Menu
Posílejte mi
novinky
Zavřít arrow right
close
Děkujeme

Více informací bude už brzy
Užij si to! :)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle čl. 7 nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jako „GDPR“)

Tímto uděluji:

(dále jako „HubHub nebo my“),

jelikož společnost HubHub patří do skupiny HubHub Group sídlící v Lucembursku (dále uváděná jako „HubHub Group“), může se v tomto dokumentu odkazovat na skupinu HubHub Group,

svůj svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů za níže stanovených podmínek

 

Co je účelem zpracování vašich osobních údajů?

Uchování vašeho životopisu (CV) v naší databázi, což nás opravňuje vás v budoucnu kontaktovat, pokud bude k dispozici pracovní pozice vhodná pro vás.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje uvedené ve vašem životopise (CV).

Na jak dlouho udělujete tento souhlas?

Souhlas se uděluje na 2 roky.

Udělením souhlasu dále potvrzujete, že svůj souhlas můžete odvolat elektronicky zasláním e-mailu na adresu dataprivacy@hbreavis.com, kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ uvedený v každém našem e-mailu, který vám zašleme, nebo písemnou žádostí zaslanou na naši aktuální adresu: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika. Svůj souhlas můžete odvolat před uplynutím doby, na kterou jste ho poskytli, tj. kdykoliv. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost našeho zpracování osobních údajů před takovým odvoláním.

Jaký je náš právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Na základě různých smluvních ujednání se třetími stranami, které jsou našimi zpracovateli, společnými nebo samostatnými správci, poskytujeme vaše osobní údaje níže uvedeným společnostem a v tomto rozsahu:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které patří do skupiny HubHub Group. V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje poskytnout také orgánům veřejné správy, zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení (např. policie, prokurátoři atd.), a to jen v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Využíváme automatizované individuální rozhodování?

Ne, nevyužíváme automatizované individuální rozhodování.

Předáváme vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a jiných států v rámci Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemi mimo Evropskou unii, pokud dotyčnou třetí zemi Evropská komise schválila jako zemi, kde se uplatňuje dostatečná úroveň ochrany, nebo pokud existují jiná vhodná opatření zajišťující ochranu údajů (například závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí nebo standardní doložky o ochraně údajů platné v EU).

Další informace:

Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech předmětem použití (zpracování) za účelem vyřízení právních záležitostí, včetně plnění závazků veřejného orgánu a sledování pro případnou právní ochranu. Osobní údaje také mohou být archivovány pro daný veřejný zájem i pro vědecký, historický nebo statistický průzkum.

Jaká máte práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte, prosím, na vědomí, že přesné podmínky pro uplatnění těchto práv jsou podrobně stanoveny v článku III nařízení GDPR, přičemž za některých konkrétních okolností nemusí být možné uplatnit všechna práva. Máte tato práva:

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
Písemně na adrese: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika anebo Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Telefonicky: +421 918 723 243

Snažíme se chránit vaše soukromí v největší možné míře, a proto vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud ale nebudete souhlasit s tím, jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete uplatnit svá práva prostřednictvím našeho inspektora ochrany údajů na adrese:

Kontakt na inspektora ochrany údajů: Erika Wild, kontaktní místo v Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com

Stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete také podat u orgánu dozoru. Adresu orgánu dozoru ve vaší zemi najdete na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Kontaktuj nás

mail icon hello@hubhub.com