A HubHub Hungary Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

Arra az esetre, ha Ön fontolóra veszi személyes adatainak megosztását társaságainkkal a www.HubHub.com weboldalon (továbbiakban: „Weboldal“) keresztül vagy más úton:

 1. HubHub Hungary Kft. székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01 09 293668, és
 2. HubHub Group s. r. o., székhely: Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, Szlovák Köztársaság Cégszám: 51 772 876, bejegyezve a kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Bratislava I, Szakasz: Sro, beszúrási szám: 129700/B

 

(továbbiakban együttesen „Hubhub” vagy „mi”) mi, azaz az adatkezelő, szeretnénk tájékoztatni adatkezelési folyamatunkról szolgáltatásaink ajánlásával, nyújtásával és fenntartásával kapcsolatban.

HubHub a luxembourgi székhelyű HubHub Csoport része, (továbbiakban “HubHub Csoport”), emiatt az Adatkezelési Tájékoztató a HubHub Csoportra utalások találhatók.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, tájékoztatjuk Önt, hogy milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük személyes adatait, kinek adhatjuk át személyes adatait, hol tájékozódhat személyes adatainak kezeléséről, illetve arról, hogy Önnek milyen jogai vannak személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

Tekintettel a fentiekre, kérjük olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?

A következő adatokat kezeljük:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Munkahelyi beosztás
 • Munkáltató neve
 • Önéletrajzban szereplő személyes adatok
 • Az Ön fényképe
 • Az Ön audio-vizuális bemutatkozása

 

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeli a HubHub Hungary az Ön személyes adatait?

A következő jogalapokon kezeljük személyes adatait:

1) A szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően szükséges személyes adatokat a GDPR 6. cikk 1. (b) pontjának megfelelően kezeljük.

a) Személyes adatait azért használjuk, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és Tagsági Megállapodásban szereplő szolgáltatásokat biztosítsuk, ideértve a szerződést megelőző kapcsolatokat és a fennálló kapcsolatból származó, a HubHub jogainak és érdekeinek biztosítása érdekében történő adatkezelést. Ez a cél általában a következőket tartalmazza:

 • hatékony kommunikáció a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban,
 • az Ön panaszai és igényei kivizsgálásának biztosítása érdekében,
 • megfelelő szolgáltatásnyújtás biztosításához,
 • az Önnel fennálló bármely szerződésből származó kötelezettségeink teljesítése és jogainak érvényesítése érdekében, beleértve a számlázást és követelésbehajtást,
 • az Ön számlájával/ előfizetésével kapcsolatos értesítések biztosítása, beleértve a lejárati és megújítási értesítéseket,
 • változásokról történő értesítések,
 • a HubHub közösségen belüli üzleti kapcsolatok felvételének egyszerűsítése és az Ön Platform fiókjának elkészítése céljából. Az Ön fiókját eredetileg a HubHub készíti egy rejtett rendszerben az Ön legszükségesebb személyes adataival.
 • A HubHub Hungary a szolgáltatásokkal kapcsolatban ellenőrzési célból használhatja az Ön e-mail címét és telefonszámát.

 

A szerződéskötés és a szerződésből származó kötelezettségek teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha személyes adatait kezelhetjük. Abban az esetben, ha személyes adatait nem adja át, akkor nem tudunk Önnel szerződést kötni, sem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatásokat nyújtani.

2) Ha Ön úgy dönt, hogy online jelentkezik egy munkavállalói pozícióra, az Ön által társaságunk számára megadott személyes adatokat, abból a célból használjuk, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítésre kerüljenek, beleéertve a szerződést megelőző kapcsolatot is.

A szerződést megelőző kapcsolatba leginkább a következők tartoznak bele:

 • munkavállalói jelentkezések elbírásálása
 • személyes interjúk
 • személyes információk megküldése a jelentkezőnek
 • toborzási folyamat kezelése

 

2) Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (c) pontjának megfelelően is kezeljük a panasz eljárások során, vagyis az adatkezelés jogi kötelezettségünk betartásához szükséges, amely kötelezettség alanya társaságunk. Az Ön által megadott személyes adatokat társaságunk főként a következő esetekben használja:

 • a panasz felvétele
 • a panasz megvizsgálása
 • annak igazolása, hogy a panaszt benyújtó személy jogosult panasz benyújtására
 • értesítés biztosítsa a panasz kivizsgálásának eredményéről

 

3) Bizonyos körülmények között, személyes adatai kezelése a HubHub Hungary jogos érdekében állhat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontjának megfelelően, vagyis jogaink és érdekeink védelme és az épületeinkben a biztonság garantálása végett. Ebből a célból fakadóan a következő kontextusban kezeljünk személyes adatait:

személyazonosságának megállapítása és regisztrálása épületeinkben
videó megfigyelő rendszer üzemeltetése a nyilvánosság számára elérhető épületek megfigyelésére és felvétel készítése (továbbiakban „CCTV“)

4) Személyes adatait kezelhetjük abból a célból, hogy adatbázist hozzunk létre természetes személyekről vagy entitásokról azért, hogy a jövőbeni üzleti kapcsolatot, jövőbeni irodabérlést és más célból létrehozandó kölcsönös e-mailen vagy online formában történő kommunikációhoz. Ebben az esetben jogos érdekünk a hatékony, hibátlan és egyértelmű kölcsönös kommunikáció.

5) Továbbá, személyes adatait kezelhetjük azáltal, hogy fényképet és audiovizuális felvételeket készítünk, majd a fényképeket (ahol feltűnhet) és az audiovizuális felvételeket közzétesszük közösségi média felületeinken, társaságunk honlapján vagy konferenciáink honlapján abból a célból és jogos érdekből, hogy reklámozzuk eseményeinket és szolgáltatásinkat és ezáltal segítse a HubHub brand és jóhírnév fejlesztését.

6) Hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) (a) pontjának megfelelően kapjuk, ha a fentiekben alatt felsorolt jogos érdek egyike sem áll fenn. A HubHub önkéntes és bármikor visszavonható hozzájárulását kéri a következő célokból:

Kinek adhatjuk tovább személyes adatait?

Külső szolgáltatók: Annak érdekében, hogy jogszabályból eredő és szerződéses kötelezettségeinknek megfeleljünk külső szolgáltatókkal (feldolgozók) kell együttműködnünk és személyes adatainak átadása szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez. Külső szolgáltatóink közé különösképpen beleértendőek IT szolgáltatóink.

Belső szolgáltatók: A HubHub a luxembourgi székhelyű HubHub Csoport része. Annak érdekében, hogy jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen, együttműködik a HubHub Csoporton belüli más entitásokkal, biztosítva ezzel az adatmigrálás szolgáltatást ügyfeleink számára.
Személyes adatainak bármilyen adatfeldolgozónak történő átadását megelőzően mindig írásos megállapodást kötünk az adatfeldolgozókkal, amelyben kikötjük az adatkezelésre vonatkozó eljárást a GDPR-ból eredő kötelezettségeinknek és a GDPR elveinek megfelelően.

Bíróságok és Hatóságok: Vannak olyan jogi kötelezettségek, amelyeket a HubHub Hungary csak akkor tud teljesíteni, ha a személyes adatait a kért mértékben átadja az állami hatóságoknak (adóhatóság, könyvvizsgálók), bíróságoknak vagy rendvédelmi szerveknek.

Egyéb címzettek– hozzájárulás alapján.

Továbbítjuk személyes adatait másik országba (EU-n kívüli országba) is?

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén vagy más Európai Uniós tagállam határain belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel rendelkezik (például kötelező erejű vállalati adatvédelmi szabályok vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások).

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

 1. Abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, akkor az Ön személyes adatait, addig kezeljük, amíg azt az alkalmazandó jogszabály előírja vagy azzal összhangban.
 2. Abban az esetben, ha az adatkezelés szerződésből származó kötelezettség teljesítéséhez szükséges, akkor az Ön adatait a szerződés teljesítéséig őrizzük meg.
 3. Abban az esetben, ha a személyes adatait CCTV céljából kezeljük, az Ön személyes adatait 15 napon keresztül őrizzük meg.
 4. Ha iroda bérlés céljából, adja meg nekünk személyes adatait, akkor 3 évig őrizzük meg az Ön személyes adatait.
 5. Amint, a HubHub számára nem szükséges az Ön személyes adatainak kezelése, abból a célból, amelyből gyűjtöttük, személyes adatai törlésre kerülnek, hacsak valamilyen alkalmazandó jogszabály nem ír elő további megőrzést.
 6. Egyes ügyletek részletei és levelezései megőrzésre kerülnek a panaszbenyújtási időszak végéig. Az ügyletek tekintetében a lejárt
  Önnek, mint érintettnek milyen jogai vannak?
  Önnek, mint érintettnek az alábbi jogai vannak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy különböző esetekben nem minden jog gyakorolható. A következő jogai vannak:

 

Az érintett hozzáférési joga

 • A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
 • Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén
 • Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
 • Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog
 • Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által
 • Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
 • Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

elektronikusandataprivacy@hbreavis.com
Írásban, címünkre: HubHub Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 3. em
Tel: +421 918 723 243

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, Szlovák Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email: dataprivacy@hbreavis.com
Hivatalos panaszt is benyújthat a helyi adatvédelmi felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Sütik

Mik azok a sütik? A süti egy kis méretű fájl, ami az Ön számítógépének merevlemezén (hard drive-ján) kerül elmentésre. Ön elutasíthatja a böngészőben található sütik elfogadását (vagy megsemmisíthetők bármikor), azzal, hogy a megfelelő beállítást aktiválja a böngészőjében. Azonban, ha ezt a beállítást választja, akkor esetleg nem tud hozzáférni honlapunk egyes részeihez, mindaddig amíg be nem állítja keresője beállításait, hogy az visszautasítsa a sütiket, amikor Ön honlapunkra lép, a rendszerünk sütiket fog küldeni.

Milyen fajta sütiket használunk?

Honlapunk két fajta sütit használ: munkamenetre vonatkozó sütiket és állandó sütiker.

 • Munkamentre vonatkozó sütik” amely addig a pillanatig marad az Ön eszközén, amíg el nem hagyja a honlapot vagy be nem zárja a böngészőt. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány alkalmazás vagy funkció megfelelő működéséhez ezeket a sütiket engedélyezni szükséges.
 • Állandó sütik“ az Ön eszközén maradnak, amíg a fájl paraméterei ezt meghatározzák (ezen idő módosítására a böngésző beállításai között van lehetőség), vagy addig maradnak amíg Ön manuálisan le nem törli őket. Ezeknek a sütiknek a használata megkönnyíti a honlap használatát. Például azzal, hogy emlékszik a korábban használt felbontásra vagy tartalomra.

 

HubHub Hungary használhat külső sütiket a következő esetekben:

 • multimédiás tartalom honlapon történő bemutatása, amely streamelésre, letöltésre vagy külső honlapra történő hozzáféréssel történik;
 • reklámok bemutatásam amelyeket külső honlapok és szolgáltatások szabnak az Ön igényeire
 • közösségi médián található tartalom és funkció megosztása esetén.

 

Egyebek

Az Adatvédelmi Tájékoztató 2018. december 1-től hatályos.