszeríthetetlenné válna, a többi rendelkezés a jogszabályok által megengedett maximális mértékig érvényes, hatályos és kikényszeríthető marad. A Felek megállapodnak, hogy az ilyen érvénytelen, semmis, hatálytalan vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket az eredeti szerződési akaratukhoz a lehető legközelebb álló érvényes, hatályos és kikényszeríthető rendelkezésekre cserélik.

22.2. Az Üzemeltető jelen Általános szerződési feltételeket és a HubHub Szabályokat (a „Dokumentumok”) a vonatkozó jogszabályok, üzleti vagy piaci igények vagy a HubHubra vonatkozó követelmények megváltozása vagy a Szolgáltatások fejlesztésének szükségessé válása esetén, akár állandó, akár átmeneti jelleggel bármikor módosíthatja vagy kiegészítheti. Az Üzemeltető a Vezető Tagot a módosított Dokumentumok Vezető Tag részére levélben vagy e-mailben történő elküldésével és azoknak a megfelelő helyen történő közzétételével értesíti a változásról. Még abban az esetben is, ha a jelen Általános szerződési feltételekből ennek ellenkezője tűnne ki, a Tagsági Szerződés alapján keletkező jogviszony nem bérbeadó-bérlő közötti jogviszony és a Tagsági Szerződés semmilyen módon nem biztosít a Tag részére a Terület használatára vonatkozó kizárólagos használati vagy birtoklási jogot.

22.3. Ha a Vezető Tag nem ért egyet a módosított Dokumentumokkal, a Tag a Dokumentumok kézbesítését követő harminc (30) Munkanapon belül felmondhatja a Tagsági Szerződést az Üzemeltetőhöz címzett írásos (vagy elektronikus) értesítéssel, legalább tizennégy (14) Munkanapos felmondási idő alkalmazása mellett. Amennyiben a Vezető Tag a módosított Dokumentumok kézhezvételét követő harminc (30) Munkanapon belül nem küld írásos felmondást az Üzemeltetőhöz, a módosított Dokumentumok a Vezető Tag által elfogadottnak és rá nézve kötelezőnek tekintendők, és a Tagsági Szerződés szerves részévé válnak.

22.4. A Felek kijelentik, hogy a kötbérek közösen megállapított összegét a biztosított kötelezettségek értékére és jelentőségére tekintettel elegendőnek tartják. A jelen Általános szerződési feltételek szerinti kötbér követelése a kötbér követelésére jogosult Fél semmilyen egyéb jogát nem érinti, a károk, veszteségek, stb. teljes megtérítésére vonatkozó jogot is beleértve.

22.5. Hacsak a Tagsági Szerződés arról másként nem rendelkezik, a Tagsági Szerződés csak írásban vagy elektronikus úton, mindkét Fél beleegyezésével módosítható, ellenkező esetben semmisnek tekintendő.

22.6. A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga tekintendő irányadónak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

22.7. A Tagsági Szerződés ellenkező rendelkezése hiányában a Felek a Tagsági Szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat tárgyalásos úton igyekeznek rendezni, melynek sikertelensége esetén alávetik magukat a magyar (rendes) bíróságok illetékességének.

22.8. A jelen Általános szerződési feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezendő az Üzemeltető részéről jótállási nyilatkozatként arra vonatkozóan, hogy a Terület jogszerűen használható a Tagsági Szerződés szerint megengedett célra.

22.9. A Vezető Tagnak a Tagság hatályba lépését megelőzően el kell fogadnia jelen Általános szerződési feltételeket. Amennyiben a Magánszemély Tag nem érti jelen Általános szerződési feltételek valamely rendelkezését, vagy nem ért egyet azzal, az Általános szerződési feltételek elfogadása helyett írjon a Tagsági Szerződésben megadott e-mail címre.

22.10. Jelen Általános szerződési feltételek angol és magyar nyelven készültek azzal, hogy ellentmondás esetén az angol nyelvű szöveg lesz az irányadó.